e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Styczeń 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 48 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Poz. 46 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 45 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw Poz. 44 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie niezbędnych elementów sprawozdania z działalności oraz rocznego i kwartalnego sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Poz. 43 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 42 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 41 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii

 • Dziennik Ustaw Poz. 40 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu przyjmowania inspekcji Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2011

  Sprostowanie do aktualizacji wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1;  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16;  Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9;  Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10;  Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13;  Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10;  Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10;  Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20;  Dz.U. C 99 z 30.4.2009, s. 7;  Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 28;  Dz.U. C 263 z 5.11.2009, s. 22;  Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 17;  Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13;  Dz.U. C 326 z 3.12.2010, s. 17) (  Dz.U. C 355 z 29.12.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2011

  Ogłoszenie w sprawie otwarcia postępowania likwidacyjnego na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (Kaupthing Bank hf.)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2011

  Stanowisko Rady (UE) nr 4/2011 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwojuPrzyjęte przez Radę w dniu 10 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 20/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2011

  Stanowisko Rady (UE) nr 3/2011 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świeciePrzyjęte przez Radę w dniu 10 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2011

  Stanowisko Rady (UE) nr 2/2011 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwojuPrzyjęte przez Radę w dniu 10 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2011

  Pomoc państwa – Niemcy – Pomoc państwa C 30/10 (ex NN 45/10 (ex CP 327/08)) – Domniemana pomoc na infrastrukturę na rzecz Propapier – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6059 – Norbert Dentressangle/Laxey Logistics) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6092 – Prysmian/Draka Holding) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6055 – STRABAG SE/EW4E Group/BMG JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2011

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5865 – Teva/Ratiopharm) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6075 – DHC/VUE Entertainment Investment) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta oraz numeru identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Stanowisko Rady (UE) nr 1/2011 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1934/2006 ustanawiającego instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodziePrzyjęte przez Radę w dniu 10 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)