e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Luty 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wypowiedzenie najmu lokalu użytkowego

  Podpisałam umowę o wynajem lokalu użytkowego. W jednym z punktów umowy jest zawarta informacja, że najemca nie może bez zgody właściciela podnająć części lokalu, a w innym jest mowa o natychmiastowym wypowiedzeniu, jeżeli najemca rażąco narusza jej warunki (m.in. nie reguluje należności). (...)

 • Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku

  Depozyty bankowe gwarantowane są do 100 tys. euro przez BFG, ale z tego co się orientuję można dochodzić od banku w ramach postępowania upadłościowego roszczeń ponad tą kwotę. W której grupie zaspokajane jest roszczenie deponenta i czy BFG z tytułu wypłaconych gwarancji także posiada roszczenie (...)

 • Świadczenie osobiste dłużnika

  Z art. 356 § 1 k.c. wynika, że wierzyciel może żądać osobistego świadczenia dłużnika tylko wtedy, gdy to wynika z treści czynności prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia. Czy przepis ten może zastosowany być do sprawy o podział majątku wspólnego? Jak go należy rozumieć? (...)

 • Przedawnienie karalności czynu z art. 296 kk

  W 2010 roku osoba została skazana z art. 296 § 1 na karę jednego roku z zawieszeniem na cztery lata, za czyn popełniony w styczniu 2000 roku. Sąd apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał do ponownego rozpoznania do Sądu Rejonowego. Obecnie toczy się postępowanie. Kiedy rozpoczyna się (...)

 • Zachowek a dział spadku

  Czy kwestia zachowku może być przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie dotyczącej działu spadku, w której rozstrzyga się również o losach zapisów testamentowych?

 • Umowy wzajemne a Kodeks cywilny

  Na czym polega specyfika umów wzajemnych, uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego?

Artykuły i poradniki

 • Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  Niekiedy zdarza się, że strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć w danym momencie umowy (np. sprzedaży lub darowizny), ale chcą tego dokonać w przyszłości. Jeśli strony nie są jeszcze gotowe do zawarcia umowy definitywnej, lecz pragną zobowiązać się do jej zawarcia w przyszłości, to mogą (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 150 z 2011

  Ustawa budżetowa na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 72 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w ponoszone przez Niderlandy koszty badań nad gorączką Q (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 554)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 1/09 (ex NN 69/08) udzielonej przez Węgry na rzecz MOL Nyrt. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3553) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2011

  Dyrektywa Komisji 2011/13/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu nonanowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2011

  Dyrektywa Komisji 2011/12/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fenoksykarbu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2011

  Dyrektywa Komisji 2011/11/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia octanu (Z, E)-tetradeka-9,12-dienylu jako substancji czynnej do załącznika I i IA do tej dyrektywy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2011

  Dyrektywa Komisji 2011/10/UE z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia bifentryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 114/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 112/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 111/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2011

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2010/20)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 110/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, wyników, które mają zostać przesłane, oraz kryteriów oceny jakości dla modułu ESSPROS dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6137 – Citigroup Inc/Maltby Acquisitions Limited) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6117 – Assa Abloy/Cardo) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2011

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.180 – Fluorek Glinu) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3043 wersja ostateczna) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2011

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie „Fluorek Glinu” (Sprawa COMP/39.180)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2011

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2008 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.180 – Fluorek glinu (2) – Sprawozdawca: Austria

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2011

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.180 – Fluorek glinu – Sprawozdawca: Austria

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2011

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2010/23)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2011

  Część 0 regulaminu pracowniczego EBC zawierająca zasady etyki zawodowej (Niniejsze brzmienie uchyla i zastępuje brzmienie opublikowane w   Dzienniku Urzędowym C 104 z 23.4.2010, s. 3)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5986 – Schindler/Droege/ALSO/Actebis) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6099 – Apax/Takko) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6107 – Platinum Equity/Nampak Paper Holdings) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6055 – Strabag SE/EW4E Group/BMG JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2011

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2011

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań dotyczących homologacji typu niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep odnoszących się do osłon przeciwrozbryzgowych kół (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2011

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2011

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)