e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Czerwiec 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rezygnacja z pracy

  Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracował w firmie mniej niż 6-mcy. Okres wypowiedzenia wynosi więc 2 tygodnie. Dnia 20.06.2011 pracownik złożył rezygnację z pracy informując pracodawcę iż przyczyn od niego niezależnych ostatnim dniem pracy będzie 01.07.2011r. (...)

 • Wada fizyczna mieszkania nabytego z rynku wtórnego a odpowiedzialność z tytułu rękojmi

  Kupiłam mieszkanie z rynku wtórnego, sprzedawca zataił przede mną wade w postaci przeciekania ściany szczytowej. Jestem pewna, że było to zatajenie, bo jak się potem okazało nie jest to człowiek specjalnie uczciwy. W jaki sposób mogę dochodzić jego odpowiedzialności?

 • Własność środków wpłacanych na remonty

  Czyją własnością są środki wpłacane na przyszłe remonty?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 762 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. sygn. akt SK 41/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 761 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu

 • Dziennik Ustaw Poz. 760 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 759 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 758 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, oraz sposobu potwierdzania tego spadku

 • Dziennik Ustaw Poz. 757 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 756 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 755 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 754 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Poz. 753 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 752 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Dziennik Ustaw Poz. 751 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 750 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw Poz. 749 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Monitor Polski Poz. 561 z 2011

  Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby

 • Monitor Polski Poz. 560 z 2011

  Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju

 • Monitor Polski Poz. 133 z 2011

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 13 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie