e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Grudzień 2013

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1589 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1588 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2013 r. sygn. akt K 16/13

 • Dziennik Ustaw Poz. 1587 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

 • Dziennik Ustaw Poz. 1586 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

 • Dziennik Ustaw Poz. 1585 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1584 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

 • Dziennik Ustaw Poz. 1583 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1582 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1581 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1580 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1579 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1578 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1577 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia chorób zakaźnych w rodzinach pszczelich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1576 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu uzbrojenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1575 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1574 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru

 • Dziennik Ustaw Poz. 1573 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1572 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

 • Monitor Polski Poz. 1026 z 2013

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013