e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Lipiec 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 827 z 2013

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 826 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2013 r. sygn. akt K 12/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 825 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2013 r. sygn. akt K 33/12

 • Dziennik Ustaw Poz. 824 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 823 z 2013

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 822 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 821 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Monitor Polski Poz. 590 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej

 • Monitor Polski Poz. 589 z 2013

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 21 kwietnia 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej