e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Październik 2010

 • 27.10.2010

  Samorządy zdecydują o prywatyzacji szpitali

  Przekształcanie publicznych szpitali w spółki nie będzie obowiązkowe. Jednak samorządy, które się na to nie zdecydują, będą musiały spłacić długi placówek.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Jazda na oleju opałowym

  Z tego co się orientuję używanie oleju opałowego do celów napędowych jest karalne na gruncie kodeksu karnego skarbowego (uszczuplenie należności skarbu państwa) i kodeksu wykroczeń. Kiedy kierowca popełnia czyn zabroniony ponownie (za co może zostać ukarany drugi raz)? Czy wtedy kiedy wsiądzie (...)

 • Oryginały zaświadczeń o ukończonych kursach

  Były pracownik zażądał na piśmie w określonym terminie zwrotu zaświadczeń z kursów i szkoleń odbytych w trakcie zatrudnienia i przechowywanych w jego aktach osobowych w części \"B\". Kursy sfinansował pracodawca i mimo nie przepracowania okresu trzech lat po ich ukończeniu pracodawca odstąpił (...)

 • Potrącenie premii a kara upomnienia

  W kierowanej przeze mnie instytucji otrzymują premię regulaminową pracownicy \"wyróżniający się wysokim stopniem zdyscyplinowania i dyspozycyjnością podczas pracy\". Zgodnie z regulaminem premiowania potrącane są określone kwoty za spóźnienia do pracy. Ostatnio jeden z pracowników spóźnił (...)

 • Okresy zatrudnienia a emerytura pomostowa

  Czynny działacz związku urlopowany w części, w pełnym wymiarze czasu pracy lub tylko doraźnie, może skorzystać z uprawnień wynikających z emerytury pomostowej. Czy te okresy zatrudnienia pracowników (będących związkowcami), mają znaczenie w przypadkach różnego sposobu urlopowania do (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1326 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. sygn. akt K 1/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 1325 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1324 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1323 z 2010

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Poz. 1322 z 2010

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1321 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 98 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/499/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin rodzajów Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7281)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 96 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7249)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 81 z 2010

  Decyzja Rady 2010/644/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 79 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 963/2010 z dnia 26 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 78 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 962/2010 z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Ogłoszenie o naborze — Dyrektor wykonawczy (grupa zaszeregowania AD 14) — Europejski Organ Nadzoru — Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi (ESMA) — COM/2010/10292

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Wniosek złożony przez podmiot zamawiający

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki przewidziane w decyzji Rady 2010/638/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1284/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5998 – BDMI/FCPI/Blue Lion Mobile) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Ogłoszenie o naborze — Przewodniczący (grupa zaszeregowania AD 15) — Europejski Organ Nadzoru — Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi (ESMA) — COM/2010/10291

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu żelazokrzemu pochodzącego m.in. z Rosji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków 2011 – EAC/49/10 – Program „Uczenie się przez całe życie” (LLP)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Ogłoszenie o naborze — Dyrektor wykonawczy (grupa zaszeregowania AD 14) — Europejski Organ Nadzoru — Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (EIOPA) — COM/2010/10290

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Ogłoszenie o naborze — Przewodniczący (grupa zaszeregowania AD 15) — Europejski Organ Nadzoru — Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (EIOPA) — COM/2010/10289

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Ogłoszenie o naborze — Dyrektor wykonawczy (grupa zaszeregowania AD 14) — Europejski Organ Nadzoru — Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA) — COM/2010/10288

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 961/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Ogłoszenie o naborze — Przewodniczący (grupa zaszeregowania AD 15) — Europejski Organ Nadzoru — Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA) — COM/2010/10287

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Opinia nr 5/2010 (przedstawiona na mocy art. 336 TFUE) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich oraz warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich