e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Październik 2012

Artykuły i poradniki

 • Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

  Jawność postępowania administracyjnego jest jedną z naczelnych zasad rządzących kodeksem postępowania administracyjnego. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 10 kodeksu, organy administracji pub licznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. (...)

 • Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

  Z każdym dniem wzrasta liczba spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego urządzeń przesyłowych, zwłaszcza linii elektrycznych, wodociągów oraz sieci gazowych. W tej sytuacji, jak również uwagi na istniejącą w Polsce, rozbudowaną sieć wyżej wymienionych urządzeń, szczególnego znaczenia (...)

Interpretacje podatkowe



Akty Prawne



 • Dziennik Ustaw Poz. 1196 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

 • Dziennik Ustaw Poz. 1195 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r. sygn. akt SK 11/12

 • Dziennik Ustaw Poz. 1194 z 2012

  Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1193 z 2012

  Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 • Dziennik Ustaw Poz. 1192 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na pobyt w Domu Weterana

 • Dziennik Ustaw Poz. 1191 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1190 z 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1189 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1188 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1187 z 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa