e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Luty 2010

 • 24.2.2010

  List prezydenta w sprawie haków na Sikorskiego jawny

  Według Lecha Kaczyńskiego zastrzeżenia wobec szefa MSZ nie zmieniły się od 2007 roku. Wtedy prezydent mówił o nich premierowi.

 • 24.2.2010

  Wypłaty skazańców pójdą w górę

  Ustalenie pensji więźnia na poziomie co najmniej połowy minimalnego miesięcznego wynagrodzenia jest niezgodne z ustawą zasadniczą - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

 • 24.2.2010

  Nagrywanie rozpraw usprawni pracę sądów

  Protokolanci zostaną zastąpieni przez sprzęt audio-wideo. Wprowadzenie nowoczesnych technologii na sale sądów ma poprawić jakość postępowania i znacznie skrócić czas trwania rozprawy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Honorowanie prawa jazdy z Hongkongu

  Mam gościa z Hong - Kongu który ma prawo jazdy wydane w tym kraju, a chciałby jeździć samochodem w naszym kraju i innych krajach unii europejskiej. Czy osoba posiadająca prawo jazdy wydane w Hong - Kongu może kierować pojazdami w Polsce i UE? Czy w/w osoba może na podstawie posiadanego prawa (...)

Artykuły i poradniki

 • Kiedy członek spółdzielni udostępnia swój lokal?

  Niezależnie od formy władania lokalem zasadą jest nienaruszalność tego prawa oraz wyłączne korzystanie i rozporządzanie przez uprawnionego. Jest to zasada wyrażona w Konstytucji RP, która wyraźnie wskazuje, iż przeszukanie mieszkania może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawach (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 130 z 2010

  Upoważnienie do ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady upoważniającego państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) (COM(2008)0320 – C6-0218/2008 – 2008/0107(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 129 z 2010

  Substancje i preparaty niebezpieczne (dichlorometan) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (dichlorometan) (COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 129 z 2010

  P6_TC1-COD(2008)0033Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 128 z 2010

  Udzielanie niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (COM(2007)0766 – C6-0467/2007 – 2007/0280(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 128 z 2010

  P6_TC1-COD(2007)0280Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2009/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 127 z 2010

  P6_TC1-COD(2007)0216Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 127 z 2010

  ZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 126 z 2010

  Zabezpieczenia i dane biometryczne w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 125 z 2010

  Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) (COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 125 z 2010

  P6_TC1-COD(2008)0153Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 124 z 2010

  Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 124 z 2010

  P6_TC2-COD(2006)0136Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 123 z 2010

  Zrównoważone stosowanie pestycydów ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (6124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 123 z 2010

  P6_TC2-COD(2006)0132Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 122 z 2010

  System językowy mający zastosowanie do odwołań od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do odwołań wniesionych od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 121 z 2010

  System opodatkowania mający zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przenoszenia ich siedzib (wersja ujednolicona) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami członkowskimi (wersja ujednolicona) (COM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 120 z 2010

  Umowa WE/USA o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (10972/2007 - COM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 120 z 2010

  Wspólny system handlu albuminami jaj i mleka (wersja ujednolicona) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego systemu handlu albuminami jaj i mleka (wersja ujednolicona) (COM(2008)0488 – C6-0334/2008 – 2008/0155(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 118 z 2010

  Wolność prasy w KeniiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie wolności prasy w Kenii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 116 z 2010

  GwineaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zamachu stanu w Gwinei

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 113 z 2010

  Iran: sprawa Shirin EbadiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie Iranu: sprawa Shirin Ebadi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 111 z 2010

  SrebrenicaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie Srebrenicy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 107 z 2010

  Strategia UE wobec BiałorusiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie strategii UE wobec Białorusi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 102 z 2010

  Sytuacja w Rogu AfrykiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie sytuacji w Rogu Afryki

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 100 z 2010

  Sytuacja w Strefie GazyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 95 z 2010

  Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie transpozycji i stosowania dyrektywy 2002/73/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (2008/2039(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 87 z 2010

  Kontrola budżetowa środków UE w AfganistanieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie kontroli budżetowej środków UE w Afganistanie (2008/2152 (INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 80 z 2010

  Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i KomisjiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001) (2007/2154(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 71 z 2010

  Rozwój Rady Praw Człowieka ONZ, w tym rola UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. dotycząca rozwoju Rady Praw Człowieka ONZ, w tym roli UE (2008/2201(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2010

  Konwencja o pracy na morzuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz zmieniającej dyrektywę 1999/63/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2010

  Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004 - 2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004 - 2008 (2007/2145(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  FibromialgiaOświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie fibromialgii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Finanse publiczne w UGW - rok 2007 i 2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie finansów publicznych w unii gospodarczej i walutowej w latach 2007-2008 (2008/2244(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  WPRyb i ekosystemowe podejście do zarządzania połowamiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. dotycząca roli WPRyb we wprowadzaniu podejścia ekosystemowego do gospodarki morskiej (2008/2178(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Transpozycja, wykonanie i egzekwowanie dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych na rynku wewnętrznym oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie transpozycji, wdrażania i egzekwowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (2008/2114(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Perspektywy rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach traktatu z LizbonyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie perspektyw rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach Traktatu z Lizbony (2008/2067(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 150/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 149/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5809 – Mitsubishi/JGC/Ebara/EES) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5812 – Société Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement (II)) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Wspólna polityka rolna i światowe bezpieczeństwo żywnościoweRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wspólnej polityki rolnej i światowego bezpieczeństwa żywnościowego (2008/2153(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Zarząd Europolu – Regulamin wewnętrzny

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 148/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Prosciutto di Parma (ChNP)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5657 – ENBW Kraftwerke/Evonik Power Minerals/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5770 – CD&R/BCA) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5637 – TPG/IMS Health) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5749 – Glencore/Chemoil Energy) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento do Couto (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 146/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1122/2009 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Stosunki gospodarcze i handlowe z Bałkanami ZachodnimiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych z Bałkanami Zachodnimi (2008/2149(INI))