e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Listopad 2013

Zmiany w Prawie • fotMieszkanie dla młodych

  Już 23 listopada wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa wprowadza system wsparcia finansowego dla osób (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1327 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1326 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1325 z 2013

  Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1324 z 2013

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1323 z 2013

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1322 z 2013

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1321 z 2013

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1320 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1319 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1318 z 2013

  Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1317 z 2013

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

 • Dziennik Ustaw Poz. 1316 z 2013

  Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki ustanawiającym zasady działania Wspólnej Komisji powołanej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym w Warszawie dnia 9 października 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1315 z 2013

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki ustanawiające zasady działania Wspólnej Komisji powołanej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 9 października 2013 r.

 • Monitor Polski Poz. 900 z 2013

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 899 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2013 r. w sprawie upamiętnienia 200. rocznicy śmierci księcia Józefa Poniatowskiego

 • Monitor Polski Poz. 898 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uczczenia sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, ostatniego żołnierza antykomunistycznego podziemia, w 50. rocznicę śmierci

 • Monitor Polski Poz. 897 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uczczenia 1150. rocznicy misji chrystianizacyjnej świętych Cyryla i Metodego wśród Słowian

 • Monitor Polski Poz. 896 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Poz. 895 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia solidarności z prześladowanymi wspólnotami chrześcijańskimi na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii i Egipcie

 • Monitor Polski Poz. 894 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski Poz. 893 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

 • Monitor Polski Poz. 892 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 891 z 2013

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Poz. 890 z 2013

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 października 2013 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Poz. 889 z 2013

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej

 • Monitor Polski Poz. 888 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych