e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Sierpień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 983 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

 • Monitor Polski Poz. 694 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 693 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 692 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 691 z 2011

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Czesława Miłosza, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 690 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti

 • Monitor Polski Poz. 689 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 688 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów