e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Marzec 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Działalność gospodarcza a KRUS

  Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Jestem ubezpieczony w KRUS. Jaki jest limit należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy (2008) od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, którego nie można przekroczyć, aby nie utracić KRUS? Czy on jest stały (kiedys (...)

 • Zniesienie osobistej służebności mieszkania

  Jestem właścicielem mieszkania, w którym moja córka wraz z byłym mężem ma ustanowioną wieczystą służebność osobistą mieszkania. Służebność jest bezpłatna, ale w akcie notarialnym określono jej wartość na 1000 zł rocznie a skapitalizowana wartość służebności wynosi 18 000 zł. (...)

 • Wymeldowanie lokatora

  W moim mieszkaniu jest zameldowana osoba trzecia, która nie chce się wymeldować. Jakie muszą być spełnione przesłanki, aby ją do tego przymusić i czy i w jaki sposób byłoby to możliwe?

 • Operat szacunkowy jako informacja publiczna

  Gmina wyceniła nieruchomość. W gminie znajduje się operat szacunkowy. Chcę uzyskać potwierdzone ksero, gdyż dokument ten nie jest chroniony, gdyż jest informacją publiczną i z tego co się orientuję istnieje orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn. II SA/Gd/897/05, (...)

 • Dni wolne na poszukiwanie pracy

  Z dniem 31 marca kończy się moje wypowiedzenie (3 miesiące) w pracy. Obecnie jestem na urlopie wypoczynkowym. Czy po zakończeniu urlopu w marcu należą mi się jeszcze wolne dni na poszukiwanie pracy? Czy do pracodawcy należy złożyć wniosek?

 • Praca w godzinach nocnych

  Pracownicy tzw. produkcyjni naszego zakładu pracują w systemie 3-zmianowym. Część z pracowników dostarczyła zaświadczania lekarskie, że ze względu na stan zdrowia nie mogą wykonywać pracy w godzinach nocnych. Są to zaświadczenia ich lekarzy "domowych" tj. pierwszego kontaktu. Czy pracodawca (...)

 • Nadanie i doręczenie klauzuli wykonalności

  Do tej pory (od jakiegoś czasu) było tak, że powód wnioskując o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności, wysyłał jego odpis do sądu. Dzisiaj otrzymałem z wydziału cywilnego klauzulę oraz zwrot tego odpisu który wysłałem razem z wnioskiem. Wygląda na to, ze nastąpiła znów jakaś (...)

 • Opłaty wynikające ze służebności mieszkania

  Jestem właścicielem mieszkania, na którym jest ustalona służebność wieczysta dla osoby trzeciej. Za służebność w akcie określono opłatę na rzecz właściciela, ale lokator z niej się nie wywiązuje. Jakie środki przymusu mogę zastosować, aby wyegzekwować od niego opłatę za służebność? (...)

 • Obowiązek zapłaty zachowku przez obdarowanego

  Dziadek chce notarialnie podarować wnukowi mieszkanie. Czy synowie będący (w razie śmierci dziadka) jego prawnymi spadkobiercami mogą domagać się zachowku?

 • Ubezpieczenie - podatek VAT na fakturze

  Nasza firma zajmuje się m.in. sprzedażą i dzierżawą maszyn. W momencie wydzierżawienia maszyny zawierana jest z klietem umowa dzierżawy. Jeden z punktów umowy dotyczy zwrotu kosztów ubezpieczenia maszyny - zapis w umowie brzmi następująco: "Dzierżawca zapłaci za ubezpieczenie przedmiotu (...)

 • Mandat radnego

  Radny został skazany przez Sąd Grodzki z art. 86 par.1 kw na karę grzywny. Czy radny straci mandat ?

 • Przedawnienie dotyczące ukarania bez biletu MZK

  W 2003 roku na jedną osobę wystawiono kilka mandatów za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej. Zadłużenie jest w windykacji w ZTM. Czy wszystkie mandaty są już przedawnione?

 • Stawka podatku rolnego i od gruntów

  Oznaczenia: K - użytki kopalne, N - nieużytek, dr - drogi. Osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej kupiła na podstawie umowy notarialnej tereny po byłej (niezrekultywowanej) odkrywce kopaliny pospolitej. Poprzedni właściciel ma obowiązek zrekultywowania tego terenu w kierunku (...)

 • Kurator spadku nieobjętego

  Budynek ma wyznaczonego kuratora spadku. Jest zamieszkały przez jednego lokatora, który nie płaci czynszu. Pozostałe lokale są puste. Nie przynosi on żadnych dochodów. Czy kurator może żądać od urzędu miasta pieniędzy na utrzymanie przedmiotowego budynku?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 344 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 343 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 342 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 341 z 2009

  Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 340 z 2009

  Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 339 z 2009

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

 • Dziennik Ustaw Poz. 338 z 2009

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 337 z 2009

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 336 z 2009

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 335 z 2009

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Poz. 334 z 2009

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca niewłączenia triflumuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1681) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2009

  Wspólne stanowisko (WE) nr 7/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (wersja przekształcona) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Wspólne stanowisko (WE) nr 6/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (wersja przekształcona) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2009 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1327)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE — Przedłużenie terminu — Wniosek złożony przez podmiot zamawiający

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5494 — Enel/Endesa) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 60/07 którą Włochy przyznały na rzecz przedsiębiorstwa Fluorite di Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7805) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Zawiadomienie dotyczące umów preferencyjnych przewidujących diagonalną kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą, krajami Bałkanów Zachodnich i Turcją

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Konkluzji Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uzgodnionej strategii pracy i konkretnych środków służących zwalczaniu cyberprzestępczości

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Riso Nano Vialone Veronese (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5409 — Strabag/Kemna/Wellmann) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania wspólnotowych kontyngentów taryfowych na produkty z juty i włókna kokosowego oraz uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis (O35) w paszy zawierającej dekochinat oraz narazynę/nikarbazynę (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do stosowania preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 w mieszankach paszowych zawierających sól sodową lasalocidu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Opinia Rady z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2008–2011 przedstawionego przez Republikę Czeską

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2009 z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2009 z dnia 16 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Rady z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2008–2011 przedstawionego przez Bułgarię

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (OPOCE) — Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) — Dyrekcja „Publikacje i rozpowszechnianie” (Luksemburg) (Artykuł 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2009/10177

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Wspólne stanowisko (WE) nr 5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (1)