Gmina

Samorząd terytorialny

Trzecie posiedzenie Zespołu do Spraw Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST

Strona 2 z 2

Kolejny typ projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów i w wybranych aspektach jej funkcjonowania” opiera się na realizacji pilotażu pn. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Powszechnego Modelu Samooceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenie pracowników i pomoc doradczą”. Celem tego projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat modelu i przygotowanie do jego wdrożenia. Począwszy od roku 2010 MSWiA planuje, iż wszystkie projekty konkursowe w ramach Działania 5.2. PO KL powinny zostać przygotowane za pomocą określonej metodologii do oceny potencjału i wyników (np. CAF) oraz planowania usprawnień zarządczych w urzędach administracji samorządowej. W roku 2009 stanowi to kryterium strategiczne. Projekt ma na celu zweryfikowanie zasadności przyjęcia takiego kryterium dostępu od roku 2010. Projekt planowany był w Planie Działania priorytetu V PO KL na lata 2007-2008.

Trzeci typ projektu, zaprezentowany członkom Zespołu, nosił nazwę; „Pomoc doradcza i szkolenia w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym nabycie (wzrost) wiedzy na temat unikania konfliktu interesu i respektowania antykorupcyjnych przepisów prawnych”. Jest to szczególnie istotna propozycja, która przewiduje monitowanie stanu faktycznego, szerzenie wiedzy oraz prowadzenie szkoleń. Planowane rezultaty tego projektu to m.in. nabycie przez pracowników samorządu terytorialnego wiedzy na temat unikania konfliktu interesu i respektowania antykorupcyjnych przepisów prawnych oraz możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy pracownikami JST. Członkowie Zespołu podjęli decyzję, iż strona samorządowa przekaże pisemne uwagi do wszystkich przedstawionych projektów.

Ostatni punkt spotkania stanowił opracowany w MSWiA projekt ankiety zmierzającej do zdiagnozowania funkcjonowania samorządu terytorialnego. Zgodnie z intencjami autorów ankieta ma zostać skierowana do władz jednostek samorządu terytorialnego, a jej ewaluacja posłuży do lepszego programowania i oceny wniosków konkursowych. Także i w tym przypadku strona samorządowa przekaże pisemnie stanowisko co do zgłoszonej propozycji. Na zakończenie obrad Współprzewodniczący Andrzej Trzęsiara dziękując wszystkim obecnym za przybycie podkreślił, że tylko dobra współpraca z organizacjami samorządowymi gwarantuje skuteczność działań podejmowanych przez administrację rządową. 

Źródło: www.mswia.gov.pl

Obserwuj nas na:

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY