e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Czerwiec 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zwolnienie z kosztów sądowych

  Mężczyzna chce złożyć do sądu pozew o odszkodowanie. Jest bezrobotnym kawalerem bez prawa do zasiłku, dlatego chce się ubiegać o zwolnienie z kosztów sądowych, jednak ma wątpliwości co do wypełnienia oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Mężczyzna (...)

 • Cofnięcie pozwu

  Pracownica podała zakład pracy do sądu pracy o odszkodowanie i przywrócenie do pracy, po czym po jednej rozprawie (wyznaczony był termin kolejnej), była pracownica wycofała pozew uzasadniając brakiem możliwości udokumentowania zarzutów jakie stawiała pracodawcy. Sąd Pracy zwrócił się (...)

 • restytucja szkód, odszkodowanie

  Mój mąż został skazany (w zeszłym roku) za stosowaną w rodzinie przemoc (wobec mnie i dzieci) oraz uszkodzenie ciała pow dni 7, na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na lat 4. Jako ofiara przemocy od kogo mogę domagać się restytucji szkód i odszkodowania?

 • Sprzedaż mieszkania

  Sprzedajemy mieszkanie własnościowe.W mieszkaniu jest zameldowana jedna osoba, mama. Kupujący poinformowali nas, że w dniu sprzedaży, podpisania aktu notarialnego mamy dostarczyć ze spółdzielni zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich osób.Nadmieniam, że kupujący biorą kredyt pod zastaw tego (...)

 • Czas przebywania poza siedzibą pracy a czas pracy

  Czy czas od wyjazdu do powrotu do siedziby powinien być zaliczony do czasu pracy?

 • Stosunek ustawy Prawo przewozowe do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR

  Jaki jest stosunek ustawy Prawo przewozowe do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR?

 • Nadużywanie korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego przez pracownika

  Czy mogę rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli wielokrotnie przynosi on zwolnienia lekarskie tym samym nadużywa korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego?

Artykuły i poradniki

 • Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

  Zarząd, jako organ zarządzający spółką akcyjną nie może pozostać bez kontroli wspólników. Ponieważ skala czynności dokonywanych przez zarząd, a także liczba akcjonariuszy nie pozwala na bezpośrednie kontrolowanie prac zarządu, w spółce akcyjnej powoływany jest specjalny organ kontrolny (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 776 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

 • Dziennik Ustaw Poz. 775 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów specjalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 774 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 773 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 772 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dziennik Ustaw Poz. 771 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 770 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące

 • Dziennik Ustaw Poz. 769 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2010

 • Dziennik Ustaw Poz. 768 z 2011

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności

 • Dziennik Ustaw Poz. 767 z 2011

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 • Monitor Polski Poz. 577 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2011 r. sygn. akt Kp 1/11

 • Monitor Polski Poz. 576 z 2011

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Poz. 575 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 574 z 2011

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, z serii „Historia jazdy polskiej” — Ułan II Rzeczypospolitej, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 573 z 2011

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł, upamiętniających Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 572 z 2011

  Zarządzenie Nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Poz. 571 z 2011

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski Poz. 570 z 2011

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Poz. 569 z 2011

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Monitor Polski Poz. 568 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Monitor Polski Poz. 567 z 2011

  Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker

 • Monitor Polski Poz. 566 z 2011

  Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły