e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Wrzesień 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odmowa wypłaty wynagrodzenia za pracę

  Pracownik rozwiązał umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron, z okresem dwutygodniowym. Podczas urlopu pracownika - pracodawca zauważył rażące braki w wykonywanej pracy. Bałagan w dokumentach, nie wprowadzone dokumenty do systemu komputerowego z okresu jednego roku itd. Czy wobec tego pracodawca (...)

 • Obywatel Niemiec jako jako jedyny wspólnik

  Pytanie dotyczy założenia jednoosobowej spółki z o.o. na terenie Polski dla obywatela (UE) Niemiec z kartą pobytu na 5 lat. Czy taki obywatel może założyć taką spółkę? Jeżeli tak, to co ze strony prawnej musi on jeszcze załatwić? Jaką inna formę spółki może taki obcokrajowiec na (...)

 • Założenie spółki z o.o. przez obywatela Niemiec

  Mój kolega jest Niemcem i mieszka w Niemczech. Chciałby założyć w Polsce Sp. z o.o.. Nie ma on ani obywatelstwa polskiego, ani karty stałego pobytu. Czy może założyć jednoosobową Sp. z o.o. w Polsce? Jeśli nie, to czy jeżeli ja się dopiszę to możemy razem założyć Sp. z o.o. z 2-ma (...)

 • Umowa na zastępstwo

  Przyjąłem do pracy do sklepu na umowę o pracę na zastępstwo pracownicę Z, która w chwili obecnej zaszła w ciążę i przebywa na chorobowym, a zastępowała inną pracownicę X (umowa na czas nieokreślony) przebywającą na urlopie wychowawczym do 30-06-2010. W umowie czas trwania umowy był (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 817 z 2009

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł upamiętniającego 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego oraz terminu wprowadzenia go do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 816 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 815 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2009 r. onadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 814 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 813 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 812 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 811 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 810 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 809 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2009 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 149 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskiego planu naprawy gospodarczej (opinia dodatkowa)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 148 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 141 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wyników negocjacji dotyczących strategii i programów w ramach polityki spójności w okresie programowania 2007–2013

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 130 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 123 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej: Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 116 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Centralnego „10 lat istnienia unii gospodarczej i walutowej – sukcesy i wyzwania”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 113 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 107 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylającej dyrektywę 86/613/EWG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 103 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 100 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich MEDIA Mundus

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 95 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 90 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (przekształcenie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 84 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji w sprawie: „Drugi strategiczny przegląd sytuacji energetycznej – Plan działania dotyczący bezpieczeństwa energetycznego i solidarności energetycznej UE”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 81 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 78 z 2009

  Opinia Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 75 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii podjętym przez kilka państw członkowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru i zarządzania kryzysowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wspólne planowanie badań naukowych: Współpraca na rzecz skuteczniejszego sprostania wspólnym wyzwaniom”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zielonej księgi „Prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sprawozdania Komisji: „Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2007”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Białej księgi w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 września 2009 r. nominująca dwóch przedstawicieli porządku publicznego w radzie nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Stosunki transatlantyckie: jak poprawić uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego?”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2009

  Wycofanie zgłoszenia o koncentracji (Sprawa COMP/M.5601 – RREEF FUND, UFG/SAGGAS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5557 – SNCF-P/CDPQ/Keolis/Effia) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie inwestycji gminy Rotterdam w kompleks Ahoy (środek pomocy C 4/08 (ex N 97/07, ex CP 91/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6018) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2009 z dnia 21 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarach VIIIc, IX i X i w wodach WE CECAF 34.1.1. przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Streszczenie Decyzji Komisji z dnia 9 stycznia 2009 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.5153 – Arsenal/DSP) (Zgłoszona w dokumencie nr C(2008) 8439 wersja ostateczna) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Sytuacja starzejących się pracowników w obliczu przemian w przemyśle – zapewnianie wsparcia i zarządzanie zróżnicowaniem struktury wiekowej w sektorach i przedsiębiorstwach” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Sprawozdanie końcowe w sprawie COMP/M.5153 – Arsenal/DSP

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2008 w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim oraz rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2008 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.5153 – Arsenal/DSP – Sprawozdawca: Republika Czeska

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 88/378/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 1242/2008 ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie rozpoznania utrzymujących się przeszkód w mobilności na wewnętrznym rynku pracy (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 13 maja 2009 r. dotyczącej postępowania zgodnie z art. 82 Traktatu WE i art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/C-3/37.990 – Intel)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2009 z dnia 21 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie partnerstwa między instytucjami edukacyjnymi a pracodawcami (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/C-3/37.990 – Intel

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 8 maja 2009 r. dotycząca projektu decyzjiw sprawie COMP/C-3/37.990 – Intel (2) – Sprawozdawca: Hiszpania

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2009 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/C-3/37.990 – Intel (1) – Sprawozdawca: Hiszpania

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 862/2009 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1487/2005 na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli lasów i sektora związanego z leśnictwem w wywiązywaniu się ze zobowiązań UE dotyczących klimatu (opinia rozpoznawcza)