e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Kwiecień 2011

 • 22.4.2011

  Śmierć nie uwalnia od fiskusa

  Urząd może ściągnąć należny podatek ze spadkobiercy. Wdowa czy wdowiec ma natomiast prawo do wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?

  W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 480 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2011 r. sygn. akt K 4/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 479 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za czynności związane z wydawaniem zgody na przeprowadzenie badań naukowych i rozwojowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 478 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

 • Dziennik Ustaw Poz. 477 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych kryteriów obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 476 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10

 • Dziennik Ustaw Poz. 475 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu

 • Dziennik Ustaw Poz. 474 z 2011

 • Dziennik Ustaw Poz. 473 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 472 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 471 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 470 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 469 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011

 • Dziennik Ustaw Poz. 468 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 467 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

 • Dziennik Ustaw Poz. 466 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 465 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 464 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 463 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 462 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 461 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

 • Dziennik Ustaw Poz. 460 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

 • Dziennik Ustaw Poz. 459 z 2011

  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 457 z 2011

  Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

 • Monitor Polski Poz. 346 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

 • Monitor Polski Poz. 345 z 2011

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 344 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 343 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 342 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 341 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 340 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 339 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 338 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 337 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 336 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 335 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 334 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 333 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 332 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 331 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 330 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 329 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. nr 110-16-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 328 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. nr 110-14-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 327 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. nr 110-17-2011 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 326 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. nr 110-15-2011 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 325 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. nr 110-13-2011 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej