e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Grudzień 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przejęcie udziałów w spółce z o.o.

  Jestem pracownikiem spółki z o.o.. spółka zalega z wypłatą wynagrodzenia. Istnieje prawdopodobieństwo, że spółka będzie się uchylała od zapłacenia zobowiązania. Czy w przypadku bezskutecznej egzekucji za długi istnieje możliwość przejęcia udziałów w spółce?

Artykuły i poradniki

 • Trudniej o kredyt mieszkaniowy - zmiany w 2014 roku

  Rekomendacja S, wydawana przez Komisję Nadzoru Finansowego, dotyczy dobrych praktyk w zakresie udzielania przez banki kredytów hipotecznych. Najnowsza rekomendacja wprowadza istotne zmiany dotyczące kredytowania nieruchomości.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1571 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1570 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1569 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1568 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony

 • Dziennik Ustaw Poz. 1567 z 2013

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1566 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1565 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1564 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

 • Dziennik Ustaw Poz. 1563 z 2013

  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Monitor Polski Poz. 1025 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 1024 z 2013

  Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020