e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Kwiecień 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Klub sportowy a VAT

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Jest to klub sportowy, bokserski. Moja sprzedaż to: karnety na treningi, usługi reklamowe - sponsoring (reklamuję firmy w Internecie i na zawodach w zamian za sponsorowanie klubu). Na reklamę firm wystawiam faktury z 22% VAT. Kwota (...)

 • Powstanie obowiązku podatkowego

  Prowadząc sklep internetowy dokonuję sprzedaży za pobraniem lub w momencie przedpłaty. Kiedy występuje moment opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a kiedy podatkiem VAT z tytułu sprzedaży?

 • Samochód otrzymany w darowiźnie

  Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Otrzymałem w darowiźnie samochód osobowy od rodziców. W umowie darowizny była podana aktualna wartość tego samochodu (8.000 zł). Aktualnie zamierzam przeznaczyć go na potrzeby mojej firmy i wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Czy (...)

 • Wykorzystanie zdjęcia budynku

  Będę wykonywać zdjęcia nieruchomości. Niektóre z nich będą wykonane z zewnątrz (z ulicy i z terenu posesji), a niektóre wewnątrz. Docelowo będą one służyć w biurze nieruchomości do promocji sprzedawanych obiektów. Może się okazać, że niektóre z fotografii będę chciał wykorzystać (...)

 • Stawiennictwo na rozprawie o alimenty

  Jestem po rozwodzie, mam dwójkę dzieci, z czego jedno jest pełnoletnie. Wniosłam do sądu o podwyższenie alimentów. Pełnoletni syn udzielił mi pełnomocnictwa, którym mogę się posługiwać w sprawie o podwyższenie alimentów i myślałam, że to wystarczy. Po prostu chciałam uniknąć, i (...)

 • Postępowanie administracyjne

  Dwa miesiące temu skierowałem skargę do rady powiatu na bezczynność starosty w sprawie nie wydania przez niego zaświadczenia o dacie wybudowania i fakcie istnienia od czasów przed wojennych mojego siedliska rodzinnego na działce, która obecnie jest moja własnością. Rada powiatu nie zareagowała. (...)

 • Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych

  Jestem pracodawcą zatrudniam pracownika. Pracownik wypełnia kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusz dla pracownika Czy w myśl kodeksu pracy (art. 22 § 3) muszę posiadać w dokumentach oświadczenie pracownika o udostępnieniu pieniu swoich danych osobowych (...)

 • Żądanie wypłaty odprawy

  W dniu 31 marca zakończyłem moją pracę na etacie w firmie. Niestety nie otrzymałem należnej mi odprawy, gdyż firma nie poczuwa się lub nie chce jej wypłacić. W jaki sposób najszybciej można dochodzić należnej odprawy?

 • Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

  Mam wątpliwości jak należy rozumieć sformułowanie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Czy sformułowanie cyt. "przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne" dotyczy (...)

 • Przywłaszczenie samochodu

  Jakie przestępstwo popełnia osoba, która wynajmuje samochód z wypożyczalni i go nie zwraca, nie tylko w wyznaczonym okresie zwrotu, ale w ogóle nie zwraca i unika kontaktu z Firmą wynajmującą?

 • Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

  Dwóch wspólników spółki cywilnej (A i B) otrzymało od trzeciego wspólnika cichego (C) 20.000,- zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Na zabezpieczenie zwrotu tego wkładu wspólnik A przewłaszczył na C samochód o wartości 20.000,- zł oraz dodatkowo wystawił weksel gwarancyjny na (...)

 • Kradzież w firmie a zwolnienie dyscyplinarne

  Pracownik, który pełni w firmie obowiązki kierowcy zaopatrzeniowca przywłaszczał sobie pieniądze od odbiorców za dostarczony towar. Było to trudne do natychmiastowego wykrycia ponieważ odbiorcy płacili z opóźnieniem i nie zawsze za całą fakturę. Po jakimś czasie sprawa wyszła na jaw (...)

 • Cesja wierzytelności a zgoda dłużnika

  Dostawca przysłał zawiadomienie o przelewie wierzytelności na podstawie art. 509-518 k.c. na bank w którym prosi o potwierdzenie istnienia scedowanej wierzytelności. W piśmie wzywa do przelewania należności na konto banku, a nie swoje. Ja jednak chcę płacić dostawcy, a nie na konto banku. (...)

 • Roczne sprawozdanie podatkowe fundacji

  Prowadzimy niewielką fundację zarejestrowaną w KRS, także w rejestrze przedsiębiorstw. W związku z zakończeniem roku kalendarzowego i obrachunkowego zarząd winien złożyć szereg sprawozdań rocznych i deklaracji podatkowych do różnych organów, takich jak np. KRS czy Urząd Skarbowy. Kwestie (...)

 • Postawienie zarzutów a odczytanie aktu oskarżenia

  Jaka jest różnica miedzy postawieniem zarzutów przez prokuraturę, a postawieniem aktu oskarżenia?

 • Zakup artykułów biurowych

  Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT) - usługi kadry-płace. W ubiegłym tygodniu kupiłam na bazarze sporo artykułów biurowych. Stoisko prowadził Rosjanin i mówił, że nie wystawia żadnych dokumentów sprzedaży. Czy to prawda, że zgodnie z rozporządzeniem o prowadzeniu PKPiR - (...)

Artykuły i poradniki

 • Petycje do Parlamentu Europejskiego

  Każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego, może indywidualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio (...)

 • Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

  Za uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznaje się w zasadzie osoby fizyczne posiadające certyfikat księgowy oraz osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Minister Finansów wydaje certyfikat księgowy przede wszystkim osobom fizycznym, (...)

 • Moment zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów

  Wiele podmiotów gospodarczych występuje na drogę sądową o zapłatę odszkodowania od nieuczciwych kontrahentów. Wniesienie takiego powództwa wiąże się z szeregiem wydatków, m.in. z wniesieniem opłat sądowych, kosztami usług prawnych, kosztami ekspertyz biegłych. (...)

Zmiany w Prawie • Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta

  Opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Co reguluje nowa ustawa?Ustawa określa:  prawa pacjenta;  zasady (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 465 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 464 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 463 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu

 • Dziennik Ustaw Poz. 462 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 461 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 460 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Poz. 459 z 2009

  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 458 z 2009

  Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Monitor Polski Poz. 274 z 2009

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Poz. 273 z 2009

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 marca 2009 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 272 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2009 r. o wolnym stanowisku sędziowskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

 • Monitor Polski Poz. 271 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 270 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

 • Monitor Polski Poz. 269 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 268 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Poz. 267 z 2009

  Zarządzenie Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu

 • Monitor Polski Poz. 266 z 2009

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 265 z 2009

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz przekazywania dokumentów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 264 z 2009

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 263 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 262 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2008 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 261 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2008 r. o nadaniu orderu i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 260 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 259 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 258 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 257 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 256 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 255 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 254 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2009

  Decyzja Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5483 – Toshiba/Fujitsu HDD Business) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5488 – Magna/Cadence Innovation) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5499 – IPIC/NOVA) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5473 – Fincantieri/ABB/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  W sprawie podjętej przez Serbię decyzji o jednostronnej realizacji umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków – DG ENTR NR ENT/ERA/09/311 – Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/314/WPZiB z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi, i uchylające wspólne stanowisko 2008/844/WPZiB

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zawieszające stosowanie należności celnych przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2009/2010

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4998 – EDF/EnBW/ERSA) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5232 – WPP/TNS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5289 – Agusta/CAE/Rotorsim) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4993 – EDF/EnBW/Kogeneracja) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE – Sprawy, wobec których Komisja nie zgłasza zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Komunikat komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego