e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Grudzień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Współuczestnictwo konieczne

  Na nieruchomości przed moją hipoteką przymusową na moją rzecz wpisana jest hipoteka przymusowa na rzecz innego wierzyciela, która wygasła. Wytoczyłem więc powództwo o uzgodnienie treści żądając wykreślenia nie istniejącej hipoteki. Jako stronę pozwaną wpisałem wierzyciela, na rzecz (...)

 • Wypowiedzenie opłaty za użytkowanie wieczyste

  Własność małżeńską stanowi budynek mieszkalny położony na gruntach miejskich w którym zamieszkuje żona. Mąż zamieszkuje w mieszkaniu w innej dzielnicy. Organ gminy wie o tym bowiem kierował oddzielne urzędowe pisma (postanowienia) do małżonków jeszcze w maju br.. Tymczasem obecnie przesłał (...)

 • Egzekucja środków z rachunków bankowych

  Art. 54. ustawy Prawo bankowe wprowadza limit środków wolnych od zajęcia. Czy orzecznictwo rozstrzygnęło, czy przepis dotyczy rachunków w jednym banku czy wszystkich bankach, w których dłużnik ma rachunki?

 • Zameldowanie osoby przez współwłaściciela

  Jestem współwłaścicielem domu w 1/2 części. Drugi współwłaściciel bez mojej wiedzy i tym bardziej zgody zameldował tam osobę trzecią na pobyt stały. Czy miał prawo to zrobić bez mojej zgody?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1413 z 2012

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1412 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1411 z 2012

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1410 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1409 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1408 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1407 z 2012

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1406 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

 • Monitor Polski Poz. 972 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 971 z 2012

  Zarządzenie Nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

 • Monitor Polski Poz. 970 z 2012

  Komunikat Nr 12/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 969 z 2012

  Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

 • Monitor Polski Poz. 968 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2012 r. sygn. akt U 3/11

 • Monitor Polski Poz. 967 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 966 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 965 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 964 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 963 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 962 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 961 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 960 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 959 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 958 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2012 r. o nadaniu orderu