e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Grudzień 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • przedawnienie należności z tytułu składek ZUS

  1. w/w składki dotyczą wszystkich miesięcy w okresie od stycznia 1999 do grudnia 2003. 2. ZUS przeprowadził kontrolę w mojej spółce cywilnej w okresie marzec-maj 2004 i decyzją z dnia 12 sierpnia 2004 r. (doręczenie 17.08.2004) wymierzył mi dodatkowe składki od dodatku z tytułu wykonywania (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie 148 tys. euro). Amortyzację dokonywałem zgodnie z przepisami, ale nie informowałem o tym Urzędu Skarbowego. 31 grudnia miną (...)

 • Usługi dla jednego kontrahenta

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od stycznia 2008 roku. Wybrałem sposób opodatkowania podatkiem liniowym. W roku 2009 około 85% dochodu firmy pochodziła od jednego klienta. Natomiast w roku 2010 już 95% dochodu pochodziło od jednego, tego samego co w 2009 roku klienta. Najprawdopodobniej (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1536 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1535 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenie w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1534 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 74 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1168/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 72 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1167/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Prosciutto di Modena (CHNP)]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 70 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1166/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Agnello di Sardegna (CHOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 68 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1165/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Salzwedeler Baumkuchen (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 66 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1164/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (CHNP)]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 64 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1163/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Agneau du Périgord (CHOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 61 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1162/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1160/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1159/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2011 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Sprostowanie do sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego wykonania budżetu za rok budżetowy 2009 wraz z odpowiedziami instytucji (  Dz.U. C 303 z 9.11.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków EAC/57/10 – Program „Młodzież w działaniu” na lata 2007–2013

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Komunikat zgodnie z artykułem 12 paragraf 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 w sprawie informacji dostarczanej przez władze celne państw członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Deklaracja Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym: współpraca w walce z ubóstwem w 2010 roku i później

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5998 – BDMI/FCPI/Blue Lion Mobile) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5993 – Securitas/Reliance Security Services/Reliance Security Services Scotland) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5953 – Reckitt Benckiser/SSL) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1157/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2012 r. odnoszących się do warunków mieszkaniowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Dyrektywa Rady 2010/88/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Opinia nr 6/2010 (przedstawiona na mocy art. 322 TFUE) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej