e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Czerwiec 2011

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Droga konieczna

  W aktach notarialnych sprzedanych działek jest moje oświadczenie, iż \"ustanawiam na rzecz każdoczesnego właściciela działek nieposiadających dostępu do drogi publicznej nieodpłatnej służebności drogi koniecznej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez całą długość i szerokość (...)

 • Przedawnienie roszczeń regresowych

  Do końca września 2007 r. istniała spółka cywilna (trzyosobowa), w której byłam wspólnikiem. Do tej pory spłacam jeszcze roszczenia wobec wierzycieli. Dodaję, iż spółka uległa rozwiązaniu, gdyż jeden ze wspólników wypowiedział umowę spółki bez zachowania okresu wypowiedzenia (zgodnie (...)

 • Zaległości z płaceniem czynszu a ograniczenia prawa wypowiedzenia umowy najmu

  Wynajmuję pewnemu mężczyźnie mieszkanie. Zalega on jednak od pewnego czasu z opłatami za czynsz. Czy polskie prawo może ograniczyć moje prawo w wypowiedzeniu mu umowy najmu?

 • Skład komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko dyretora szkoły

  Kto wchodzi w skład komisji konkursowej, która wyłania kandydata na dyrektora szkoły publicznej?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 748 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2011 r. sygn. akt k 3/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 747 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

 • Dziennik Ustaw Poz. 746 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 745 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 744 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 743 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy

 • Dziennik Ustaw Poz. 742 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 741 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw Poz. 740 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu

 • Dziennik Ustaw Poz. 739 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Poz. 738 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw Poz. 737 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 736 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich

 • Dziennik Ustaw Poz. 735 z 2011

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Dziennik Ustaw Poz. 734 z 2011

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 733 z 2011

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

 • Dziennik Ustaw Poz. 732 z 2011

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Poz. 731 z 2011

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach

 • Monitor Polski Poz. 559 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 558 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 557 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Poz. 556 z 2011

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 38 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

 • Monitor Polski Poz. 555 z 2011

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Monitor Polski Poz. 554 z 2011

  Uchwała Rady Ministrów nr 97 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Poz. 553 z 2011

  Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 552 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2011 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 551 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku

 • Monitor Polski Poz. 550 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. upamiętniająca 100-lecie polskiego harcerstwa

 • Monitor Polski Poz. 549 z 2011

  Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły