Archiwum 18 Marzec 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Egzamin językowy a import usług

  Firma opłaciła swojemu pracownikowi egzamin na certyfikat językowy. Fakturę za to wystawiła firma z USA. Czy będzie to import usług? Jeśli tak, to jaką stawką to opodatkować?

 • Kontrola Urzędu Skarbowego

  6 marca 2009 r. mój mąż otrzymał zawiadomienie od urzędu skarbowego o przeprowadzeniu kontroli w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji podatkowej za rok 1999 w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Od 2001 r. została zlikwidowana spółka cywilna, w której (...)

 • Wykluczenie ze spoldzielni mieszkaniowej

  Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jakiś czas temu czytałem, iż w przypadku skargi np. sąsiadów, spółdzielnia może wykluczyć posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa lub w jakiś inny sposób zmusić go do sprzedaży lokalu. Jakie dokładnie sankcje może nałożyć (...)

 • Naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę

  Na podstawie art. 51 i 52 w związku z art.36 Ustawy z 1997 r. o ochronie danych osobowych, wytoczyłam pracodawcy proces karny o zagubienie moich akt osobowych na rynku miejskim. Za winną zagubienia moich akt została uznana przez sąd kadrowa, zatrudniona u tego pracodawcy, która moje akta osobowe (...)

 • Egzekucja dłużnika rzeczowego

  W wyniku podziału majątku wspólnego otrzymałam w udziale nieruchomość obciążoną hipoteką urzędu skarbowego za niezapłacone podatki ze spółki cywilnej mojego męża i jego kolegów. Jeśli urząd skarbowy uzyska przeciwko mnie jako dłużnikowi rzeczowemu tytuł wykonawczy, z czego będzie (...)

 • Odwołanie rady nadzorczej

  Spółka z o.o. powołała radę nadzorczą uchwałą zgromadzenia wspólników, przy czym odbyło się to bez aktu notarialnego i zgłoszenia do KRS, a ponadto spółka ta nie była zobowiązana do tworzenia rady na podstawie ksh /mała firma/. Rada działała przez jakiś czas. Jak formalnie (jakim (...)

 • Zapłata za fakturę po ogłoszeniu upadłości

  W dniu 10 lutego 2009 roku dłużnik zapłacił nam za fakturę. Kilka dni później otrzymała postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku - postanowienie z dnia 09-02-2009 r. W dniu dzisiejszym otrzymałam pismo z kancelarii prawnej, będącej pełnomocnikiem dłużnika, (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę a choroba

  Byłam zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracodawca poinformował mnie telefonicznie o wypowiedzeniu umowy 9 marca, na piśmie wypowiedzenie otrzymałam 16 marca, za przyczynę zwolnienia podano likwidację etatu i wypowiedziano umowę w ciągu 30 dni. Czy wypowiedzenie upływa 9 (...)

 • Cesja roszczenia odszkodowawczego

  Czy jest możliwa cesja roszczenia odszkodowawczego (np. z racji niewykonania umowy bądź naruszenia jej postanowień) i czy sądem właściwym miejscowo może być wówczas ten właściwy dla siedziby zbywcy?

 • Licytacja komornika sądowego

  Sąd orzekł o zniesieniu współwłasności mieszkania. Ponieważ brak było ugody między współwłaścicielami nastąpi sprzedaż mieszkania w drodze licytacji przez komornika sądowego. Czy w takiej sytuacji współwłaściciel posiadający 6/10 udziałów może brać udział w licytacji i wykupić (...)

 • Tytuł prawny do zajmowanej kwatery wojskowej

  Zamieszkuję wraz z pełnoletnim synem w mieszkaniu kwaterunkowym będącym w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej . Lokal zajmuję jako wdowa po wojskowym otrzymując rentę rodzinną po zmarłym mężu. Swego czasu głośno było o możliwości wykwaterowania rencistów wojskowych z takich lokali (...)

 • Zrzeczenie się służebności

  Cztery lata temu moi rodzice nabyli mieszkanie M-4, w którym ustanowili wieczystą służebność dla mnie, męża i dwójki dzieci (obejmującą wspólnie 2 pokoje). 2 lata temu rozwiodłam się z mężem i wyprowadziłam z mieszkania wraz z dziećmi. Mąż utrzymuje, że skoro się wyprowadziłam (...)

 • Zniesienie osobistej służebności mieszkania

  Jestem właścicielem mieszkania, w którym moja córka wraz z byłym mężem ma ustanowioną wieczystą służebność osobistą mieszkania. Służebność jest bezpłatna, ale w akcie notarialnym określono jej wartość na 1000 zł rocznie a skapitalizowana wartość służebności wynosi 18 000 zł. (...)

 • Wymeldowanie lokatora

  W moim mieszkaniu jest zameldowana osoba trzecia, która nie chce się wymeldować. Jakie muszą być spełnione przesłanki, aby ją do tego przymusić i czy i w jaki sposób byłoby to możliwe?

 • Operat szacunkowy jako informacja publiczna

  Gmina wyceniła nieruchomość. W gminie znajduje się operat szacunkowy. Chcę uzyskać potwierdzone ksero, gdyż dokument ten nie jest chroniony, gdyż jest informacją publiczną i z tego co się orientuję istnieje orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn. II SA/Gd/897/05, (...)

 • Minimalny okres trwania umowy

  Wynajmuje lokal mieszkalny najemcy na okres minimalny 12 miesięcy przy czym po po upływie tego terminu chciałbym aby umowa najmu została automatycznie przekształcona w umowę na czas nieokreślony z miesięcznym wypowiedzeniem. Czy wiążący będzie zapis w umowie stanowiący, iż \"umowę strony (...)

 • Badanie techniczne samochodu

  Urząd skarbowy zakwestionował naszej firmie - spółce z o.o. - (za listopad 2008 r.) odliczenie podatku VAT naliczonego od należnego od zakupionego samochodu ciężarowego (chłodnia), którego ładowność wynosi 2740 kg, masa własna 4750 kg, a masa całkowita 7490 kg. Czy w tak oczywistej sytuacji, (...)

Artykuły i poradniki

 • Wygrałeś? Podziel się z fiskusem!

  W Polsce rośnie popularność zakładów bukmacherskich. Działa już kilka firm przyjmujących zakłady, do obstawiania zawodów sportowych (np. piłki nożnej, skoków narciarskich, tenisa, hokeja) zachęcają też Polaków firmy z zagranicy. Problemy powstają, gdy trzeba rozstrzygnąć, czy gra (...)

 • Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

  Zdobycie silnej pozycji na rynku daje danemu przedsiębiorcy przewagę nad pozostałymi, działającymi w tej samej branży. Dopóki pozycja ta pozostawia konkurentom miejsce na działalność, na rynku zachowana zostaje równowaga. Jeżeli jednak pozycja ta jest zbyt dominująca, kusi dominującego (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 353 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 352 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 351 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

 • Dziennik Ustaw Poz. 350 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dziennik Ustaw Poz. 349 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 348 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych Świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 347 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów

 • Dziennik Ustaw Poz. 346 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 345 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej w związku z remontem lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 marca 2009 r. dotycząca odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2007 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8) (EBC/2009/4)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu pracy „Ludzie” 2009 siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia 123.8.12), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1673) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Zawiadomienie dotyczące dostosowania zgodnie z poziomem inflacji niektórych kwot przewidzianych w dyrektywie w sprawie reasekuracji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji nr 1/2008 wspólnego komitetu WEOL ustanowionego na mocy Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Bułgarią, Chorwacją, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Islandią, Czarnogórą, Norwegią, Rumunią, Serbią i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego, zmieniającej załącznik I do umowy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Opinia Rady z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2008-2012 przedstawionego przez Estonię

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2009 z dnia 17 marca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X i w wodach WE CECAF 34.1.1. przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2009 z dnia 17 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Rady z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2008–2015 przedstawionego przez Danię

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Ogłoszenie o konkursach otwartychEPSO/AST/91/09 – ASYSTENCI (*) (AST 3) W DZIEDZINIE „OFFSET”EPSO/AST/92/09 – ASYSTENCI (*) (AST 3) W DZIEDZINIE „PRZYGOTOWANIE DO DRUKU” („PRE-PRESS”)

NA SKÓTY