Archiwum 19 Październik 2010

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odrzucenie spadku przez małoletnich

  Trzy miesiące temu zmarł ojciec mojego męża. Ponieważ miał zadłużenie w dwóch bankach z powodu wziętych kredytów, mąż chce złożyć notarialnie oświadczenie o odrzuceniu spadku po ojcu. Jednakże martwi nas fakt, gdyż mamy dwoje dzieci w wieku 6 lat i z tego co nam wiadomo, to one będą (...)

 • Ochrona przedemerytalna pracownika

  Pracodawca, powołując się na zapisy Ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 184, zmusza pracowników będących w wieku przedemerytalnym, tj. brakuje im 4 lata do przejścia na emeryturę po spełnieniu oczywiście warunków tej Ustawy, (czyli 55 lat kobieta, 60 lata mężczyzna), do podpisania (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1294 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1293 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2010 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1292 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1291 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

 • Dziennik Ustaw Poz. 1290 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1289 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1288 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1287 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo geodezyjne i kartograficzne

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 139 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 10/09 (ex N 138/09) udzielonej przez Niderlandy na rzecz ING w zakresie instrumentu wsparcia w odniesieniu do aktywów niepłynnych oraz planu restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9000) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 103 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Belgię na restrukturyzację aukcji rybnej w Ostendzie (pomoc państwa C 30/08 (ex NN 21/08)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2520) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 54 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 9/09 (ex NN 49/08; NN 50/08 i NN 45/08) udzielonej przez Królestwo Belgii, Republikę Francuską i Wielkie Księstwo Luksemburga na rzecz przedsiębiorstwa Dexia SA (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1180) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Potwierdzenie odbioru skargi nr CHAP/2010/723

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Savigny” (rozszerzenie)) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Lista organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, w przypadku których dopuszczenie wycofano w 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 935/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 934/2010 z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 927/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 933/2010 z dnia 18 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 932/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 931/2010 z dnia 18 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Lista uznanych organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 930/2010 z dnia 18 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Ovčí salašnícky údený syr (GTS))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 929/2010 z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1033/2006 w zakresie przepisów ICAO przywołanych w art. 3 ust. 1 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2010 r. w sprawie powołania dwóch członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5977 – Faurecia/Plastal) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6000 – E.ON/PP (II)) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 8 października 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Opinia Komisji z dnia 18 października 2010 r. dotycząca zmodyfikowanego planu usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w zakładzie wzbogacania Georges Besse II, znajdującym się przy elektrowni jądrowej Tricastin we Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. dotycząca podpisania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej ogólnych zasad udziału Królestwa Maroka w programach unijnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 56/07 (ex E 15/05) przyznanej przez Francję na rzecz przedsiębiorstwa La Poste (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 133) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 8 października 2010 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Eesti Pank (EBC/2010/16)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Stanowisko Rady (UE) nr 15/2010 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWGPrzyjęte przez Radę w dniu 13 września 2010 r. (1)

NA SKÓTY