e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Kwiecień 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Skarga do WSA

  Gmina zaniechała wykonania czynności nakazanych prawem. Chcę w oparciu o przepisy ppsa wezwać ją do usunięcia naruszenia prawa. Nie wiem jednak - bo z przepisów to nie wynika - czy w przypadku, gdyby gmina nie dokonała czynności pomimo mojego wezwania i zachodziła potrzeba złożenia skargi (...)

 • Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

  Zaśmiecone drogi i lasy powodują, że okolica w której mieszkam stała się odpychająca. Proszę wyjaśnić jaka odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa na Gminie, jaka na właścicielach lasów, jaka na Policji, a jaka na prywatnych właścicielach. Proszę o wskazanie sposobu na zmobilizowanie (...)

 • Wyciąg z konta dla sądu a zwolnienie z kosztów

  Sąd zażądał wyciągu z konta bankowego z trzech ostatnich miesięcy, odpowiadając na mój wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie cywilnej. Czy sąd żąda całkowitego wydruku z konta z trzech ostatnich miesięcy (wszystkie operacje na koncie) i jeśli tak - czy sąd ma prawo oglądać (...)

 • Rolnik a refundacja składek z PFRON

  Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności wystawione przez lekarza orzecznika z KRUS. Prowadzę równocześnie działalność gospodarczą i opłacam składki na fundusz społeczny i zdrowotny. Czy mam prawo do refundacji z PFRON-u?

 • Rencista rolnik a składki ZUS

  Posiadam rentę otrzymaną od KRUS z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego , również prowadzę działalność gospodarczą. Czy muszę opłacać składki w ZUS?

 • Termin przekazania apelacji

  Złożyłem apelacje do sądu apelacyjnego wydział cywilny za pośrednictwem sądu okręgowego. W jaki czasie ustawowo sąd okręgowy powinien przesłać moją apelacje wraz z dokumentami do sądu apelacyjnego? Proszę podać przepis.

 • Wspólne rozliczenie małżonków

  Małżeństwem są od 2007 r. Od tego czasu nie podlegają pod jeden Urząd Skarbowy, tylko przez 3 miesiące 2008 r. zamieszkiwali pod jednym adresem. Pracowali w tej samej instytucji, zaliczki na podatek dochodowy przekazywali bez pośrednictwa pracodawcy (dawny PIT-53), żona pracowała do 15 stycznia (...)

 • Uwiarygodnienie rezygnacji z funkcji prezesa

  W kwietniu 2006 r. sprzedałam firmę oraz zostałam odwołana z funkcji prezesa zarządu. Nowy właściciel i prezes nie zgłosił zmian do KRS. Od ponad 2 lat próbuje udowodnić sądowi, że nie jestem związana z firmą. Przedstawiłam dokumenty: o sprzedaży udziałów, o przejęciu spółki przez (...)

 • Pozew cywilny o zwrot kosztów komorniczych

  Mój mąż zobowiązany jest do płacenia alimentów na dziecko z pierwszego małżeństwa. Stara się to wypełniać rzetelnie , niestety około czterech lat temu przez okres 3 miesięcy wpłacał niższe niż zasądzone alimenty z powodu chwilowych kłopotów z pracą . Była żona złożyła od razu (...)

 • Podatek od sprzedaży nieruchomości

  W 2007 roku sprzedałem dom za kwotę 430.000 złotych, powinienem zapłacić podatek w wysokości 10%, ale skorzystałem z dwuletniej prolongaty w podatku, aby mieć czas na zakup z uzyskanej kwoty nowej nieruchomości, aby uniknąć płacenia podatku. W 2008 roku kupiłem dom za kwotę 230.000 oraz (...)

 • Wyrok a brak podpisu na fakturze korygującej

  W roku 2008 dłużnik nie zapłacił należności za wykonaną usługę w 2007 roku i sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. Wydany został wyrok, ale z uwagi na sprzeciw dłużnika (pomimo naszych apelacji wniesionych za pośrednictwem kancelarii prawnej) nie uzyskano klauzuli wykonalności. (...)

 • Używanie skrótów w nazwie spółki z o.o.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W oznaczeniu pozwanej spółki z o.o. sąd użył niedozwolonych przez ksh skrótów nazwy spółki tj. zamiast np. przedsiębiorstwo usługowo-handlowe + nazwa firmowa spółki i skrótu sp. z o.o. jest: (...)

 • Sprzedaż poza siedzibą

  Gdyby uznać, iż sprzedaż nie następuje poza siedzibą, a jedynie klient wpłacił część pieniędzy, a sprzedaż nastąpiła w siedzibie, można by wystawić paragon w siedzibie. Rozumiem, że w takim przypadku u klienta w mieszkaniu mogę wystawić fakturę na taką część kwoty czy pokwitowanie (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 533 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 11/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 532 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 37/06

 • Dziennik Ustaw Poz. 531 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r. sygn. akt P/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 530 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 529 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 528 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Poz. 527 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 526 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

 • Dziennik Ustaw Poz. 525 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

 • Dziennik Ustaw Poz. 524 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

 • Dziennik Ustaw Poz. 523 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 522 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw Poz. 521 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 520 z 2009

  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 • Dziennik Ustaw Poz. 519 z 2009

  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 518 z 2009

  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (  Dz.U. L 98 z 17.4.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5490 – MOL/INA) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji oraz danych dotyczących tonokilometrów związanych z działalnością lotniczą (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2887) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Wykaz organów centralnych wyznaczonych przez państwa członkowskie do zajmowania się sprawami związanymi ze zwrotem dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego oraz stosujących art. 3 dyrektywy 93/7/EWG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (ZWCK) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 329/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w zakresie aktualizacji wykazu zmiennych, częstotliwości zestawiania statystyk oraz poziomów podziału i agregowania zmiennych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Rekrutacja do Europejskiej Agencji Leków (Londyn)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”