e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Lipiec 2010

 • 22.7.2010

  Dostaniemy emeryturę bez względu na wiek?

  O przejściu na emeryturę zadecyduje staż pracy, a nie wiek pracownika - zakłada obywatelski projekt, który doczekał się pierwszego czytania w Sejmie.

 • 22.7.2010

  Nietrzeźwy nie uruchomi samochodu?

  Obowiązkowe alkomaty z blokadą rozruchu silnika, skuteczne kary za wykroczenia na terenie całej UE, ale także bezpieczniejsze technologie w samochodach i motocyklach - w taki sposób Komisja Europejska chce wyegzekwować bezpieczeństwo na drogach.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Skarga na czynności komornika

  W dniu 8 lipca 2010 otrzymałem od Komornika datowane 02.07.2010 zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na wniosek byłej żony na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienie SO w X oraz Postanowienie Sądu Apelacyjnego. Obydwa Postanowienia wydane zostały w 2003 roku i dotyczyły zabezpieczenia potrzeb (...)

 • Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

  Odpłatny transport przez kierowcę - lekarza ważnych klientów (pacjentów) w sytuacji dla nich stresogennej (negocjacje biznesowe, wesela, pogrzeby, itp.). Klient płaci w tej sytuacji za dozór - opiekę medyczną i wypożyczenie samochodu z kierowcą - lekarzem i opcjonalnie ratownikiem medycznym. (...)

 • Możliwości zmiany prawomocnego wyroku

  Kilka lat temu dostałem wyrok 18m-cy za kradzież ok 1000zl. Zostałem przyłapany na gorącym uczynku. Mając 17 lat już siedziałem w wiezieniu 2 lata jednak bezpodstawnie oskarżony. Świadek wskazał mnie choć miałem alibi, gdyż byłem wtedy w szkole, co potwierdziła cała klasa. Mimo to mnie (...)

 • Zmiana nazwy dłużnika

  Uzyskałem tytuł wykonawczy przeciwko spółce jawnej i skierowałem wniosek egzekucyjny do komornika. Wkrótce otrzymałem od komornika pismo informujące o tym że przed uzyskaniem tytułu wykonawczego dłużnik zmienił nazwę i teraz wzywa mnie do uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko tej niby (...)

 • Zatrudnienie administratora w spółdzielni

  Zgodnie z obowiązującym statutem Rada Nadzorcza ma prawo powołać jedno lub dwuosobowy Zarząd. Zarząd natomiast zatrudnia pracowników Spółdzielni. W chwili obecnej Prezes Spółdzielni zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na okres tymczasowy do 31.08.20010, Członek Zarządu został (...)

 • Nieobecność na zgromadzeniu wspólników spółki

  W Spółce z o.o. odbyło się zgromadzenie wspólników - dwoje wspólników było nieobecnych. Zwołanie zgromadzenia odbyło się w sposób prawidłowy. Czy istnieją jakieś reperkusje związane z nieobecnością na zgromadzeniu wspólników np. trzeba przedstawiać zwolnienie czy po prostu można (...)

 • Omyłkowa sprzedaż na aukcji internetowej

  Testowałem system automatycznego wystawiania towarów na aukcji internetowej. Wystawiłem drogą kurtkę od 1zł i omyłkowo ustawiłem typ aukcji na \"Kup teraz\" zamiast \"Licytacja od 1zł.\" W chwilę później chciałem wycofać ofertę, ale okazało się że ktoś tą kurtkę kupił i domaga się (...)

 • Potwierdzenie zapłaty dokumentem KP

  W grudniu 2009 zakupiłem towar handlowy na kwotę 6000 zł. Faktura była tzw \"przelewowa\" z terminem płatności 30 dni. W styczniu bieżącego roku zaległość uregulowałem osobiście płacąc gotówką w kasie, w firmie w której przedmiotowy towar był zakupiony. Na okoliczność wpłaty pracownik (...)

 • Zatrudnienie w dwóch firmach jednocześnie

  Czy pracownik może być jednocześnie zatrudniony w dwóch firmach na pełnych etatach ?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 898 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r. sygn. akt P 28/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 897 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 896 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłku pogrzebowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej oraz rodzajów dokumentów wymaganych do jego wypłaty

 • Dziennik Ustaw Poz. 895 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie świadectwa funkcjonariusza Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 894 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 893 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 892 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 891 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 621/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2010

  Sprostowanie do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 388/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie (  Dz.U. L 179 z 14.7.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2010

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wymagań bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 dyrektywy 2004/49/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4889) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Finlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Danii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. dotycząca przydziału środków umorzonych z projektów w ramach dziewiątego i wcześniejszych europejskich funduszy rozwoju (EFR) w celu zaspokojenia potrzeb najbardziej potrzebującej ludności w Sudanie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5935 – VION/Weyl) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stanowiskiem członka Izby Odwoławczej Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 647/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na likwidację bloków 1–4 elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii (program „Kozłoduj”)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/22/10 dotyczące wdrożenia Erasmus Mundus 2009–2013 – Działanie 2 – Programy partnerskie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5840 – Otto/Quelle Schweiz Assets) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zalecenie Komisji z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wytycznych w zakresie opracowywania krajowych środków dotyczących współistnienia upraw i mających na celu zapobieżenie niezamierzonemu występowaniu GMO w uprawach konwencjonalnych i ekologicznych