e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Kwiecień 2010

 • 7.4.2010

  Papierosa zapalimy w każdym lokalu?

  Wszystkie lokale gastronomiczne będą miały możliwość utworzenia palarni. Natomiast tam, gdzie obowiązuje zakaz palenia, nie skorzystamy również z elektronicznych inhalatorów nikotyny.

 • 7.4.2010

  Posłowie dyskutują o nagrywaniu rozpraw

  Wprowadzenie nowoczesnych technologii na sale sądów ma poprawić jakość postępowania i znacznie skrócić czas trwania procesu. Państwo wyda na elektroniczne protokoły około 250 mln złotych.

 • 7.4.2010

  Parytety idą za wolno

  Kongres Kobiet apeluje o jak najszybsze podjęcie prac nad ustawą o parytetach oraz uchwalenie dokumentu w terminie, który umożliwi objęcie jego zapisami najbliższych wyborów samorządowych.

Artykuły i poradniki

 • Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

  Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej można uzyskać prawa ochronne na znak towarowy. Prawa ochronne można uzyskać rejestrując znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Uprawniony z prawa ochronnego nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 336 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru

 • Dziennik Ustaw Poz. 335 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 334 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy

 • Dziennik Ustaw Poz. 333 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Wolinie od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Poz. 332 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych

 • Monitor Polski Poz. 184 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 183 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów

 • Monitor Polski Poz. 182 z 2010

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 181 z 2010

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zwierzęta świata" - podkowiec mały, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 180 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2010 r. nr 1130-6-10 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski Poz. 179 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2010 r. nr 1130-5-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 178 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. nr 110-4-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 177 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2010 r. nr 1130-3-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 176 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2010 r. nr 1130-2-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 175 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2010 r. nr 1130-1-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 174 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2009 r. nr 1130-42-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zwalniająca Łotwę z niektórych obowiązków dotyczących stosowania dyrektyw Rady 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2042) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2010

  Decyzja Rady 2010/197/WPZiB z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie rozpoczęcia misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów własnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 290/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 123. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 289/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 281/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 288/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 287/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/2007 w odniesieniu do przekazywania danych statystycznych dotyczących ilości makaronów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5738 – Commerzbank/Conergy) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Program ESPON 2013 – Nowe otwarte zaproszenia do składania wniosków

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 284/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca decyzję nr 1672/2006/WE ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 1 kwietnia 2010 r. – Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5661 – Abbott/Solvay Pharmaceuticals) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5801 – KKR/Hans-Peter Wild/Wild Group) (1)