Archiwum 25 Listopad 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego postępowania. Czy członek Wspólnoty będący dłużnikiem i stroną zainteresowaną w przegłosowaniu tej uchwały ma prawo (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1457 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. sygn. akt P 86/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 1456 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. sygn. akt K 2/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 1455 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2010 r. sygn. akt P 32/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 1454 z 2010

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1453 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1452 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1451 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 148 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 23 września 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 22 września 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5971 – PPC/Urbaser/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6062 – Coop/transGourmet) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5962 – SSI/QP/Oryx) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6026 – CRH/BauKing) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6043 – Mubadala/UTC/Lockheed Martin/Ammroc) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Skarga wniesiona w dniu 14 września 2010 r. przez Posten Norge AS przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-15/10)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Skarga wniesiona w dniu 2 września 2010 r. przez Konkurrenten.no AS przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-14/10)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2010 r. przez Aleris Unglpan AS przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-13/10)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Wyrok Trybunału z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie E-8/09 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Republice Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą się Stronę – dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów – wyrok zaoczny)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej, złożony przez sąd okręgowy w Oslo (Oslo Tingrett) w dniu 26 marca 2010 r., w sprawie Periscopus AS przeciwko Oslo Børs ASA i Erik Must AS (Sprawa E-1/10)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2011 rok i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8125)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 21 września 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego Unii w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa w 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7996)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do dodatkowych płatności na rzecz Hurtigruten w Norwegii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia Niemiec, Włoch i Austrii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE i zmieniająca decyzję 2007/250/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia udzielonego Zjednoczonemu Królestwu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1083/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Dni wolne od pracy w roku 2012 w instytucjach Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1082/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5890 – Heinzel/Europapier) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5948 – Banco Santander/Rainbow) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 20 września 2010 r.

NA SKÓTY