e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Wrzesień 2010

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Pełnomocnictwo ogólne

  Osoba fizyczna X jest prezesem zarządu spółki ABC sp. z o.o. Ta sama osoba X jest jednocześnie komandytariuszem spółki komandytowej ABC sp. z o.o. sp.k. w której spółka ABC sp. z o.o. jest komplementariuszem. Osoba X reprezentuje spółkę komandytową jako prezes zarządu komplementariusza (...)

 • Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB

  Skierowałem do WINB wniosek o stwierdzenie z urzędu nieważności wszystkich ostatecznych decyzji i postanowień wydanych przez p.o. PINB znajdujących się w obiegu prawnym od 2007r., jako wydanych przez osobę niewłaściwą, nieumocowaną i niebędąca organem, po pierwotnym ustaleniu tych aktów. (...)

 • Skutki uzyskania odrębnego zapisu własności lokalu

  Jesteśmy współwłaścicielami mieszkania spółdzielczego w WSM w Warszawie. Członkiem spółdzielni jest moja żona. Od jakiegoś czasu mówi się o możliwości wyodrębnienia mieszkania ze spółdzielni. Oznacza to uzyskanie odrębnego zapisu własności mieszkania w księgach wieczystych. Zorientowaliśmy (...)

 • Rozdzielność majątkowa małżonków-wspólników s.c.

  Małżeństwo prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W skład kapitału spółki wchodzą między innymi nieruchomości związane z jej prowadzeniem (budynki produkcyjne) i środki obrotowe. Oprócz tego małżeństwo posiada działkę budowlaną i mieszkanie które mąż otrzymał (...)

 • Świadectwo pracy do umowy zlecenie i o pracę

  Pracował u nas pracownik na umowie zlecenie przed podpisaniem umowy o pracę, teraz wystawiliśmy mu świadectwo pracy tylko z uwzględnieniem umowy o pracę, nie wpisując okresu z umowy zlecenie. Czy powinniśmy w świadectwie pracy ująć również okres pracy na umowę zlecenie?

 • Skutki rozgraniczenia nieruchomości

  Decyzją o rozgraniczeniu nieruchomości Wójt Gminy ustalił przebieg granicy pomiędzy działkami moją i mojego sąsiada. Decyzja ta stała się ostateczna w dniu 10.06.2010r. W wyniku tego rozgraniczenia mój sąsiad \"stracił\" a ja \"odzyskałem\" pas gruntu o szerokości ok. 2m. Tak się złożyło, (...)

 • Żona na umowę zlecenie a certyfikat

  Prowadzę biuro rachunkowe (KPiR , VAT, pracownicy). Obecnie chcę zatrudnić żonę, aby miała 3-letnią praktykę na księgach rachunkowych dla celów uzyskania certyfikatu (wykształcenie ma spełniające wymagania). Chcę zrobić tak: ponieważ nie mogę zatrudnić żony na umowę o pracę (prowadzimy (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1106 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Jana Pawła II"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1105 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1104 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1103 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1102 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1101 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1100 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego. w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1099 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wykorzystania w 2010 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1098 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2010 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1097 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1096 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego