e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Sierpień 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Termin odbioru przesyłki poleconej

  Jaki jest termin odbioru przesyłki poleconej z urzędu pocztowego (awizo)?

 • Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

  Gmina zamierza wybudować drogę gminną przy zastosowaniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721 ze zm.). Część planowanego zamierzenia przebiegałaby przez tereny należące do Skarbu Państwa (...)

 • Przeniesienie praw nabytych w drodze decyzji ZRID

  Gmina A uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na realizację drogi gminnej (położonej w całości w granicach administracyjnych tejże gminy). Decyzja stała się ostateczna. Droga, która ma być realizowana w oparciu o wydaną decyzję, będzie stanowiła drogę (...)

 • Kierownik zoz a ustawa kominowa

  Czy w świetle przepisów tzw. \"ustawy kominowej\" (ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U. nr 26, poz. 306 z późn. zm.) wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika SP ZOZ-u należy sumować z wynagrodzeniem, które ta sama (...)

 • Pozew o odszkodowanie

  Mężczyzna został pobity przez 5 osób: trzech dorosłych i dwóch nieletnich. Zakończyła się sprawa karna, dorośli zostali skazani (ograniczenie wolności), a nieletni zostali ukarani upomnieniami przez sąd rodzinny. Pobity mężczyzna chce się ubiegać o odszkodowanie przed sądem. Ma zamiar (...)

 • Płatność po wysłaniu pozwu a nakaz zapłaty

  Firma X wystawiła nam 2 faktury w miesiącu 01 i 02.2010 na łączną kwotę 5336 zł. Należność za obie faktury została uregulowana przez nas w dniu 09.06.2010. Dzisiaj (05.08.2010) otrzymaliśmy Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Z dokumentów widzę, że wniosek do sądu został złożony (...)

 • Umowa między sąsiadami

  Mieszkam w szeregowcu - w segmencie skrajnym, tj. mam wspólną ścianę tylko z jednym sąsiadem. Obok, w tej samej linii zabudowy, w odległości 9,2 m znajduje się kolejny szeregowiec. Działka pomiędzy budynkami stanowi moją własność. Ściana boczna sąsiedniego szeregowca zbudowana jest bezpośrednio (...)

 • Zwroty pieczywa

  Z bliżej nieokreślonych powodów w różne dni różnie kształtuje się sprzedaż pieczywa. Z tego też powodu pieczywo - jako wyrób jednodniowy - zostaje do firmy odesłane jako czerstwe, czyli zwrot. Jak wiarygodnie dokonać i udokumentować utylizację zwrotów, czyli czerstwego pieczywa?

 • Ubezpiecznie uczestnika szkolenia

  Ośrodek szkoleniowy organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu: kierowca operator wózków widłowych. Czy wymagane jest obligatoryjne ubezpieczenie takiego kursu - uczestników kursu przez organizatora?

 • Hipoteka na budynku spółdzielni a zakup mieszkania

  Jestem zainteresowany kupnem mieszkania spółdzielczego własnościowego z rynku wtórnego ( rok budowy 2004). Obecni właściciele zakupili mieszkanie od spółdzielni za gotówkę w związku z czym nie potrzebowali oddzielnej Księgi Wieczystej - mieszkanie do tej pory jest więc bez księgi wieczystej. (...)

 • Podważenie prawomocnego wyroku w sprawie o rozwód

  Zapadł i uprawomocnił się wyrok w sprawie o rozwód. Rozwód został orzeczony - na zgodny wniosek stron - bez orzekania o winie. Od uprawomocnienia wyroku upłynęły dwa miesiące. Czy w tych okolicznościach można podważyć prawomocny wyrok? Jakie są możliwości (czy są w ogóle jakieś) podważenia (...)

 • Przedłużenie użytkowania wieczystego

  W związku ze zbliżającą się datą, do której ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty złożył wniosek o przedłużenie użytkowania wieczystego na następny okres 99 lat. Czy w przypadku przedłużenia prawa użytkowania wieczystego należy pobrać I opłatę, (...)

 • Rozszczenia z tytułu rękojmi za wady mieszkania

  W grudniu 2006 kupiłam mieszkanie z rynku pierwotnego ( nowa nieruchomość ). We wrześniu 2007 miało miejsce oficjalne oddanie kluczy i wtedy tez się wprowadziłam. Następnej jesieni/zimy (2008/2009) odkryłam pierwsze ślady pleśni w łazience. Pleśń znajdowała się wewnątrz, w lewym rogu (...)

 • Apelacja od wyroku

  Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. ZUS nie uznał tego zdarzenia za wypadek przy pracy. Pracownik odwołał się do sądu okręgowego. Sąd wydał wyrok zachowania prawa do renty wypadkowej przez okres 2 lat. ZUS złożył apelacje do sądu apelacyjnego zaskarżając wyrok sądu okręgowego. Dodatkowo (...)

