e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Wrzesień 2010

 • 20.9.2010

  Od dziś możemy wypoczywać na trawie w parkach

  Nowelizacja kodeksu wykroczeń znosi mandaty za korzystanie z terenów zielonych w parkach, na trawnikach – w miejscach wyznaczonych przez jego właściciela dla celów rekreacyjnych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podatek od zasiedzenia

  Pięć lat temu nabyłem aktem notarialnym niezabudowaną działkę gruntu. Po wszystkim okazało się, że sąd nie uznał prawa sprzedających do niej i odmówił założenia księgi wieczystej. Niedawno wydział cywilny sądu stwierdził, że nabyłem prawo do tej działki w 3 miesiące od \"zakupu\" (...)

 • Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta

  Statut gminy X w części udostępniania obywatelom informacji publicznej jest sprzeczny z ustawą, Art. 106 ust.1 ww. statutu umożliwia wójtowi fizyczne ograniczenie dostępu do informacji publicznej dostępnej niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku, poprzez wyznaczenie (...)

 • Termin do wniesienia odwołania od decyzji

  Starosta wydał decyzję w sprawie ustalenia odszkodowania. Decyzja wpłynęła do Gminy 09.09.2010 r. Gmina zamierza odwołać się od wydanej decyzji. Termin do wniesienia odwołania to 14 dni od dnia doręczenia.Czy ostatnim dniem do wniesienia odwołania jest dzień 23.09.2010 czy 22.09.2010 r.?

 • Obecność na sali sądowej osób trzecich

  Przed Sądem Rodzinnym odbędzie się sprawa z wniosku mojej siostry, o zmianę opiekuna prawnego dla mojej, całkowicie ubezwłasnowolnionej matki. W tej chwili ja jestem ustanowiony opiekunem prawnym. Ponadto, przed Sądem Cywilnym od roku toczy się sprawa o unieważnienie darowizny mieszkania, w (...)

 • Wypis z rejestru gruntów

  Wniosłam do Sądu sprawę o zniesienie służebności. Dla udowodnienia, że sąsiad użytkuje budynek niezgodnie z jego przeznaczeniem potrzebuję wypis z rejestru gruntów, w którym jest napisane, że jego działka jest wyłącznie na cele mieszkalne. Gmina odmawia, kierując się zasadą że wypis (...)

 • Hipoteka przymusowa na rzecz Urzędu Skarbowego

  W 08.2009 Urząd Skarbowy wystąpił do sądu o nałożenie hipoteki przymusowej na moją nieruchomość z tyt. nieuregulowanej należności podatku VAT.W XI 2009 sąd taką hipotekę nałożył, a ja otrzymałam zawiadomienie z Wydz. Ksiąg Wieczystych 3.03.2010r.Na ten wpis przysługuje skarga do 7 (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1157 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1156 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1155 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku

 • Dziennik Ustaw Poz. 1154 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowemu Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1153 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Poz. 1152 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców

 • Dziennik Ustaw Poz. 1151 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast