e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Maj 2010

 • 12.5.2010

  Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

  Aby móc zagłosować podczas urlopu, mamy dwie możliwości. Możemy dopisać się do rejestru w wybranym obwodzie. Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywamy. Należy to zrobić najpóźniej do dnia 10 czerwca, czyli 10 dni przed pierwszą turą wyborów.

 • 12.5.2010

  Nietrzeźwi rowerzyści nie stracą prawa jazdy?

  Jazda rowerem po piwie nie zawsze będzie się wiązała z utratą prawa do prowadzenia samochodu - wynika nowelizacji kodeksu karnego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przeszukanie mieszkania przez komornika

  W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania egzekucyjnego widnieje informacja, iż \"organ egzekucyjny może zarządzić otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń, a ponadto przeszukać odzież, którą ma Pan/Pani na sobie (art.814 kpc)\". Jak to w praktyce ma wyglądać? O ile mi wiadomo takim (...)

 • Nadanie NIP-u przez Urząd Skarbowy

  Jak uzyskać numer NIP przed rozpoczęciem działalności?

 • Zmiana nazwiska dziecka

  W jakich okolicznościach jest możliwa zmiana nazwiska dziecka? Czy można to wykonać bez zgody któregoś z rodziców?

 • Mandat na podstawie fotoradaru a egzekucja

  Zostałem zatrzymany przez patrol policji za przekroczenie prędkości (radar ręczny). Wymierzono mi mandat w wysokości 200 zł, który miałem uiścić dokonując wpłaty w urzędzie pocztowym. Nie dokonałem jednak tego w określonym czasie. Pewnego dnia zauważyłem, że zostało zablokowane moje (...)

 • Właściwość sądu w sprawie o rozwód

  Informujecie Państwo, iż pozew o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego. Czy mogę prosić o bardziej precyzyjne określenie - który wydział? W przypadku gdy pozwany mieszka w Warszawie, dzielnica Wola? Czy pozew można wysłać listem poleconym i skąd wiadomo jaką opłatę należy wnieść?

 • Zwrot opłaty od pozwu lub zażalenia od Sądu.

  W ubiegłym roku mąż założył sprawę z powództwa cywilnego przeciwko Skarbowi Państwa za niesłuszny pół roczny dozór policyjny, który zasadził Sąd Okręgowy po zwolnieniu męża z półrocznego aresztu. Mąż z tytułu niesłusznego aresztowania wcześniej otrzymał odszkodowanie i zadośćuczynienie (...)

 • Prekluzja dowodowa w postępowaniu nakazowym

  Sąd gospodarczy wydał z mojego wniosku nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Pozwany dłużnik wniósł zarzuty, w których podnosi nieważność weksla, która rzekomo wynika z innych dokumentów oraz kwestię, że weksel został wypełniony na wyższą kwotę, aniżeli kwota zadłużenia. Pozwany (...)

 • Zakup działki, zwolnienie z podatku i VAT

  W zeszłym roku sprzedałem za 200.000 mieszkanie kupione w 2005 i aby nie płacić 10% podatku, planuję kupić w tym roku działkę budowlaną i wydać na to właśnie 200.000 zł. Chcę kupić działkę od miasta na ustnym przetargu. Działki te są obłożone 22% VAT. Czy VAT płacony przy zakupie (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Kupiłem 4 domki holenderskie, które postawiłem na swojej działce. Domki stoją na kołach, nie są związane z gruntem. W czasie wakacji (lipiec - sierpień) chcę wynajmować je dla letników. Czy muszę płacić podatek od nieruchomości?

Artykuły i poradniki

 • Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

  Zgodnie z nowym prawem zasadą jest, że wójta, burmistrza czy też prezydenta miasta wybieramy w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich oraz w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania wójta w danej gminie (jak również burmistrza oraz prezydenta miasta), czyli tzw. czynne prawo wyborcze ma każdy, (...)

 • Karta ubezpieczenia zdrowotnego - twój dowód ubezpieczenia

  Ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. Powszechność tego ubezpieczenia polega na tym, iż wszyscy ci, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia (zdecydowana większość) mogą zdecydować się na dobrowolne (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 525 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 524 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

 • Dziennik Ustaw Poz. 523 z 2010

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 522 z 2010

  Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

 • Monitor Polski Poz. 500 z 2010

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 499 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Poz. 498 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2010 r. nr 112-9-10 o nadaniu stopnia generała dywizji

 • Monitor Polski Poz. 497 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2010 r. nr 112-7-10 o nadaniu stopni oficerskich generała, generała broni, admirała floty, generała dywizji oraz generała brygady

 • Monitor Polski Poz. 496 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2010 r. nr 1131-12-10 o powołaniu zastępcy Prokuratora Generalnego

 • Monitor Polski Poz. 495 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2010 r. nr 1131-11-10 o powołaniu zastępcy Prokuratora Generalnego

 • Monitor Polski Poz. 493 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2010 r. nr 1131-9-10 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 492 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2010 r. nr 1131-8-10 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej

 • Monitor Polski Poz. 491 z 2010

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

 • Monitor Polski Poz. 490 z 2010

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku

 • Monitor Polski Poz. 489 z 2010

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

 • Monitor Polski Poz. 488 z 2010

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Wiesława Dobkowskiego

 • Monitor Polski Poz. 487 z 2010

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w 150. rocznicę urodzin św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)

 • Monitor Polski Poz. 486 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces

 • Monitor Polski Poz. 485 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci króla Kazimierza Wielkiego w 700. rocznicę Jego urodzin

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 89 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 81 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 47/05 (ex N 86/05) udzielonej przez Grecję na rzecz Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1476) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 65 z 2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie TARGET2-Securities (EBC/2010/2)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 63 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2983) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 56 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2624) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz Farm Dairy Flevoland (C 45/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1240)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 412/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Stanowisko przyjęte przez Radę (UE) nr 10/2010 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynkówPrzyjęte przez Radę w dniu 14 kwietnia 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Stanowisko przyjęte przez Radę (UE) nr 9/2010 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energiąPrzyjęte przez Radę w dniu 14 kwietnia 2010 r. (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Zawiadomienie dla osób oraz podmiotów umieszczonych w wykazach, o których mowa w art. 11 i 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 411/2010.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5790 – Lidl/Plus Romania/Plus Bulgaria) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków wyrównawczych stosowanych względem przywozu niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 411/2010 z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 410/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ChNP)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Wykaz uznanych grup producentów chmielu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 409/2010 z dnia 11 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Castaña de Galicia (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 408/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Stanowisko przyjęte przez Radę (UE) nr 8/2010 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylającej dyrektywę 86/613/EWGPrzyjęte przez Radę w dniu 8 marca 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków z Grecji – Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Stanowisko przyjęte przez Radę (UE) nr 7/2010 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany limitu na ich finansowaniePrzyjęte przez Radę w dniu 25 lutego 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2009