e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Marzec 2009

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przecena towarów

  W działalności gospodarczej często występują straty w towarze handlowym. W miesiącu lutym dokonałem spisu towaru, który ulegał przeterminowaniu. Spisu dokonałem w formie protokołu; po tym spisie, stosując cenę niższą niż nawet cena zakupu dokonałem sprzedaży tego towaru jeszcze przed (...)

 • Zarząd pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej

  Większa część 15-osobowego składu zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej to członkowie związków zawodowych oddelegowani do prac zarządu związku. Statut PKZP nie precyzuje tego tematu. Powyższe wyklucza jednak możliwość sprawowania nadzoru społecznego nad PKZP (jest sprzeczne (...)

 • Wykroczenie a uznanie środka karnego za wykonany

  Za wykroczenie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń zostało mi zatrzymane prawo jazdy na 2 lata. Upłynęło 3/4 kary. Czy mogę wnioskować do sądu o skrócenie kary?

 • Przysposobienie pełne i jego skutki

  Ojciec nie robił badań stwierdzających ojcostwo, tylko uznał dziecko, a nie widzi problemu, abym przyjął to dziecko (zaadoptował). Chciałem sobie ułożyć z nią życie i żeby nie było już więcej innego faceta w naszej rodzinie. Czy go już nie będą obowiązywać alimenty? Jeżeli przyznają (...)

 • Sprzedaż osobie fizycznej bez kasy fiskalnej

  Firma chce sprzedać środek trwały - dokładnie notebook osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ani nie będącej pracownikiem firmy. Firma nie posiada i nigdy dotąd nie posiadała kasy fiskalnej, nigdy też nie prowadziła sprzedaży osobom fizycznym, poza przypadkami sprzedaży (...)

 • Urlop nauczyciela dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielem z 10 letnim stażem. W marcu kończy mi się urlop macierzyński i wypoczynkowy. Po powrocie mam otrzymać niepełny etat. Czy od września mogę pójść na urlop zdrowotny?

 • Odpowiedzialność cedenta za wypłacalność dłużnika

  Jednym z dokumentów przedłożonym do podpisu kredytobiorcy przez bank przy udzielaniu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania na rynku pierwotnym jest Umowa przelewu wierzytelności na zabezpieczenie. Jeden z zapisów umowy stanowi iż: "Cedent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wypłacalność (...)

 • Postępowanie w sprawie o wykroczenie

  Sąd nie uznał Pana X za pokrzywdzonego w sprawie o wykroczenie. Czy sad grodzki może z własnej inicjatywy wezwać policjanta w charakterze świadka, czy tylko na wniosek strony/obwinionego Czy nie otrzymanie od Policji pouczenia o tym, że przysługuje prawo zgłoszenia uczestniczenia w procesie (...)

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ma prawo wejścia na prywatną działkę w celu dokonania oględzin zwierząt (kóz) bo było doniesienie, że zwierzęta (...)

 • Zaświadczenie o nieściągalności długu

  Komornik ścigał dłużnika, ale majątku dłużnika nie wystarczyło na zaspokojenie mojej należności. W jaki sposób mogę uzyskać od komornika zaświadczenie o nieściągalności? Na jaka podstawę prawną się powołać w podaniu?

 • PIT-11 pracownika delegowanego do Danii

  Pracodawca polski zatrudnił pracownika w celu delegowania do pracy w Danii. W umowie o pracę pracownik ma wpisane jako miejsce świadczenia pracy miasto duńskie. Podatki i składki na ubezpieczenie są opłacane w Danii, ponieważ pracodawca przewiduje, że praca będzie wykonywana dłużej niż 183 (...)

 • Wynajem żonie lokalu stanowiącego wspólność

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych - podatkowa księga przychodow i rozchodów - i jednocześnie czynnym podatnikiem VAT. Główną działalnością jest wynajem nieruchomości (68.20.Z), inną jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (...)

Artykuły i poradniki

Zmiany w Prawie • Rozporządzenia refundacyjne

  Jakie nowe przepisy dotyczą refundacji leków i wyrobów medycznych? W dniu 23 lutego 2009 r. podpisane zostały przez Ministra Zdrowia rozporządzenia refundacyjne (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 295 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 294 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 293 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wzoru formularza o wydanie lub przedłużenie przepustki oraz wzoru przepustki dla członków załóg statków morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 292 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub pracowników kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 291 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 290 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 289 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy spółek skonsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących, oraz listy spółek konsolidujących

 • Dziennik Ustaw Poz. 288 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 287 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 286 z 2009

  Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2009

  Zawiadomienie dla osób oraz podmiotów umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 184/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2009

  Informacja dotycząca wejścia w życie protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2009

  Pomoc państwa — Grecja — Pomoc państwa C 48/08 (NN 61/08) — Domniemana pomoc państwa na rzecz Ellinikos Xrysos S.A (Decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego) — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2009

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej oraz Indonezji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2009

  Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na skup masła przez agencje płatnicze

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2009

  Cypryjska krajowa procedura przyznawania ograniczonych lotniczych praw przewozowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean Assets) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5422 — Statoilhydro/ST1/ST1 Avifuels) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. dotycząca pomocy państwa przyznanej przez Włochy jako wynagrodzenie za środki zgromadzone na rachunkach bieżących Poste Italiane zdeponowane w Skarbie Państwa (C 42/06 (ex NN 52/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3492) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2009 z dnia 9 marca 2009 r. otwierające skup masła w trybie przetargu na okres do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Właściwe organy krajowe określone w art. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2009 z dnia 9 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 21 stycznia 2008 r. dostosowująca załącznik VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)