e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Październik 2010

 • 7.10.2010

  Ponad 4.500 osób ginie na drogach rocznie

  To stawia nas na jednym z pierwszych miejsc jeśli chodzi o śmiertelność w wypadkach drogowych w Europie. Nieustanne powtarzanie, iż przyczyną tak wysokiej liczby śmiertelnych wypadków jest nadmierna prędkość, akcje informacyjne, reklamy, kampanie nie odnoszą pozytywnych skutków. Wydaje się, (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1259 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

 • Dziennik Ustaw Poz. 1258 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2010 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1257 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1256 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1255 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1254 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1253 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2010 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Norwegii (Sprawa E-10/10)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2010 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Liechtensteinowi (Sprawa E-9/10)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2010 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-8/10)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 874/2010 z dnia 5 października 2010 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie soli sodowej lasalocidu A jako dodatku paszowego dla indyków do 16 tygodnia życia (posiadacz zezwolenia Alpharma (Belgium) BVBA) oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 (  Dz.U. L 263 z 6.10.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych państw czlonkowskich, oraz państw, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (COM(2009)0366 – C7-0112/2009 – 2009/0104(CNS))ZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Serbii w wykazie państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6748) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków – Wspólny unijny program sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Przejściowe wytyczne proceduralne dotyczące kwestii budżetowych w świetle wejścia w życie Traktatu LizbońskiegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przejściowych wytycznych proceduralnych dotyczących kwestii budżetowych w świetle wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego (2009/2168(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 882/2010 z dnia 6 października 2010 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 881/2010 z dnia 6 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 880/2010 z dnia 6 października 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Cappero di Pantelleria (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2008 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2008 r. (2009/2088(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 879/2010 z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2008 w odniesieniu do minimalnej zawartości 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego do paszy dla kur niosek (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Wspólne planowanie badań naukowych w celu zwalczania chorób neurodegeneracyjnychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie wspólnego planowania badań naukowych w celu zwalczania chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby Alzheimera

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Sprawozdanie Stałego Komitetu Państw EFTA – Wykaz instytucji kredytowych posiadających zezwolenie na działalność w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii od dnia 1 stycznia 2010 r. (zgodnie z art. 14 dyrektywy 2006/48/WE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2010 r. ustanawiająca grupę ekspertów w dziedzinie rozwoju misji europejskich systemów nawigacji satelitarnej, „Grupę Doradczą ds. Rozwoju Misji” (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Szczyt UE-Rosja w Sztokholmie w dniu 18 listopada 2009 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przygotowań do szczytu UE-Rosja w Sztokholmie w dniu 18 listopada 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 878/2010 z dnia 6 października 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wniosek dotyczący decyzji Komisji w sprawie rocznego programu prac Progress na 2010 r. i wykaz działań według działówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie projektu harmonogramu prac na rok 2010 w odniesieniu do programu Progress oraz wykazu działań według działów tematycznych, zaproponowanych przez Komisję