e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Październik 2012

Artykuły i poradniki

 • Krótki poradnik dla kupującego mieszkanie z licytacji komorniczej

  Jak kupić mieszkanie z licytacji? Od czego zacząć? Jakie obowiązki spoczywają na kupującym? Nie jest tajemnicą, że zakup mieszkania z licytacji komorniczej może być bardzo opłacalny. Jeśli rzeczywiście znajdziemy odpowiadające nam mieszkanie i uda się je nabyć w cenie zbliżonej choćby (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1208 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)

 • Dziennik Ustaw Poz. 1207 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

 • Dziennik Ustaw Poz. 1206 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1205 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1204 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1203 z 2012

  Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

 • Dziennik Ustaw Poz. 1202 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1201 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r. sygn. akt U 1/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 1200 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1199 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1198 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1197 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Monitor Polski Poz. 808 z 2012

  Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia