Archiwum 16 Grudzień 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę wynoszącą 550 zł za miesiąc. Nasza gmina nie posiada przedszkola publicznego, posiada natomiast dwa przedszkola niepubliczne (...)

 • Opłata za pełnomocnictwo w sprawie o alimenty

  Aplikant radcowski wykonywał pewne czynności w sprawie za swojego nieobecnego patrona. M.in. przesłał do sądu odpowiedź na pozew w sprawie o alimenty, w której jego patron jest pełnomocnikiem pozwanego oraz przelewem na konto sądu opłacił kwotą 17 zł pełnomocnictwo i załączył je wraz (...)

 • Umowa o pracę kierownika zakładu budżetowego

  Czy można wypowiedzieć warunki pracy kierownikowi zakładu budżetowego wpisując jako przyczynę niezrealizowanie planu budżetowego zakładu za rok 2010?

 • Amortyzacja odśnieżarki

  Spółka z o.o. zakupiła za ok. 3.700 zł netto małą odśnieżarkę do usuwania śniegu z placu i drogi. Jaką stawką, metodą i w jakich miesiącach (czy tylko zimą) należy amortyzować taki sprzęt?

 • wyrok zaoczny

  Otrzymałam korespondencyjnie wyrok zaoczny o zapłatę. Niestety nie mogę ustosunkować się do wyroku, ponieważ nie mam dokumentów dołączonych do pozwu. Pozew tak jak i wyrok był wysyłany na mój poprzedni adres zamieszkania. Wyprowadziłam się stamtąd w sierpniu (mam protokół zdania lokalu (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1577 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1576 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Poz. 1575 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1574 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1573 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1572 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1571 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1570 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Poz. 1569 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Poz. 1568 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

 • Dziennik Ustaw Poz. 1567 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 1138 z 2010

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2010 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Poz. 1137 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Poz. 1136 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 1135 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 1134 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 1133 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2011

 • Monitor Polski Poz. 1132 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Pekinie dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 1131 z 2010

  Umowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Pekinie dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 100 z 2010

  Umowa między UE a USA o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2010 r. dotyczące wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 98 z 2010

  Międzynarodowe dochodzenie alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (COM(2009)0373 – C7-0156/2009 – 2009/0100(NLE))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 98 z 2010

  Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego (Progress) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress (COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))P7_TC1-COD(2009)0091Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lutego 2010 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2010/UE zmieniającej decyzję nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – ProgressZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 97 z 2010

  Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) (COM(2009)0588 – C7-0279/2009 – 2009/0163(COD))P7_TC1-COD(2009)0163Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lutego 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (UE) nr. …/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 94 z 2010

  Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (COM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 86 z 2010

  Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 85 z 2010

  EFRR: kwalifikowalność działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla zmarginalizowanych społeczności ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla zmarginalizowanych społeczności (COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))P7_TC1-COD(2009)0105Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lutego 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. …/2010 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie mieszkalnictwa na rzecz społeczności zmarginalizowanych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 81 z 2010

  Mechanizm odwrotnego obciążenia: towary i usługi podatne na oszustwa *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa (COM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 79 z 2010

  Wybór Komisji EuropejskiejDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 75 z 2010

  BirmyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie Birmy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 72 z 2010

  MadagaskarRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie sytuacji na Madagaskarze

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2010

  WenezuelaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie Wenezueli

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2010

  Umowa ramowa zawarta między HOSPEEM a EPSU dotycząca zabopiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, zawartej między HOSPEEM a EPSU (COM(2009)0577)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 63 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 61 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące postępów Turcji w 2009 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdania z postępów Turcji w 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 58 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 56 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 54 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2009 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 53 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2010

  Sprawozdania dotyczącego postępów Chorwacji w 2009 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdania o postępach Chorwacji w 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2010

  Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenia na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniami Dicy”) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 160/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycząca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 159/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycząca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2010

  Główne cele konferencji stron konwencji CITESRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie strategicznych celów UE na 15. sesję Konferencji Stron Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES), która odbędzie się w Ad-Dausze (Katar) w dniach 13-25 marca 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/944/WE ustalającą odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9009)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2008/90/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8992)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/41/10 dotyczące wdrożenia Erasmus Mundus 2009–2013 w 2011 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Wykaz naturalnych wód mineralnych uznanych przez Islandię i Norwegię (Unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w   Dz.U. C 28 z 4.2.2010, s. 24 i Suplemencie EOG nr 5 z 4.2.2010, s. 1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Brazylii, Kuwejtu i Syrii w wykazie państw trzecich oraz ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8950) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1189/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - rok 2009Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – rok 2009 (2009/2101 (INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1188/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1187/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r., wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsięwzięcia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Wspieranie dobrych rządów w dziedzinie opodatkowaniaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wspierania dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania (2009/2174(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Decyzje Wspólnego Komitetu EOG, w odniesieniu do których spełniono wymogi konstytucyjne zgodnie z art. 103 Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Wyniki szczytu kopenhaskiego poświęconego zmianom klimatuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r., wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsięwzięcia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Handel ludźmiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1186/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z częścią I art. 1 ust. 2 protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do dokapitalizowania zakładu ubezpieczeń Sjóvá w Islandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r., wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsiębiorstwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Wyciąg z decyzji w sprawie VEF banka publikowany zgodnie z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Sytuacja w JemenieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie sytuacji w Jemenie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Wyciąg z decyzji w sprawie Landsbanki Íslands hf. na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Sytuacja w IranieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie Iranu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsiębiorstwa „Czyste niebo” za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r., wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsiębiorstwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Komunikat Komisji – Wytyczne UE dotyczące najlepszych praktyk dla dobrowolnych systemów certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Niedawne trzęsienie ziemi na HaitiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie niedawnego trzęsienia ziemi na Haiti

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie etykietowania środków spożywczych wykorzystujących produkty posiadające chronione nazwy pochodzenia (ChNP) i chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) jako składniki

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1185/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5995 – VW/Karmann) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AST/112/10 — Asystenci (AST 3)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Porozumienie ramowe w sprawie stosunków Parlamentu Europejskiego z Komisją EuropejskąRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmienionego porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją na następną kadencję parlamentarną

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r., wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsiębiorstwa