Archiwum 13 Kwiecień 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem

  Została zawarta umowa dzierżawy gruntów rolnych na 10 lat. Całe gospodarstwo wraz z tymi gruntami odziedziczył spadkobierca, który zamierza prowadzić gospodarstwo. Czy w związku z tym istnieje możliwość rozwiązania wcześniej umowy dzierżawy za porozumieniem stron bez terminów wypowiedzenia (...)

 • Darowizna żonie w kilku przelewach

  Pod koniec roku 2009 wykonałem kilka przelewów po ok. 2000 zł na konto mojej żony, o łącznej sumie ok. 14.000 zł. Od roku 2007 posiadamy rozdzielność majątkową. Proszę o potwierdzenie, że darowizny dla żony mogą być zwolnione z podatku (zgodnie z art. 4a), jeśli zgłosimy ten fakt do (...)

 • Zerowy podatek

  Syn jest na rencie. Podatek wyszedł zerowy. W/g PIT-u z ZUS-u synowi potrącono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy składki na ub. zdrowotne mogą być potrącane z podatku, którego nie ma i w związku z tym czy poz. 116 PIT-u 37 powinna być umieszczona liczba ujemna, wszak w objaśnieniu tej (...)

 • Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

  Odrzucono spadek skutecznie spadek, z zachowaniem terminu 6 miesięcy. Teraz dziedziczą moje małoletnie dzieci. Złożony został wniosek do sądu o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dzieci. Odbyło się posiedzenie, sąd wyraził zgodę. Uprawomocnienie się orzeczenia następuje w ciągu 21 dni (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 375 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 374 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 373 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 372 z 2010

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Monitor Polski Poz. 208 z 2010

  Komunikat Nr 4/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 207 z 2010

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2010 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 206 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Poz. 205 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

 • Monitor Polski Poz. 204 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 203 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. o wolnym stanowisku sędziowskim

 • Monitor Polski Poz. 202 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 201 z 2010

  Zarządzenie Nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Monitor Polski Poz. 200 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Monitor Polski Poz. 199 z 2010

  Postanowienie Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenia mu obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 198 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2010 r. upamiętniająca 70. rocznicę zbrodni katyńskiej

 • Monitor Polski Poz. 197 z 2010

  Oświadczenie Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i członków Jego delegacji - ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 19/08 (ex NN 13/08) udzielonej przez Włochy na rzecz Sandretto Industrie srl (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7184) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Zmiany regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Zmiany regulaminu Sądu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5717 – The Stanley Works/The Black & Decker Corporation) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5735 – UTC/GE Security) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Zmiany regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom trzęsienia ziemi, które wydarzyło się w kwietniu 2009 r. na terenie Republiki Włoskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2227)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 302/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 300/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gentse azalea (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

NA SKÓTY