e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Wrzesień 2010

 • 31.8.2010

  Nowe sposoby oceniania i promocji uczniów

  Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Nowe rozporządzenie reformuje przede (...)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ochrona danych osobowych

  Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. ma ustawowy obowiązek prezentacji informacji konsumentom na ich wniosek. Chciałem skorzystać i zobaczyć jak wygląda taka informacja. Zarejestrowałem się na na stronie internetowej przez specjalny szyfrowany formularz podając swoje dane osobowe (w tym numer PESEL). (...)

 • Eksmisja najemcy - Jak mogę go usunąć z mieszkania niepłacącego najemcę i odzyskać pieniądze?

  Jestem właścicielem mieszkania, które wynająłem małżeństwu z dzieckiem. Od trzech miesięcy nie otrzymuję zapłaty za wynajem, nie mogę dostać się do mieszkania gdyż nowy lokator zmienił zamki, unika mnie, nie otwiera drzwi. Jak mogę go usunąć z mieszkania i odzyskać pieniądze? Dodam, (...)

 • Korekta zapisów w umowie zlecenie

  Firma podpisała 30 października 2009 umowę zlecenie ze zleceniobiorcą, ale dopiero teraz (czyli po 10 miesiącach) zorientowała się, że w umowie zlecenie jest błąd. W zawartym dokumencie są sprzeczne ustalenia: 1.Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać określone czynności w terminie od (...)

 • Czas pracy w Rolnej Spółdzielni Produkcyjnej

  Sprawa dotyczy osoby zatrudnionej w Rolnej Spółdzielni Produkcyjnej (według informacji ustnej otrzymanej od Zarządu Spółdzielni, w obecnej chwili posiada ona status domownika/kandydata na członka). Pracownik pracuje 7 dni w tygodniu (często w wymiarze przekraczającym dzienną normę 8 godzin), (...)

 • Najem okazjonalny

  Po wielu latach znów muszę wynająć mieszkanie. I okazuje się, że jestem chroniony przed eksmisją na bruk do tego stopnia, że w umowie najmu znalazła się taka klauzula: „Zgodnie z zapisami ustawy o najmie okazjonalnym Najemca do dnia 7 maja 2010 r. pod rygorem zerwania niniejszej Umowy (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1085 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1084 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1083 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1082 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym krajowego zakładu ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 1081 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji banku krajowego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym banku krajowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1080 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1079 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2010 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1078 z 2010

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Decyzja nr 298 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zakończenia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–9 „Mizija” położonym w obwodzie Wraca

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Decyzja nr 299 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zakończenia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–6 „Pelowo” położonym w obwodzie Plewen

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Decyzja nr 292 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zakończenia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–7 „Tarnak” położonym w obwodach Wraca i Plewen

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5967 – PHL/CSI) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5951 – AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/459/WE z dnia 17 września 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 61/07 (ex NN 71/07) – Grecja Olympic Airways Services/Olympic Airlines (  Dz.U. L 222 z 24.8.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 423/2004 (  Dz.U. L 348 z 24.12.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Program „Uczenie się przez całe życie” – Szczegółowe zaproszenie do składania wniosków – Wyjazdy indywidualne uczniów w programie Comenius (DG EAC/38/2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę na produkty w sektorze mięsa drobiowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 771/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (88/378/EWG) (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 770/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5931 – Banco Santander/German Retail Banking Business of Seb) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Rekrutacja do Europejskiej Agencji Leków (Londyn)