e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Grudzień 2010

Artykuły i poradniki

 • Kiedy możesz korzystać z cudzego utworu bez umowy? (dozwolony użytek)

  Zasadą w prawie autorskim jest, iż z utworu może korzystać lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona. Najczęściej będzie to sam twórca lub osoba, która nabyła określone prawa majątkowe, lub na rzecz której ustanowiona została licencja. Czy i w jakim zakresie można (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1485 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku

 • Dziennik Ustaw Poz. 1484 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Poz. 1483 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1482 z 2010

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

 • Monitor Polski Poz. 1052 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2010 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 1051 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 1050 z 2010

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 85 z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

 • Monitor Polski Poz. 1049 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1048 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1047 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1046 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 1045 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 1044 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1043 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 1042 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1041 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2010 i zmieniająca decyzję 2009/883/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8290)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8279) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8277)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Estonii dotyczących wydatków w zakresie środków rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8275)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2010

  Dyrektywa Komisji 2010/83/UE z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej napropamidu jako substancji czynnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1111/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Wniosek państwa członkowskiego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5907 – Votorantim/Fischer/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1110/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5980 – Tranquilidade/Banco Pastor/Pastor Vida/Espírito Santo Gestion/Gespastor) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1109/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1108/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Castagna del Monte Amiata (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Zawiadomienie dotyczące wdrożenia przepisów art. 9a ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Publikacja decyzji państw członkowskich ustanawiających funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1107/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pimiento de Gernika lub Gernikako Piperra (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie roli UE w międzynarodowej walce z dopingiem

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. ustanawiające wykaz środków wyłączonych z zakresu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Konkluzje Rady na temat roli kultury w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie priorytetów ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011–2020

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1105/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, i kończące postępowanie dotyczące przywozu przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Republiki Korei i Tajwanu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Konkluzje Rady w sprawie europejskiego dziedzictwa filmowego, w tym wyzwań ery cyfrowej