e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Styczeń 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

  W stosunku do spółki partnerskiej w zakresie likwidacji i rozwiązania zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy o spółce jawnej. Regulacja spółki partnerskiej wprowadza jednak także odmienne rozwiązania. Przyczyny rozwiązania spółki określone w umowie, mogą być różne. Może to być (...)

 • Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

  Reguły dotyczące prowadzenia spraw spółki partnerskiej oraz jej reprezentacji należą do tych zagadnień, które z całą pewnością stanowią jej specyficzne cechy, odróżniające ją od innych. Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie (jednoosobowo), chyba że umowa spółki (...)

 • Likwidacja środka trwałego, a koszty uzyskania przychodu

  W myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT) oraz art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła (...)

 • Jak przebiega postępowanie o uznanie za zmarłego?

  W sprawach o uznanie za zmarłego właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego, a w braku tej podstawy - sąd wskazany w przepisach ogólnych o postępowaniu nieprocesowym – a więc wyłącznie właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 49 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 48 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 47 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych

 • Dziennik Ustaw Poz. 46 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku

 • Dziennik Ustaw Poz. 45 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 44 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową

 • Dziennik Ustaw Poz. 43 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny

 • Dziennik Ustaw Poz. 42 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 41 z 2012

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 40 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności

 • Monitor Polski Poz. 15 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej

 • Monitor Polski Poz. 14 z 2012

  Komunikat Nr 01/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 13 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o pozbawieniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 12 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o pozbawieniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 11 z 2012

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski Poz. 10 z 2012

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Prokuratury

 • Monitor Polski Poz. 9 z 2012

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 grudnia 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 8 z 2012

  Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

 • Monitor Polski Poz. 7 z 2012

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. (podczas prezydencji węgierskiej)

 • Monitor Polski Poz. 6 z 2012

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 5 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. Nr 115-12-11 w sprawie nadania tytułu profesora