Archiwum 9 Listopad 2010

 • 9.11.2010

  Osiedlowi kierowcy mogą przekraczać prędkość?

  Jazda bez dokumentów, przekroczenie prędkości, rozmowa w czasie jazdy przez komórkę czy niezapięte pasy - takie przewinienia mogą jeszcze ujść na sucho osiedlowym kierowcom.

 • 9.11.2010

  Komorowski podpisał ustawę o dopalaczach

  Zabrania ona wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terenie Polski jakichkolwiek substancji lub produktów, które mogą być używane jako środki odurzające lub substancje psychotropowe.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

  W toku realizacji inwestycji polegającej na urządzeniu kilku placów zabaw inwestor zobowiązany jest do złożenia w Starostwie Powiatowym zgłoszenia robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę. Jako załączniki do wniosku (którego zatwierdzony wzór znajduje się na stronie internetowej (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony

  Jestem najemcą lokalu handlowego, zawarłem umowę pięć lat. Minęły 2 lata, jak rozwiązać taka umowę, zakładając że wynajmujący nie wyrazi zgody na rozwiązanie takiej umowy?

Zmiany w Prawie • fotRzecznik praw dziecka z nowymi prawami

  Od dziś może on występować w obronie dzieci przed sądami i Trybunałem Konstytucyjnym. Rzecznik weźmie udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, wszczętych (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1394 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1393 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Poz. 1392 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Poz. 1391 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1390 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r.w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw doradztwa podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1389 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1388 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1387 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1386 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy celnych oraz trybu i zakresu współpracy Służby Celnej z Policją i Strażą Graniczną

 • Dziennik Ustaw Poz. 1385 z 2010

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1384 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 243 z 2010

  Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące działań finansowanych z ósmego, dziewiątego i dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) za rok budżetowy 2009 wraz z odpowiedziami Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2010 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7579) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1007/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1006/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1005/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia odliczeń od niektórych kwot połowowych na rok 2010 z powodu przełowienia w poprzednim roku

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Pomoc państwa – Niemcy – Pomoc państwa C 22/10 (ex N 701/09) – Pomoc na rzecz asystentów ds. innowacji (B+R) – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1003/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odnoszących się do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Umowa między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5932 – News Corp/BSkyB) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5983 – Tyco Electronics/ADC Telecommunications) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6011 – ATP/PFA/Folksam Group/CPD/FIH Group) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6003 – Renco Group/Body Systems) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5995 – VW/Karmann) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa COMP/M.5913 – CEZ/EPH/MIBRAG Group) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2010

  Umowa między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Pierwsze zaproszenie do składania wniosków na mocy decyzji Komisji C(2010) 7499 ustanawiającej kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (2)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014, umowy między Unią Europejską a Norwegią w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014, protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014 i protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Norwegią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5958 – GS/TPG/Ontex) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Ogłoszenie o naborze — Dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy — Bilbao (Hiszpania) (COM/2010/10285)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2009 wraz z odpowiedziami instytucji