e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Sierpień 2010

 • 13.8.2010

  Sprawę w urzędzie załatwisz SMS-em

  Wystarczy krótka wiadomość tekstowa, by przyjechała karetka pogotowia, policja czy straż pożarna. Na SMS-a zareagują również urzędnicy z gminy, którzy odpowiedzą na konkretne pytanie obywatela.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sprawdzenie faktur a odliczenie VAT

  Jesteśmy biurem rachunkowym. Prowadzimy księgi rachunkowe Sp. z o.o. Na dokumentach widnieją pieczątki z napisem \"sprawdzono pod względem merytorycznym, data, podpis\", oraz \"sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data, podpis\". Spółka z o.o. sprawdza dokumenty pod względem merytorycznym (...)

 • Pozwolenie na broń palną

  Późnym wieczorem po suto zakrapianym grillu chciałem wjechać do garażu, który znajduje się pod moim domem, około 15m od miejsca, w którym był zaparkowany samochód (droga publiczna). Niestety próbę tą udaremnił mi przejeżdżający patrol policji. W wydychanym powietrzu stwierdzono 0,96 (...)

 • Zakładanie spółki cywilnej

  Czy przy zakładaniu spółki cywilnej należy najpierw założyć 2 indywidualne działalności i potem połączyć je umową, stworzyć nowy REGON, NIP itp? Czy może też wystarczy przy zakładaniu firmy po prostu założyć ją z góry jako spółkę cywilną i przedstawić urzędnikom jedynie podpisaną (...)

 • Umowa spółki cywilnej - forma

  Czy umowa spółki cywilnej musi być zawarta w formie aktu notarialnego?

 • Odcięcie prądu

  Jeśli ktoś bezprawnie zajmuje lokal to czy można mu odciąć prąd i wodę?

 • Pożyczka spółki z o.o. dla innej spółki z o.o.

  Jestem udziałowcem większościowym (87,5%) w spółce z o.o. i chce udzielić pożyczki w kwocie 200.000 USD innej spółce z o.o. (w której mam 100% udziałów) na rozpoczęcie działalności. Czy dla udzielenia takiej pożyczki wystarczy sama decyzja Zarządu (pożyczkodawcy) czy też wymagana jest (...)

 • Dokument urzędowy

  Prezydent miasta wystawił zaświadczenie nadając mu numer administracyjny oraz podpisując się z imienia i nazwiska , następnie skierował on to zaświadczenie do sądu rejonowego wraz z wnioskiem o nadanie tytułom egzekucyjnym sądowej klauzuli wykonalności . Czy zaświadczenie wydane przez prezydenta (...)

 • Świadectwo pracy w czasie zwolnienia lekarskiego

  Czy osobie zatrudnionej na umowę o pracę na czas określony (pierwsza umowa z pracodawcą na okres roku) należy wystawić świadectwo pracy w dniu jej zakończenia, czy czekać do końca zwolnienia lekarskiego, na którym przebywa? Pracodawca nie przedłuża umowy. Pracownik przestawił zwolnienie (...)

 • Zasiłek macierzyński a składki ZUS

  Czy jest określony minimalny okres opłacania składek na ZUS za pracownicę, żeby mógł zostać jej wypłacony zasiłek macierzyński?

 • Umowa najmu mieszkania

  Jaki jest typowy wzór umowy podnajęcia mieszkania pomiędzy osobami fizycznymi (nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej) na czas określony? Czy taka umowa powinna być spisana w obecności notariusza - właścicielem mieszkania jest chyba obcokrajowiec. Czy taka umowa powinna być zarejestrowana (...)

 • Nabycie nieruchomości do majątku osobistego

  Czy mój mąż kupując ziemię i nie znajdując się w rozdzielności majątkowej może zastrzec u notariusza, iż kupuje nieruchomość z majątku odrębnego? Czy wobec tego nieruchomość ta wejdzie do wspólnego majątku?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1003 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1002 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1001 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1000 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku

 • Dziennik Ustaw Poz. 999 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu

 • Dziennik Ustaw Poz. 998 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 997 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 996 z 2010

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw

 • Monitor Polski Poz. 774 z 2010

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 773 z 2010

  Uchwała n 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013

 • Monitor Polski Poz. 772 z 2010

  Uchwała Nr 123 Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2011

 • Monitor Polski Poz. 771 z 2010

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu