e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Luty 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Uzgodnienia ze związkami zawodowymi

  Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Co to oznacza w uzgodnieniu? Czy indywidualne wnioski typu bilet na basen winny też być uzgadniane z zoz?

 • Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

  Jechały 2 osoby samochodem. Osoba prowadząca, kobieta nie miała prawo jazdy. Spowodowała wypadek. Osoba jako pasażer także nie miał prawa jazdy. Obydwoje byli pod wpływem alkoholu. Pasażer jest w niej zakochany i stąd przyznał się do winy, że to on prowadził auto i że to on spowodował (...)

 • Wzajemne obowiązki małżonków

  Jakie obowiązki ciążą wzajemnie na małżonkach, według ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy?

Artykuły i poradniki

 • Prawo odkupu

  Z prawem odkupu mamy do czynienia w sytuacji, gdy sprzedawca złoży odpowiednie oświadczenie kupującemu. Prawo przewiduje możliwość, by strony umowy sprzedaży wprowadziły do niej postanowienie, że sprzedawca ma uprawnienie odkupienia od kupującego przedmiotu sprzedaży, aby stać się ponownie (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 182 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej COM(2010) 119 wersja ostateczna – 2010/0074 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 178 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Przekształcenie dywidendy cyfrowej w korzyści społeczne i wzrost gospodarczy”COM(2009) 586 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 173 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku integracji nadzoru morskiego: Wspólny mechanizm wymiany informacji dla obszarów morskich UE”COM(2009) 538 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 171 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza COM(2010) 145 wersja ostateczna – 2010/0080 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 170 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii COM(2010) 204 wersja ostateczna – 2010/0110 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 167 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego w życie wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawnej COM(2010) 105/2 wersja ostateczna — 2010/0067 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 162 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) COM(2010) 61 wersja ostateczna – 2010/0039 (COD)

 • Dziennik Ustaw Poz. 158 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 157 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 157 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów samochodowych COM(2009) 593 wersja ostateczna – 2009/0173 (COD)

 • Dziennik Ustaw Poz. 156 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 155 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień

 • Dziennik Ustaw Poz. 154 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju

 • Dziennik Ustaw Poz. 153 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 153 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES): Wyzwania i kolejne działania dotyczące komponentu kosmicznego COM(2009) 589 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 148 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego COM(2009) 154 wersja ostateczna – 2009/0157 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 143 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sprawozdania Komisji „Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2008”COM(2009) 374 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 142 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego COM(2010) 179 wersja ostateczna – 2010/0095 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 136 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Europejskie parki technologiczne, przemysłowe i naukowe w dobie zarządzania kryzysem, przygotowania do okresu po kryzysie i strategia po cyklu lizbońskim” (opinia dodatkowa)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 129 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Jaka powinna być rola i perspektywy afrykańskiej gospodarki społecznej we współpracy na rzecz rozwoju? (opinia z inicjatywy własnej)

 • Monitor Polski Poz. 123 z 2011

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2010 r. w stosunku do 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 123 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Instrument współpracy UE na rzecz rozwoju: rola zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych”

 • Monitor Polski Poz. 122 z 2011

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 121 z 2011

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie kwoty bazowej w 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 120 z 2011

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 119 z 2011

  Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Monitor Polski Poz. 118 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 118 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Zwiększenie skuteczności polityki energetycznej Unii Europejskiej z korzyścią dla MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Monitor Polski Poz. 117 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2010 r. o nadaniu orderu i odnzaczeń

 • Monitor Polski Poz. 116 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 115 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 114 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 113 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 112 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 111 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 110 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2011 r. nr 1130-1-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 110 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie propagowania ekologicznego i zrównoważonego zatrudnienia związanego z pakietem UE dotyczącym energii i zmiany klimatu (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 105 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przemian i perspektyw podsektora usług tekstylnych w Europie (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 99 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „W kierunku europejskiej polityki na rzecz racjonalizacji sektora offsetu rolowego i rotograwiury w Europie” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 90 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie społecznego wymiaru rynku wewnętrznego (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 81 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie podatku od transakcji finansowych (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 75 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Innowacje w turystyce: określenie strategii rozwoju zrównoważonego wysp” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 68 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Traktat lizboński a funkcjonowanie jednolitego rynku” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie informowania konsumentów (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie budowania zrównoważonej gospodarki poprzez zmianę modelu konsumpcji (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ubóstwa energetycznego w kontekście liberalizacji i kryzysu gospodarczego (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „W kierunku szerszego wdrożenia pojazdów elektrycznych” (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji belgijskiej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wpływu przemian w przemyśle spowodowanych wyzwaniami ekologicznymi, energetycznymi i klimatycznymi na zatrudnienie (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ubóstwa wśród dzieci i warunków życia dzieci (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie rozwoju sytuacji w zakresie świadczeń socjalnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 701) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Otwarta metoda koordynacji i klauzula społeczna w kontekście strategii »Europa 2020«” (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6125 – Reale/Unnim/CSG) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6110 – Aegon/Unnim/Caixasabadell Vida) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. wprowadzająca kwestionariusz służący do sporządzenia pierwszego sprawozdania z wprowadzania w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 657) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6135 – Carlyle/Administratiekantoor Alpinvest/Alpinvest) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. upoważniająca laboratorium w Korei Południowej do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 656) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie korzyści wynikających ze wspólnego europejskiego systemu azylowego dla osób ubiegających się o azyl oraz dla państw członkowskich Unii Europejskiej (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 119/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie skutków starzenia się społeczeństwa dla systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2011

  Pomoc państwa – Republika Czeska – Pomoc państwa C 6/10 (ex NN 1/10) – Czech Airlines a.s. – Możliwe konsekwencje w postaci istnienia pomocy państwa w przypadku pożyczki udzielonej przez Osinek a.s. – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2011

  Publikacja zgodna z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2011

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 118/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Tajlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6079 – BBVA/Dogus Holdings/Turkiye Garanti Bankasi JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6088 – HIG Capital/Der Grune Punkt — Duales System Deutschland) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2011

  Informacja w sprawie daty podpisania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Komunikat Komisji w sprawie całkowitego wykorzystania kontyngentu „abatimento” na 2010 r. (sorgo, Hiszpania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Zawiadomienie o wejściu w życie, w obrocie handlowym między Unią Europejską a krajami Wspólnego Rynku Południa (Mercado Común del Sur — Mercosur), ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 przepisów dotyczących definicji pojęcia „produkty pochodzące” do celów stosowania preferencji taryfowych przyznawanych przez Unię Europejską w odniesieniu do określonych produktów z krajów rozwijających się (regionalnej kumulacji pochodzenia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Jak wspierać skuteczne partnerstwa dotyczące gospodarowania programami w zakresie polityki spójności w oparciu o dobre praktyki z cyklu 2007–2013” (opinia rozpoznawcza)