e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Maj 2010

 • 18.5.2010

  Powódź może zmienić termin wyborów prezydenckich

  Jeżeli rząd ogłosi stan klęski żywiołowej, to termin wyborów prezydenckich może zostać przesunięty.

 • 18.5.2010

  Kolejne ułatwienia w głosowaniu na prezydenta

  Platforma Obywatelska chce wyższej frekwencji w ewentualnej drugiej turze wyborów prezydenckich. Uzyskanie zaświadczenia, pozwalającego głosować w "wyborczej dogrywce" poza miejscem zamieszkania, ma być znacznie prostsze niż dotychczas.

 • 18.5.2010

  Posłowie zajmą się dopalaczami

  Sprzedawane w sklepach "Dopalacze" produkty trzeba kontrolować, ponieważ mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia publicznego - twierdzą autorzy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nieprzekazywanie przez organ skarg do WSA

  Skierowałem pięć skarg do WSA na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB), za jego pośrednictwem. Ponieważ żadna ze skarg nie została przekazana przez skarżonego do WSA skierowałem wnioski o grzywny. WSA zasądził prawomocnie pięć grzywien. Upływają dalsze miesiące, na mój wniosek (...)

 • Protokół pokontrolny jako informacja publiczna

  Przez wiele miesięcy wnosiłem wielokrotne skargi do MWINGiK w sprawie nieprawidłowości w prowadzeniu przez starostę rejestrów gruntów i budynków i fałszerstw map geodezyjnych. Wreszcie przeprowadzono doraźną kontrolę. Dopiero na moje żądanie zostałem poinformowany o wynikach kontroli, (...)

 • Odwołanie od decyzji meldunkowej

  Jestem wraz z żoną właścicielem domu jednorodzinnego. Zameldowany na pobyt stały jestem w moim mieszkaniu w innym mieście. W związku z tym, że faktycznie przebywam jednak w naszym domu i że skończył się okres zameldowania czasowego chciałem je przedłużyć. Pani pracująca w dziale meldunków (...)

 • Karalność a licencja transportowa

  W 2007 roku zostałem skazany z art 13 par 1 w zw. z art 280 par 1 k.k. na 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 3 lata. Pragnę się ubiegać o licencje na transport drogowy. Czy to skazanie stanowi przesłankę ujemną przy ubieganiu się o licencje transportową?

 • Płatność faktury VAT - wystawienie a doręczenie

  Czy termin zapłaty za fakturę VAT liczy się od momentu wystawienia faktury (oczywiście nie licząc dnia wystawienia), czy od momentu prawidłowego dostarczenia faktury do klienta? Proszę o odpowiedź oraz o przedstawienie podstawy prawnej. Jeden z moich klientów upiera się, że termin liczony (...)

 • Zwrot opłaty za apelacje wniesioną po terminie

  Sąd odrzucił mi apelacje, ponieważ opłata od apelacji została wniesiona po terminie 7 dni od otrzymania zarządzenia o kosztach. Czy w takim wypadku - sąd przecież nie rozpatrywał sprawy - ma obowiązek zwrotu wpłaconej opłaty od apelacji?

 • Delegacja zleceniobiorcy

  Spółka komandytowa zatrudnia osoby na umowę zlecenie. W umowie tej mieści się zapis \"Zleceniodawca ponosi koszty wyposażenia i inne koszty związane z wykonaniem zadania.\" W celu wykonania powierzonego zlecenia Zleceniobiorcy często wysyłani są w delegacje. Zleceniobiorca dostarcza nam bilety (...)

Artykuły i poradniki

 • Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

  Władza rodzicielska obejmuje również zobowiązanie rodziców do zarządu majątkiem dziecka. Są oni zobowiązani sprawować zarząd z należytą starannością. Niektórych czynności związanych z zarządem majątkiem dziecka rodzice mogą dokonywać samodzielnie, inne zaś wymagają (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 552 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 551 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie badania czytelności ulotki

 • Dziennik Ustaw Poz. 550 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 549 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 548 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 547 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

 • Dziennik Ustaw Poz. 546 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 545 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 149 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu (2011 r.) COM(2009) 254 wersja ostateczna – 2009/0072 (CNS)(opinia dodatkowa)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 148 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady …/…/WE z dnia […] r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli transportu drogowego towarów niebezpiecznych (wersja ujednolicona) COM(2009) 446 wersja ostateczna – 2009/0123 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 147 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (wersja przekształcona) COM(2009) 391 wersja ostateczna – 2009/0110 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 142 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat za ochronę lotnictwa COM(2009) 217 wersja ostateczna – 2009/0063 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 136 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sprawozdania na temat postępów w dziedzinie energii odnawialnej: sprawozdanie Komisji zgodnie z art. 3 dyrektywy 2001/77/WE, art. 4 ust. 2 dyrektywy 2003/30/WE oraz w sprawie realizacji unijnego planu działania w sprawie biomasy, COM(2005)628 COM(2009) 192 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 131 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich Wspólnoty i uchylającej dyrektywę 2002/6/WE COM(2009) 11 wersja ostateczna – 2009/0005 (COD) oraz komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Komunikat i plan działania dotyczący utworzenia europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier”COM(2009) 10 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 127 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Zwiększenie międzynarodowego finansowania na rzecz klimatu: europejski plan dotyczący porozumienia w Kopenhadze”COM(2009) 475 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 122 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie białej księgi „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania”COM(2009) 147 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 116 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – W kierunku ogólnego porozumienia w sprawie zmian klimatu COM(2009) 39 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 111 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Ceny żywności w Europie”COM(2008) 821 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 107 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku spójnej strategii dla Europejskiej Agendy Badań Naukowych w dziedzinie Rolnictwa”COM(2008) 862 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 103 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Wykorzystanie potencjału rynku wewnętrznego dzięki pogłębionej współpracy administracyjnej”COM(2008) 703 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 97 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zielonej księgi w sprawie dochodzenia zbiorowych roszczeń konsumentów COM(2008) 794 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 95 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego COM(2009) 384 wersja ostateczna – 2009/0107 (AVC)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 94 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla zmarginalizowanych społeczności COM(2009) 382 – 2009/0105 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 89 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego COM(2009) 328 wersja ostateczna – 2009/0088 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 80 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w służbie obywateli”COM(2009) 262 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 74 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy – przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie”COM(2008) 868 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wpływu społeczności internetowych na obywateli/konsumentów (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 65 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym: jak podzielić kompetencje między UE i państwa członkowskie?” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wpływu funduszy private equity, funduszy hedgingowych i państwowych funduszy inwestycyjnych na przemiany w przemyśle (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie uniwersytetów dla Europy (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zewnętrznego wymiaru odnowionej strategii lizbońskiej (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Energia i zmiany klimatu jako integralne elementy odnowionej strategii lizbońskiej” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie poszanowania praw podstawowych w europejskiej polityce imigracyjnej i europejskim prawodawstwie w tej dziedzinie (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „W kierunku gospodarki wydajnej ekologicznie – wykorzystanie kryzysu gospodarczego do rozpoczęcia nowej ery energetycznej” (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie dalszych perspektyw strategii zrównoważonego rozwoju (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie Traces (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3040) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2010 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2953) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie włączenia społecznego (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 424/2010 z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 419/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 maja 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Pomoc państwa – Grecja – Pomoc państwa C 8/10 (ex N 21/09 i NN 15/10) – Pomoc na restrukturyzację spółki Varvaressos SA – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 423/2010 z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków – DG ENTR NR ENT/ERA/10/411 – Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 422/2010 z dnia 17 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii lizbońskiej po 2010 r. (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 406/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 79/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 421/2010 z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych gromadnika w wodach Grenlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5799 – Faurecia/Plastal) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5797 – State Street Corporation/Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali/Sanpaolo Bank) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zmian klimatu przygotowana z okazji Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Kopenhadze w dniach 7–18 grudnia 2009 r.