e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Kwiecień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Terminy i warunki bezpośredniego zwrotu VAT

  Według art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy kwota naliczonego podatku VAT jest w okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 475 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

 • Dziennik Ustaw Poz. 474 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 473 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2012 r. sygn. akt K 33/11

 • Dziennik Ustaw Poz. 472 z 2012

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 471 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 470 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 469 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

 • Dziennik Ustaw Poz. 468 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organizmie nieletniego

 • Monitor Polski Poz. 254 z 2012

  Komunikat Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność Plus”