e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Sierpień 2010

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zgłaszanie utraty dowodu osobistego i prawa jazdy

  Zgłosiłem na policji zagubienie portfela z dokumentami - prawo jazdy, dowód osobisty, dowód rejestracyjny itd. W związku z tym, że nie jestem przekonany czy portfel zgubiłem czy został mi skradziony - nie chciałem zgłaszać kradzieży. Policjant na komendzie odmówił wydania jakiegokolwiek (...)

 • Obowiązki sprawozdawcze spółek prawa handlowego

  Spółki wpisane do KRS zobowiązane są do składania sprawozdań finansowych. Jednak bardzo wiele akt, które przeglądałem, nie zawiera sprawozdań. Co więcej wszystkie w/w akta zawierały różnego rodzaju aktualizacje i inne nowe dokumenty - a z tego co się orientuję sąd powinien odmówić (...)

 • Egzekucja a dług z przed zawarcia małżeństwa

  Mąż i żona mieszkają pod jednym dachem w mieszkaniu należącym do żony ale w którym nie jest ona zameldowana a zameldowany jest w nim mąż, tak wiec adresy zameldowania żony i męża są od zawsze różne (rożne miejscowości). Miedzy tymi osobami spisana została intercyza przedmałżeńska (...)

 • Osoba dwojga imion.

  Dwóch sędziów występujących w trzyosobowym składzie wydającym wyrok w imieniu RP jest według wykazu sędziów SO dwojga imion. W przedstawionym na wyroku składzie SO przypisane mają po jednym, pierwszym imieniu. Jaka jest w tej sytuacji waga i powaga wydanego wyroku? Jakie przepisy regulują (...)

 • Wznowienie postępowania rozwodowego

  Miesiąc temu uprawomocnił się wyrok sądu orzekający o rozwodzie bez orzekania o winie. Sprawa o rozwód prowadzona była na skutek złożenia przeze mnie pozwu. Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie (obie strony przedstawiły po jednym świadku). Orzeczono również równe prawa opieki do dziecka (...)

 • Zwrot kosztów procesu

  Czy Sąd po wyznaczeniu rozprawy, orzekając na posiedzeniu niejawnym o odrzuceniu pozwu, powinien zasądzić od powoda na rzecz pozwanego koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego? Jak jest podstawa prawna takiego zasądzenia? Czy w przypadku gdy Sąd nie rozstrzygnął tego w postanowieniu (...)

 • Pomiary instalacji elektrycznych

  W jakich okresach należy dokonywać pomiarów elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych? Czy w budynku usługowo-mieszkalnym konieczne są oddzielne pomiary na każdy lokal ? Proszę o podanie przepisów określających te terminy.

 • Eksmisja

  W jaki sposób doprowadzić do eksmisji lokatorów z mieszkania, które zastało przysądzone mi po 2 nieudanych licytacjach, mieszkanie należało do mojego dłużnika?

 • Termin gwarancji

  Jaki jest termin ustawowy naprawy gwarancyjnej i czy po niedotrzymaniu tego terminu przez gwaranta można żądać zwrotu pieniędzy? Chodzi o elektronikę.

 • Dział spadku a odrzucenie spadku

  Zmarł ojciec. Została żona i córka. Ojciec pozostawił w spadku samochód. Córka nie chce tego samochodu. Czy we wniosku do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, córka może oświadczyć, że nie chce tego samochodu? Czy raczej od razu powinna złożyć z matką wniosek o podział spadku i w nim (...)

 • Adres zamieszkania w akcie notarialnym

  W 1998 roku wspólnie z żoną zakupiłem rolną działkę. Notariusz wpisał we wstępie aktu mój adres zamieszkania, który mu podałem (pod którym wtedy przebywałem) a nie zameldowania z dowodu osobistego. Adres żony wpisał z dowodu (zameldowania ). Nie podawała mu innego. Czy nie ma żadnych (...)

 • Wypowiedzenie trzyletnie

  Lokatorzy kwaterunkowi otrzymali wypowiedzenie trzyletnie od współwłaściciela kamienicy, który postanowił zamieszkać w ich lokalu. Współwłaściciel miał upoważnienie od drugiego współwłaściciela na tzw. zwykłe administrowanie budynkiem a o fakcie wypowiedzenia powiadomił go telefonicznie, (...)

 • Udowodninie rozkładu pożycia małżeńskiego

  Czy dokonanie rozdzielności majątkowej i zgodny podział majątku przeprowadzony przed rozwodem może być pomocne jako dowód na rozkład pożycia małżeńskiego?

 • Wyjazd alimentującego za granicę

  Ojciec dziecka nosi się z zamiarem wyjazdu do pracy za granicę i stara się o paszport. Obecnie sam nie płaci alimentów, lecz ściąga mu je komornik. Jak można się zabezpieczyć, żeby ojciec dziecka podejmując pracę gdziekolwiek zagranicą musiał nadal wywiązywać się ze swojego obowiązku (...)

 • Znieważenie przez pracodawcę

  Zostałam pisemnie oskarżona przez kierownika zakładu pracy o niewypełnienie warunków umowy. Oczywiście są one bezpodstawne, bo w czasie trwania umowy nie zarzucono mi nic i regularnie wypłacano pieniądze z tytułu umowy. Dopiero po zakończeniu współpracy otrzymałam pismo ze stekiem obrażających (...)

 • Zażalenie na decyzję o umorzeniu dochodzenia

  Czy można prosić o podanie art. na podstawie, którego nie pokrzywdzony tylko postronna osoba składająca zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa, ma prawo złożyć zażalenie na decyzję o umorzeniu postępowania?

 • Tryb nakazowy

  Czy zaległości czynszowe powstałe na skutek nie opłacenia czynszu najmu, zużycia wody oraz śmieci wynikające z umowy najmu lub decyzji administracyjnej z lat 60-tych (tzw\"przydziału\") kwalifikują się do wystąpienia o nakaz zapłaty w trybie nakazowym. Czy istnieje odrębny formularz na złożenie (...)

 • Ustalenie źródeł dochodu dłużnika

  Jaka jest procedura ustalenia źródła dochodu dłużnika? Czy mogę wnioskować do Urzędu Skarbowego, a także do ZUS o udostępnienie informacji o dochodach mojego dłużnika?Proszę o przypisy.

 • Orzucenie spadku

  Z byłym mężem mieliśmy nakaz komorniczy na wspólnym domu. Były mąż zmarł. Czy bank sam będzie szukał spadkobierców? Jakie są konsekwencje odmowy przyjęcia spadku, w tej sytuacji długów?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 989 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 988 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie rodzaju zadań zleconych, za które funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie

 • Dziennik Ustaw Poz. 987 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wzorów wymaganych dokumentów, a także sposobu dokumentowania poniesionych kosztów

 • Dziennik Ustaw Poz. 986 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 985 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 984 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 983 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 982 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 646/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u brojlerów i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1091/2005 (  Dz.U. L 151 z 13.6.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie dostępu do określonych danych systemu TARGET2 i ich wykorzystania (EBC/2010/9)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2010

  Decyzja Rady 2010/450/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2010

  Decyzja Rady 2010/449/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Południowego Kaukazu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2010

  Decyzja Rady 2010/448/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2010

  Decyzja Rady 2010/447/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2010

  Decyzja Rady 2010/446/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2010

  Decyzja Rady 2010/445/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Kryzysu w Gruzji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2010

  Decyzja Rady 2010/444/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2010

  Decyzja Rady 2010/443/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2010

  Decyzja Rady 2010/442/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2010

  Decyzja Rady 2010/441/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Decyzja Rady 2010/440/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Decyzja Rady 2010/439/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Dyrektywa Komisji 2010/51/UE z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia N,N-dietylo-meta-toluamidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 723/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 722/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 721/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków wyrównawczych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 598/2009 względem przywozu biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady i Singapuru niezależnie od tego, czy został zgłoszony jako pochodzący z Kanady i Singapuru czy też nie, oraz poprzez przywóz biodiesla w postaci mieszanki zawierającej wagowo maksymalnie 20 % biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 709/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 720/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 599/2009 względem przywozu biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady i Singapuru niezależnie od tego, czy został zgłoszony jako pochodzący z Kanady i Singapuru czy też nie, oraz poprzez przywóz biodiesla w postaci mieszanki zawierającej wagowo maksymalnie 20 % biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5836 – Bilfinger Berger/Hertel Group/Friday Eurotech) (1)