 • Substytucja powiernicza w testamencie

  Sytuacja: Testament został sporządzony w 1959. Poniżej interesujący mnie fragment: \"Jedynym, i wyłącznym spadkobiercą całego pozostałego po mnie majątku tak nieruchomego jak i ruchomego, ustanawiam żonę moją (Imię Nazwisko), z substytucją powierniczą na rzecz jej córki a mojej pasierbicy (...)

 • Jak obronić się przed licytacja nieruchomości?

  Sytuacja: Sytuacja: Przedmiotowa nieruchomość należy do majątku osobistego mojego męża ( działka darowizna, dom w stanie surowym wybudowany podczas pierwszego małżeństwa męża). Jestem w niej zameldowana i mieszkam od 14.03.1991r. Mamy wspólne dzieci w wieku 18 i 17 lat. W 1999r zawarliśmy (...)

 • Usunięcie usterek a zastrzeżenie prawa własności

  Sytuacja: Firma X zleciła nam wykonanie prac drogowych polegających na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej (dowód: podpisana umowa-zlecenie na w/w prace). Po zakończeniu prac (koniec maja tego roku) wystawiliśmy Firmie X protokół odbioru wykonanych robót (bezusterkowy, bez (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 731 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Warszawie dnia 11 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 730 z 2010

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Warszawie dnia 11 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 729 z 2010

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 456 z 2010

  Umowy dwustronne między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczące wykonywania orzeczeń i decyzji w sprawach małżeńskich, odpowiedzialności rodzicielskiej oraz zobowiązań alimentacyjnych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów dwustronnych między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczących kwestii sektorowych i obejmujących jurysdykcję, uznawanie i wykonywanie orzeczeń i decyzji w sprawach małżeńskich, dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz zobowiązań alimentacyjnych, a także prawa właściwego w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych (COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 455 z 2010

  Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (COM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))P6_TC1-COD(2009)0042Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 7 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 454 z 2010

  Program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich MEDIA Mundus ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich MEDIA Mundus (COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))P6_TC1-COD(2008)0258Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 maja 2009 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2009/WE ustanawiającej program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 453 z 2010

  Umowy dwustronne między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczące kwestii sektorowych i obejmujących prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów dwustronnych między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczących kwestii sektorowych i obejmujących prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych (COM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))P6_TC1-COD(2008)0259Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi w sprawie szczegółowych zagadnień dotyczących prawa właściwego dla zobowiązań umownych i pozaumownych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 428 z 2010

  Utworzenie Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej (COM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))P6_TC1-COD(2009)0027Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 404 z 2010

  Ustanowienie systemu Eurodac do porównywania odcisków palców (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (WE) nr […/…] [ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca] (przekształcenie) (COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))P6_TC1-COD(2008)0242Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (WE) nr […/…] [ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca] (przekształcenie)ZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK III

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 370 z 2010

  Wniosek o zapewnienie międzynarodowej ochrony złożony w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (przekształcenie) (COM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))P6_TC1-COD(2008)0243Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr…/2009 ustanawiające kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (przekształcenie)ZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK II

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 348 z 2010

  Minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl (przekształcenie) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))P6_TC1-COD(2008)0244Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl (przekształcenie)ZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK III

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 347 z 2010

  Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany limitu na ich finansowanie (COM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 326 z 2010

  Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 324 z 2010

  Wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))P6_TC1-COD(2009)0001Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2009/WE ustanawiającej wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowychZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 323 z 2010

  Dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru i zarządzania kryzysowego (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))P6_TC1-COD(2008)0191Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru i zarządzania w sytuacji kryzysowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 321 z 2010

  Program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))P6_TC1-COD(2009)0010Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetykiZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 320 z 2010

  Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))P6_TC1-COD(2008)0267Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 311 z 2010

  Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylającej dyrektywę 86/613/EWG (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))P6_TC1-COD(2008)0192Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 310 z 2010

  Pasma częstotliwości dla łączności komórkowej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))P6_TC1-COD(2008)0214Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 309 z 2010

  Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Grupę Europejskich Regulatorów Telekomunikacji (GERT) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))P6_TC2-COD(2007)0249Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej oraz Urząd

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 262 z 2010

  Sieci i usługi łączności elektronicznej ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))P6_TC2-COD(2007)0247Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE zmieniającej dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznejZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 260 z 2010

  Sieci łączności elektronicznej, dane osobowe i ochrona prywatności ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. dotyczący wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))P6_TC2-COD(2007)0248Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentówZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 259 z 2010

  Projekt budżetu korygującego nr 5/2009Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 5/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III - Komisja (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 258 z 2010

  Projekt budżetu korygującego nr 4/2009Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III - Komisja (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 250 z 2010

  Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 249 z 2010

  Uchylenie dyrektywy 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady uchylającej dyrektywę 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 249 z 2010

  Uchylenie 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 244 z 2010

  Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2010Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2010 (2009/2006(BUD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 229 z 2010

  Etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (przekształcenie) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))P6_TC1-COD(2008)0222Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (wersja przekształcona)ZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK II

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 228 z 2010

  Zanieczyszczenia pochodzące ze statków oraz sankcje w przypadku naruszenia prawa ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))P6_TC1-COD(2008)0055Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającej dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 170 z 2010

  Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))P6_TC1-COD(2008)0211Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowychZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK IIZAŁĄCZNIK IIIZAŁĄCZNIK IVZAŁĄCZNIK VZAŁĄCZNIK VIZAŁĄCZNIK VIIZAŁĄCZNIK VIIIZAŁĄCZNIK IX

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 169 z 2010

  Handel wyrobami uzyskiwanymi z fok ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu produktami z fok (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))P6_TC1-COD(2008)0160Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie handlu produktami z fok

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 168 z 2010

  Odzyskiwanie oparów benzyny na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odzyskiwania oparów benzyny na etapie II podczas tankowania samochodów osobowych na stacjach paliw (COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))P6_TC1-COD(2008)0229Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie odzyskiwania oparów benzyny na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 165 z 2010

  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do GlobalizacjiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))ZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 162 z 2010

  Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych w zakresie norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych w zakresie norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 145 z 2010

  Ogólny przegląd Regulaminu PEDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu Europejskiego (2007/2124(REG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 140 z 2010

  Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycjiDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie zmiany przepisów Regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (2006/2209(REG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 136 z 2010

  Delegacje międzyparlamentarne, delegacje do wspólnych komisji parlamentarnych, delegacje do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnychDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie liczby delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych, delegacji do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 126 z 2010

  Uprawnienia komisji parlamentarnychDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uprawnień stałych komisji parlamentarnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 125 z 2010

  Wniosek Umberto Bossiego o skorzystanie z immunitetu poselskiegoDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku Umberta Bossiego o skorzystanie z immunitetu (2009/2020(IMM))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 124 z 2010

  Wniosek Alda Patriciella o skorzystanie z immunitetu i przywilejówDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku Alda Patriciella o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2009/2021(IMM))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 123 z 2010

  Olimpiady Specjalne w Unii EuropejskiejOświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wsparcia Olimpiad Specjalnych w Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 116 z 2010

  Rozwój obszaru sprawiedliwości UE w sprawach karnychZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie rozwoju obszaru sprawiedliwości UE w sprawach karnych (2009/2012(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 113 z 2010

  Wenezuela: sprawa Manuela RosalesaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie Wenezueli: sprawa Manuela Rosalesa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 111 z 2010

  MadagaskarRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie sytuacji na Madagaskarze

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 109 z 2010

  Iran: sprawa Roxany SaberiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie Iranu: sprawa Roxany Saberi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 106 z 2010

  Projekt rozporządzenia Komisji (WE) zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia REACHRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 99 z 2010

  Realizacja inicjatywy obywatelskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. wzywające Komisję do przedłożenia wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej (2008/2169(INI))ZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 94 z 2010

  Stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z LizbonyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie rozwoju stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony (2008/2120(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 82 z 2010

  Równowaga instytucjonalna w Unii EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wpływu traktatu lizbońskiego na rozwój równowagi instytucjonalnej w Unii Europejskiej (2008/2073(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2010

  Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka na świecie za rok 2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka na świecie za rok 2008 oraz polityki UE w tym zakresie (2008/2336(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Sytuacja w Republice MołdowyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie sytuacji w Republice Mołdowy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  Aspekty finansowe traktatu lizbońskiegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 w sprawie aspektów finansowych traktatu lizbońskiego (2008/2054(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Nowa rola i obowiązki Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego (2008/2063(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Uwzględnianie tematyki płci w stosunkach zewnętrznych UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uwzględniania tematyki płci w stosunkach zewnętrznych UE oraz w procesie budowania pokoju i ugruntowywania tożsamości narodowej (2008/2198(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Aktywna integracja osób wykluczonych z rynku pracyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy (2008/2335(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 705/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 704/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 703/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2009 ustanawiające na lata gospodarcze 2009/2010–2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Olomoucké tvarůžky (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Odnowiona agenda społecznaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie odnowionej agendy społecznej (2008/2330(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 701/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pesca e Nettarina di Romagna (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5766 – EnBW/PRE) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Roczny program działania na rok 2009 dla podmiotów niepaństwowych i władz lokalnych w zakresie rozwoju (część II: projekty celowe)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie projektu decyzji Komisji ustanawiającej roczny program działania na rok 2009 na rzecz podmiotów niepaństwowych i władz lokalnych w procesie rozwoju (część II: projekty celowe)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 700/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Pemento de Herbón (ChNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Champcenest”) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Etykiety efektywności energetycznej telewizorówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie projektu dyrektywy Komisji wykonującej i zmieniającej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej telewizorów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 699/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Fagiolo Cannellino di Atina (ChNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Pithiviers”) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 698/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Mâconnais (ChNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (2007-2013) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))ZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 697/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Lüneburger Heidekartoffeln (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zalecenie adresowane do Komisji w skardze 185/2005/ELBRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla Parlamentu Europejskiego w związku z projektem zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie skargi 185/2005/ELB (2009/2016(INI))