e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Sierpień 2010

 • 12.8.2010

  PO nie poprze przedszkoli dla każdego?

  Dla ponad pół miliona dzieci nie ma miejsc w przedszkolach. Dlatego finansowaniem placówek powinno się zająć państwo, a nie gminy ? zakłada projekt ustawy, który trafił właśnie do Sejmu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Skuteczność wypowiedzenia czynszu najmu lokalu

  Dwukrotnie wysłałem do najemcy list polecony z potwierdzeniem odbioru, dotyczący podwyżki czynszu najmu lokalu mieszkalnego. I dwukrotnie otrzymałem zwrot listu. Wiem, że najemca celowo nie odbiera listu, aby nie płacić zwiększonego czynszu. Co w tej sytuacji mogę zrobić, aby skutecznie doręczyć (...)

 • Karnet fitness a podatki

  Otrzymałem ofertę od klubu fitness na zakup po atrakcyjnej cenie karnetów dla swoich pracowników. Czy przedsiębiorca może wliczyć w koszty zakup takich karnetów (w całości lub części) i odliczyć VAT czy też przekazanie ich na rzecz pracowników wiąże się z koniecznością opodatkowania (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 995 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw Poz. 994 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 993 z 2010

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 992 z 2010

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 991 z 2010

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

 • Dziennik Ustaw Poz. 990 z 2010

  Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Monitor Polski Poz. 770 z 2010

  Komunikat Nr 8/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 769 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013

 • Monitor Polski Poz. 768 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

 • Monitor Polski Poz. 767 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2011

 • Monitor Polski Poz. 766 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2011

 • Monitor Polski Poz. 765 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 764 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. o sprostowaniu błędów

 • Monitor Polski Poz. 763 z 2010

  Zarządzenie Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców

 • Monitor Polski Poz. 762 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Erewniu dnia 12 marca 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 761 z 2010

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Erewaniu dnia 12 marca 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 760 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Poz. 759 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5524)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wytyczne w zakresie tkanek i komórek ludzkich, dotyczące warunków inspekcji i środków kontroli oraz w sprawie szkoleń i kwalifikacji urzędników, przewidziane w dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5278) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2010

  Decyzja Rady 2010/452/WPZiB z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2010

  Dyrektywa Komisji 2010/52/UE z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania ich przepisów technicznych, dyrektywę Rady 76/763/EWG odnoszącą się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 729/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 728/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 727/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 726/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/188/10 (AD 5) – EPSO/AD/189/10 (AD 7)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Komunikat w sprawie ogłoszeń o konkursach otwartych EPSO/AD/180/10-182/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5881 – ProSiebenSat.1 Media/RTL interactive/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5959 – Carlyle/NBTY) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5957 – CD&R Fund VIII/Goldman Sachs/HGI) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 725/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. dodające do kwot połowowych na 2010 r. określone ilości zatrzymane w roku 2009 na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5924 – Trident/Hellman & Friedman/Sedgwick) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 724/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania doraźnego zamykania niektórych łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Sprostowanie do ogłoszenia o konkursach otwartych EPSO/AD/180–181–182/10 (  Dz.U. C 110 A z 29.4.2010)