e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Kwiecień 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Upoważnienie a pełnomocnictwo

  Moje pytanie brzmi: jaka jest różnica między pełnomocnictwem a upoważnieniem? Jakie są wyróżniające i tym samym różniące ich znamiona?

 • Zwrot opłaty rocznej

  Użytkownik wieczysty sprzedał prawo użytkowania wieczystego osobie fizycznej, po czym zwrócił się do właściciela nieruchomości o zwrot części opłaty rocznej, proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego. Czy właściciel ma obowiązek zwrócić opłatę roczną byłemu użytkownikowi (...)

 • Podział majątku spadkowego

  W spadku po dziadku przypada nam - spadkobiercom około 3 ha ziemi; teren jest położony w małej miejscowości i w ramach planu zagospodarowania miasta przeznaczony jest na działki budowlane (aktualnie trwa już uzbrojenie tego terenu). Nas jest ośmiu spadkobierców, o bardzo zróżnicowanym udziale (...)

 • Zatarcie skazania

  W 2001 roku został mi uchylony tymczasowy areszt. Trwał on 12 miesięcy w 2005 roku sąd skazał mnie na 1 rok i 4 miesiące pozbawienia wolność za przestępstwo z art. 284 par. 1. Na poczet kary zostało zaliczone 12 miesięcy tymczasowego aresztowania. Po wydaniu wyroku wystąpiłem do Sądu penitencjarnego (...)

 • Składanie wniosków do KRS drogą elektroniczną

  Prezes Zarządu jednoosobowego składu zarządu spółki z o.o. zarejestrowanej w KRS w Polsce jest obywatelem Irlandii Płn., nie zna języka polskiego i bardzo rzadko przebywa w Polsce. Ustanowiony jest Prokurent samoistny będący Polakiem mieszkającym na stałe w Polsce. Czy Prezes Zarządu może (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 403 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców

 • Dziennik Ustaw Poz. 402 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 401 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

 • Dziennik Ustaw Poz. 400 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych

 • Dziennik Ustaw Poz. 399 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego

 • Dziennik Ustaw Poz. 398 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 397 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 396 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Sprostowanie do publikacji wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (  Dz.U. C 157 z 10.7.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5834 – Coca-Cola Enterprises/Coca-Cola Drycker Sverige AB/Coca-Cola Drikker AS) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5832 – Avelar/Enovos/Aveleos) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 318/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw (  Dz.U. L 97 z 17.4.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Komisji Europejskiej do Globalnego Partnerstwa na rzecz Bioenergii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5697 – Alstom Holdings/Alstom Hydro Holding) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5824 – BC Partners/Spotless) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 kwietnia 2010 r. zatwierdzająca krajowe środki w zakresie ograniczania wpływu niektórych chorób zwierząt akwakultury i dzikich zwierząt wodnych zgodnie z art. 43 dyrektywy Rady 2006/88/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1850) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 322/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 321/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 320/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Prosciutto di Sauris (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania