W zakresie ustalenia, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d Updop, Wnioskodawca (...)

W zakresie ustalenia, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d Updop, Wnioskodawca może ująć w ramach przewidzianych w Updop limitów w rozliczeniu za: - 2017 r. nakłady poniesione przez Spółkę na Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Zespołów Projektowych (Scrumowych) wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu prac projektowych oraz składki od tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowane przez płatnika: -w części dot. zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za czas choroby oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, - 2018 r. oraz lata następne nakłady poniesione przez Spółkę na opisane powyżej Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Zespołów Projektowych (Scrumowych) wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu pracy oraz składki od tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowane przez płatnika: -w części dot. zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za czas choroby oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 sierpnia 2018 r. (data wpływu 30 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym 14 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d Updop, Wnioskodawca może ująć w ramach przewidzianych w Updop limitów w rozliczeniu za:

 • 2017 r. nakłady poniesione przez Spółkę na Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Zespołów Projektowych (Scrumowych) wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu prac projektowych oraz składki od tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowane przez płatnika:
  • w części dot. zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za czas choroby oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ? jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części ? jest prawidłowe
  (pytanie oznaczone we wniosku nr 2a),
 • 2018 r. oraz lata następne nakłady poniesione przez Spółkę na opisane powyżej Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Zespołów Projektowych (Scrumowych) wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu pracy oraz składki od tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowane przez płatnika:
  • w części dot. zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za czas choroby oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ? jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części ? jest prawidłowe
  (pytanie oznaczone we wniosku nr 3a).

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2018 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych Wydatków Pracowniczych. Wniosek nie spełnił wymogów formalnych, dlatego pismem z 31 października 2018 r. Znak: 0111-KDIB1-3-4010.471.2018.1.BM wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku dokonano 14 listopada 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (?Spółka?) jest spółką zajmującą się głównie tworzeniem oprogramowania dla klientów biznesowych (software house).

Projekty realizowane przez Spółkę obejmują:

 1. nowe aplikacje powstałe w odpowiedzi na zapotrzebowanie biznesowe sprecyzowanego, istniejącego klienta lub grupy klientów,
 2. nowe aplikacje powstałe w odpowiedzi na przewidywane zapotrzebowanie rynkowe, przeznaczone dla niesprecyzowanego z góry klienta/użytkownika,
 3. usprawnienie i modernizację środowiska IT klienta, wprowadzające nowe narzędzia do realizacji dotychczasowych funkcji biznesowych lub znaczące usprawnienia implementacji istniejących funkcji/aplikacji

(?Projekty?).

Przykłady Projektów realizowanych przez Spółkę w ramach powyższych obszarów obejmują np.:

 • X- jest to niespotykane na rynku ubezpieczenie medyczne typu all-risk wraz z systemem wygodnych i niskich współpłatności za świadczenia. Program ten obejmuje moduł wystawiania polisy, moduł raportowania - back office (umożliwiający m.in. generowanie raportów ze szczegółami polis, ubezpieczonych, ubezpieczających, wyświetlanie danych klientów oraz polis, podgląd druków wystawionych polis, przekazywanie informacji o płatność, możliwość z korzystania z linków do szybkiej płatności etc.) oraz moduł komunikacji (umożliwiający wysyłanie informacji o wystawionych polisach/płatnościach/zgodach oraz o procesie tworzenia polisy oraz płatności) - przykład Projektu wymienionego w pkt a) powyżej;
 • Medyczną platformę informatyczną, łączącą pacjentów z lekarzami - platforma ta umożliwia pacjentom wyszukiwanie lekarzy i dostępnych terminów, wizyt, rejestrację na wizyty, a także integrację rozwiązań z zakresu telemedycyny oraz automatyzację procesu zarządzania centrami medycznymi. Rozwiązanie to umożliwia również dokonywanie płatności za wizyty, przy czym przewidziane jest do udostępnia placówkom medycznym w formule bezabonamentowej, z płatnościami jedynie za umówione za jej pośrednictwem wizyty (przykład Projektu wymienionego w pkt b) powyżej);
 • Całościową modernizację infrastruktury informatycznej multiagenta ubezpieczeniowego, która obejmuje m.in.:
  • usprawnienie systemu zarządzania pracami zespołu doradców klienta przez automatyzację podziału prac i analiz ich obłożenia,
  • wprowadzenie nowego, znacząco usprawnionego, silnika integracji z systemami zewnętrznymi towarzystw ubezpieczeniowych, skutkującego szybszą analizą danych, ułatwieniem skalowania i automatyzacją dalszych implementacji oraz utrzymania,
  • wprowadzenie nowej aplikacji/formularza będącego środowiskiem pracy doradcy klienta, usprawniającego nawigację, indywidualizację oraz dalsze aktualizacje,
  • rozszerzenie integracji kalkulatora ubezpieczeń z zewnętrznymi produktami,
  • usprawnienie architektury systemowej - balansowanie obciążeń serwerów,
  • automatyzację uruchamiania aktualizacji systemów,
  • automatyzację procesu zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych i zarządzania tymi zgodami
   (przykład Projektu omawianego w pkt c) powyżej).


Spółka pracuje w metodyce Scrum, która jest metodyką zwinną w zarządzaniu projektami IT, opartą na zasadach Agile Scrum.

Wytwarzanie oprogramowania metodyką zwinną oznacza, iż prace nad nowym rozwiązaniem lub ulepszeniem rozwiązania istniejącego oparte są o podejście iteracyjne, tj. przyrostowe mające na celu zwiększenia przewidywalności i lepszej kontroli ryzyka.

W praktyce metodyka pracy polega na podzieleniu prac nad nowym rozwiązaniem na etapy (tzw. sprinty). Efektem każdego etapu prac jest stworzenie tzw. przyrostu w postaci funkcjonującego elementu produktu (modułu/funkcji oprogramowania).

Każdy etap obejmuje planowanie Sprintu (określenie celu - definicji wykonanej pracy - oraz zaplanowanie drogi jego realizacji), wykonanie założonego celu oraz przegląd efektów oraz przebiegu prac na danym etapie.

Kluczowym elementem w tej metodyce pracy są zasady:

 • przejrzystości (jednoznaczny opis planowanych efektów i elementów procesu, zrozumiały zarówno dla klienta definiującego potrzeby, jak i dla zespołu projektowego wykonawcy),
 • inspekcji (stała kontrola procesu w celu jak najszybszego zidentyfikowania nieprawidłowości),
 • adaptacji (jak najszybsza korekta wykrytych nieprawidłowości w celu ograniczenia dalszych odstępstw od założonych efektów).

Zwinna metodyka wytwarzania oprogramowania Scrum różni się od tradycyjnych metod wytwarzania oprogramowania, w których prace nie są podzielone na przyrostowe etapy, lecz obejmują zdefiniowanie całości wymagań co do produktu końcowego na wstępie prac, następnie przygotowanie całości produktu wg tych odgórnie zdefiniowanych wymagań oraz jego testowanie i walidację przez klienta. Wskutek tego, w przypadku projektów tradycyjnych, rozbieżności w stosunku do rzeczywistych potrzeb klienta (zarówno uświadomionych i zakomunikowanych wykonawcy, jak i nie uświadomionych przez niego) mogą narastać w toku procesu i powodować konieczność dużo większych prac adaptacyjnych na skończonym produkcie na koniec całego procesu, co nie ma miejsca w sytuacji, gdy proces adaptacyjny realizowany jest przez cały czas prac nad produktem w kolejnych etapach.

W metodyce Scrum wykonawca dostarcza produkt iteracyjnie i przyrostowo, zwiększając szanse na wczesne uzyskanie informacji zwrotnej od klienta. Przyrostowe dostarczanie ?ukończonego? produktu zapewnia nieprzerwaną dostępność jego działającej, potencjalnie użytecznej wersji. Realizacja ww. zasad metodyki Scrum wymaga jednak innej organizacji pracy, wyrażającej się przede wszystkim innym podziałem ról w zespole projektowym (?Zespół Projektowy/Scurmowy?) w porównaniu do tradycyjnych metod wytwarzania oprogramowania.

W skład Zespołu Projektowego (Scrumowego) wchodzą:

 • Właściciel Produktu (z ang. Product Owner),
 • Zespół Deweloperski (z ang. Development Team), oraz
 • Scrum Master.

Model zespołu proponowany w Scrumie został zaprojektowany tak, aby zoptymalizować elastyczność, kreatywność i produktywność. Zespół Scrumowy realizuje prace całkowicie we własnym zakresie, opierając się wyłącznie na narzędziach programistycznych (środowiska programowania, biblioteki, środowiska baz danych), bez wykorzystania gotowych rozwiązań. Innymi słowy, proces ten obejmuje zdefiniowanie wymogów biznesowych, zaprojektowanie modułów (funkcjonalności) rozwiązania, programowanie, testowanie rozwiązania i wprowadzanie poprawek. Poszczególne osoby wchodzące w skład Zespołu Scrumowego pełnią następujące role:

Właściciel Produktu - jest odpowiedzialny za maksymalizację wartości produktu dostarczanego do klienta i pracy Zespołu Deweloperskiego oraz zarządza Backlogiem Produktu (ang. Product Backlog) tj. zestawem wymagań realizowanych przez Zespół Developerski.

Pojęcie zarządzania Backlogiem Produktu mieści w sobie:

 • jasne artykułowanie elementów Backlogu Produktu,
 • ustalanie kolejności elementów Backlogu Produktu w sposób pozwalający osiągać założone cele i misje,
 • optymalizowanie wartości pracy wykonywanej przez Zespół Deweloperski,
 • zapewnianie, że Backlog Produktu jest dostępny, przejrzysty oraz jasny dla wszystkich, a także, że dobrze opisuje to, czym Zespół Scrumowy będzie się zajmował w dalszej kolejności, tj. w kolejnych sprintach,
 • zapewnianie, że Zespół Deweloperski rozumie elementy Backlogu Produktu w wymaganym stopniu, tj. w stopniu zapewniającym maksymalizację wartości produktu.

Właściciel Produktu nie jest zatem jedynie ?sprzedawcą? rozwiązania, czy osobą pełniącą funkcje łącznikowe z klientem, lecz raczej osobą odpowiedzialną za to, by projektowane rozwiązanie jak najlepiej spełniło oczekiwania klienta. Pełni przy tym istotną rolę w zdefiniowaniu tych wymagań oraz ich implementacji przez Zespół Deweloperski, wnosząc istotny wkład w ostateczny kształt opracowywanego rozwiązania.

Zgodnie z zawieranymi przez Spółkę umowami o pracę, do obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowisku Właściciela Produktu należy:

 • Zarządzanie Backlogiem Produktu;
 • Maksymalizacja wartości produktu i pracy Zespołu Scrumowego;
 • Projektowanie oraz analiza elementów Backlogu Produktu w sposób pozwalający jak najlepiej osiągać założone cele i misje;
 • Tworzenie wizji produktu oraz ocena wartości poszczególnych składników Backlogu Produktu;
 • Zapewnianie, że Zespół Scrumowy rozumie elementy Backlogu Produktu w wymaganym stopniu;
 • Planowanie i nadzór nad pracami Zespołu Scrumowego;
 • Udział w projektowaniu i we wdrażaniu rozwiązań opartych o Scrum;
 • Optymalizowanie wartości pracy wykonywanej przez Zespół Scrumowy;
 • Utrzymywanie pozytywnych relacji z klientem poprzez doradztwo biznesowe.

Zespół Deweloperski/Developer - złożony jest z profesjonalistów, których zadaniem jest dostarczenie, na zakończenie każdego Sprintu, gotowego do potencjalnego wydania przyrostu produktu. Tylko członkowie Zespołu Deweloperskiego tworzą przyrost. Zespoły Deweloperskie są ustanowione i uprawnione przez organizację do samodzielnego organizowania własnej pracy i zarządzania nią.

Charakterystyka Zespołów Deweloperskich jest następująca:

 • są samoorganizujące się - samodzielnie decydują, w jaki sposób najlepiej wykonywać pracę, nie są przy tym w żaden sposób kierowane przez osoby spoza zespołu,
 • są międzyfunkcjonalne - w swoim składzie posiadają wszystkie umiejętności niezbędne do wytworzenia przyrostu (osoby wchodzące w skład zespołu realizują czynności realizowane w tradycyjnym modelu pracy nad oprogramowaniem przez np. projektanta interfejsu użytkownika, architekta oprogramowania, programistę danego środowiska, osoby realizujące testy i odpowiadające za zapewnianie jakości oprogramowania), przy czym w obrębie zespołu nie ma podziałów na formalne role tego rodzaju, czy podzespoły,
 • mimo, iż pojedynczy członkowie Zespołu Deweloperskiego mogą posiadać wyspecjalizowane umiejętności i mogą skupiać się na konkretnych dziedzinach, odpowiedzialność za wykonywaną pracę ponosi cały Zespół Deweloperski.

Zgodnie z zawieranymi przez Spółkę umowami o pracę/umowami zlecenia, do obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowisku Developera należy:

 • Tworzenie oprogramowania zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową lub stosownie do wskazówek osób odpowiedzialnych za realizację projektu w Spółce;
 • Weryfikowanie poprawności działania tworzonego oprogramowania;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej opisującej faktyczny sposób realizacji stworzonych przez siebie części oprogramowania;
 • Wsparcie przy analizie wyników testów wytworzonego oprogramowania i aktywne usuwanie zgłoszonych w trakcie etapu testowania błędów zgodnie z nadanymi im priorytetami i datami wymagalności;
 • Udział we wdrożeniach systemów realizowanych w ramach projektów Spółki;
 • Realizacja zgłoszeń dotyczących stworzonego oprogramowania oraz naprawa i modyfikacje oprogramowania zgodnie z nadanymi tym zgłoszeniom priorytetami i datami wymagalności, w tym również obejmowanie dyżurów utrzymaniowych;
 • Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektów Spółki;
 • Terminowe dostarczanie zleconych do wykonania prac, a w przypadku niemożności ich terminowego dostarczenia, komunikowanie osobom odpowiedzialnym za projekt z niezbędnym wyprzedzeniem pojawiających się problemów i zagrożeń;
 • Przestrzeganie harmonogramów projektów Spółki;
 • Gotowość do wyjazdów na spotkania projektowe - w tym krajowe i zagraniczne;
 • Przestrzeganie wewnętrznych standardów dotyczących kodowania i tworzenia wszelkiej dokumentacji dotyczącej projektów Spółki oraz aktywne uczestnictwo w tworzeniu nowych i doskonaleniu istniejących standardów;
 • Przestrzeganie praw autorskich w stosunku do oprogramowania dostarczonego przez pracodawcę, tj. użytkowanie go zgodnie z licencją, jaką posiada pracodawca;
 • Dbanie o bezpieczeństwo danych w ramach wykonywanej pracy, tj. tworzenia kopii bezpieczeństwa, zabezpieczenia stworzonych kopii bezpieczeństwa, odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa, archiwizowanie niezbędnego oprogramowania;
 • Gotowość do sporządzania dokumentacji każdego rodzaju także w językach obcych lub tłumaczenia istniejącej dokumentacji na języki obce;
 • Samokształcenie w zakresie technologii i narzędzi programistycznych, systemów informatycznych i innych narzędzi informatycznych;
 • Śledzenie nowości w zakresie rozwiązań technologicznych IT;
 • Aktywne dzielenie się wiedzą z innymi pracownikami Spółki;
 • Uczęszczanie na szkolenia organizowane przez Spółkę dla pracowników,
 • Dbanie o powierzone przez pracodawcę mienie Spółki;
 • Dbanie o dobry wizerunek Spółki;
 • Terminowe i rzetelne raportowanie czasu pracy i rezultatów pracy;
 • Udział w wyjazdach krajowych i zagranicznych, w których Spółka bierze udział;
 • Poznawanie i współtworzenie wewnętrznych procedur Spółki, specyfiki produktów oraz zasad obsługi Klientów Spółki.

Scrum Master - jest odpowiedzialny za to, by metodyka Scrum była rozumiana i prawidłowo stosowana. Scrum Masterzy dokonują tego poprzez zapewnienie, że Zespół Projektowy stosuje się do założeń teorii Scruma, jego praktyk i reguł. Scrum Master wspiera Właściciela Produktu w wielu aspektach, na przykład:

 • w znajdowaniu technik efektywnego zarządzania Backlogiem Produktu,
 • w rozumieniu zasad planowania produktu w środowisku empirycznym,
 • zapewniając, że Właściciel Produktu wie, jak porządkować Backlog Produktu, aby maksymalizować wartość,
 • w rozumieniu i praktykowaniu zwinności (ang. agility),
 • wspomagając przebieg zdarzeń scrumowych, kiedy jest to konieczne lub kiedy jest o to proszony.

Serum Master pomaga Zespołowi Deweloperskiemu na kilka sposobów, na przykład:

 • coachując Zespół Deweloperski w zakresie wykorzystania zasad samoorganizacji i międzyfunkcyjności,
 • pomagając Zespołowi Deweloperskiemu w zakresie tworzenia produktów o wysokiej wartości,
 • usuwając przeszkody ograniczające postępy Zespołu Deweloperskiego,
 • wspomagając przebieg zdarzeń scrumowych, kiedy jest to konieczne lub kiedy jest o to proszony,
 • coachując Zespół Deweloperski w zakresie sposobu wykonywania pracy w organizacjach, w których Scrum nie jest jeszcze w pełni przyjęty i rozumiany.

Zgodnie z zawieranymi przez Spółkę umowami o pracę, do obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowisku Scrum Mastera należy:

 • Wspieranie we wdrażaniu i promowanie metody Scrum w przedsiębiorstwie, w szczególności doskonalenie praktyk i dbałość o wartości związane z i wynikające z tej metody pracy;
 • Mentoring i coaching biznesowy (grupowy, zespołowy i indywidualny) pracowników i współpracowników;
 • Wskazywanie technik efektywnego zarządzania Backlogiem Produktu;
 • Planowanie wykorzystania Scruma wewnątrz organizacji;
 • Wspieranie pracowników i interesariuszy w rozumieniu i stosowaniu Scruma oraz empirycznego podejścia do rozwoju produktu;
 • Pomoc w maksymalizacji wartości wytwarzanych przez Zespoły Scrumowe;
 • Udział w tworzeniu wizji produktu oraz ocena wartości poszczególnych składników produktu;
 • Udział w planowaniu prac Zespołów Scrumowych;
 • Projektowanie, definiowanie oraz udział we wdrażaniu rozwiązań opartych o Scrum;
 • Udział w przygotowywaniu ofert oraz nadzór nad stroną merytoryczną realizacji rozwiązań oraz prowadzenie rozmów z klientami i utrzymywanie z nimi relacji biznesowej w oparciu o ramy Scruma;
 • Doradztwo techniczne, biznesowe dla Klientów w oparciu o Scruma;
 • Wsparcie klienta po wdrożeniu.

Wnioskodawca podkreśla, iż wszyscy ww. pracownicy zatrudnieni w ramach Zespołów Projektowych wykonywali w roku 2017 i wykonują obecnie głównie prace badawczo-rozwojowe; jedynie wyjątkowo (w ramach obowiązków pracowniczych) mogli wykonywać również inne czynności, niezwiązane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową.

Pracownicy prowadzili w 2017 r. i prowadzą obecnie ewidencję czasu pracy, z której wprost wynika, jaka część czasu pracy pracowników poświęcona była na wykonywanie obowiązków związanych z uczestniczeniem w pracach badawczo-rozwojowych.

Nadto, w ramach prowadzonej w Spółce ewidencji, możliwe jest rozliczenie czasu pracy Zespołu Projektowego w podziale na osoby, projekty, pełnione przez te osoby role w projektach, a także rodzaje prac w ramach danego projektu. W ramach rodzajów prac w obrębie projektu, wyróżniane są następujące kategorie prac:

 • Story - czyli przygotowanie tzw. historyjki (w opisie Scrum) - tj. definicji wymagań/celu danego Przyrostu;
 • Epic - czyli Story przygotowane przez Właściciela Produktu, uznane po weryfikacji Zespołu Developerskiego za zbyt duże, by je zrealizować w jednym etapie (Sprincie) i zostaje podzielone na mniejsze user Stories;
 • Task i Sub-task - zadania i podzadania, jakie się wykonuje aby zakończyć historyjki założone na dany etap (Sprint);
 • Bug i Sub-bug - zgłoszenia modyfikacji do zadań i historyjek w zamkniętych etapach (Sprintach), a także w efekcie bieżących odbiorów i weryfikacji oczekiwań klientów;
 • Question - czyli pytania, ewentualne weryfikacje funkcjonalności i doprecyzowywanie zakresu funkcjonalnego z klientem.

W związku z zatrudnianiem pracowników, Spółka ponosi następujące wydatki pracownicze (dalej jako ?Wydatki Pracownicze?):

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia chorobowe i inne wynagrodzenia wypłacane na podstawie szczególnych przepisów prawa pracy,
 • premie, bonusy i nagrody,
 • diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika,
 • wydatki na zapewnienie pracownikom określonych świadczeń o charakterze niepieniężnym (tj. pakiety medyczne, karnety sportowe, dopłaty do parkingu).

Oprócz pracowników, część zadań w ramach Zespołów Projektowych (pełniąc analogiczne role jak pracownicy Spółki) pełnią również:

 • osoby niezatrudnione w Spółce, prowadzące działalność gospodarczą, świadczące na jej rzecz usługi programistyczne, uczestniczące w Zespołach Projektowych w rolach Dewelopera/Właściciela Produktu (?Współpracownicy?),
 • (począwszy od 2018 r.) zleceniobiorcy, uczestniczący w pracach Zespołów Projektowych w rolach Dewelopera (?Zleceniobiorcy?).

Koszty ponoszone na wykonanie prac przez Współpracowników i Zleceniobiorców, są również ewidencjonowane w podziale na projekty i zakresy prac w obrębie projektów i ponoszone są przez Spółkę na podstawie faktur VAT lub rachunków wystawianych przez te osoby.

Dodatkowo Spółka zaznacza, iż:

 • nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 Updop, Spółka wyodrębnia koszty działalności badawczo-rozwojowej.

W uzupełnieniu z 7 listopada 2018 r. (data wpływu 14 listopada 2018 r.) Wnioskodawca wskazał, że Spółka nie ponosiła na rzecz pracowników innego wynagrodzenia wypłacanego na podstawie szczególnych przepisów prawa pracy. W związku z zatrudnianiem pracowników, Spółka ponosiła następujące wydatki pracownicze (nazwane we wniosku ?Wydatkami Pracowniczymi?):

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia chorobowe,
 • premie, bonusy i nagrody,
 • diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika,
 • wydatki na zapewnienie pracownikom określonych świadczeń o charakterze niepieniężnym (tj. pakiety medyczne, karnety sportowe, dopłaty do parkingu).

Diety i inne należności za czas podróży służbowej pracowników Spółki mogą być wypłacane zarówno w związku z projektami realizowanymi w ramach prac badawczo-rozwojowych jak i projektami, które nie są realizowane w ramach prac badawczo-rozwojowych.

Diety i inne należności za czas podróży służbowej pracowników wypłacane w związku z projektami, które nie są realizowane w ramach prac badawczo-rozwojowych nie są przedmiotem zapytania złożonego we wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:

 1. Czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d Updop, Wnioskodawca może ująć w ramach przewidzianych w Updop limitów w rozliczeniu za 2017 r. nakłady poniesione przez Spółkę na opisane powyżej Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Zespołów Projektowych (Scrumowych) wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu prac projektowych oraz składki od tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowane przez płatnika? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2a)
 2. Czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d Updop, Wnioskodawca może ująć w ramach przewidzianych w Updop limitów w rozliczeniu za 2018 r. oraz lata następne nakłady poniesione przez Spółkę na opisane powyżej Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Zespołów Projektowych (Scrumowych) wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu pracy oraz składki od tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowane przez płatnika? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3a)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

W kosztach działalności badawczo-rozwojowej Spółka, w rozliczeniu za 2017 r., może uwzględnić Wydatki Pracownicze z tytułu zatrudnienia przez Spółkę przy ww. Projektach pracowników z Zespołów Projektowych.

Zgodnie z regulacjami Updop, od podstawy opodatkowania odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane). Za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.: wynagrodzenia i inne należności przysługujące pracownikom zatrudnionym w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek (art. 18d ust. 2 pkt 1 Updop).

Przy czym, kwota kosztów kwalifikowanych w roku 2017 nie może przekroczyć 50% tych kosztów w odniesieniu do kosztów wynagrodzenia i innych należności przysługujących pracownikom, zatrudnionym w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, oraz składek z tytułu tych należności określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.

Istota ulgi sprowadza się więc do tego, że podatnik rozlicza koszty na zasadzie ogólnej (właściwej dla nich) a następnie, po zakończeniu roku nalicza i konsumuje premię innowacyjną ?dodatkowo? odliczając ją od dochodu.

Zauważyć należy, że pracownicy Zespołów Projektowych zostali zatrudnieni w celu wykonywania działań badawczo-rozwojowych, na co jednoznacznie wskazuje zakres ich obowiązków:

 • Jak wskazano powyżej, do zakresu obowiązków osób zatrudnionych na stanowisku Developera należy m.in. tworzenie oprogramowania, weryfikowanie poprawności działania tworzonego oprogramowania, tworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej stworzonych przez siebie części oprogramowania, wsparcie przy analizie wyników testów wytworzonego oprogramowania, udział we wdrożeniach systemów realizowanych w ramach projektów Spółki;
 • Scrum Master uczestniczy aktywnie w pracach Zespołu Projektowego jako kontroler jakości, aktywnie wspomagając proces wytwarzania oprogramowania, np. poprzez ciągłe wspieranie rozwiązywania problemów zgodnie z założeniami metodologii Scrum i nadzorowanie procesu wytwarzania oprogramowania. Scrum Master wspiera realizację podstawowego celu w postaci zapewnienia jak największego przyrostu oprogramowania. Uczestniczy również na etapie studium wykonalności projektu dokonując oceny i analizy potencjału projektu, która określa mocne i słabe strony projektu, możliwe zagrożenia z nim związane oraz szanse jego powodzenia, przez co definiuje optymalny skład Zespołu Developerskiego niezbędny do realizacji projektu, przez co również wpływa na dostarczenie jak największej wartości;
 • Właściciel Produktu jest odpowiedzialny za maksymalizację wartości produktu dostarczanego do klienta i pracy Zespołu Deweloperskiego oraz zarządza Backlogiem Produktu (ang. Product Backlog) tj. zestawem wymagań realizowanych przez Zespół Deweloperski.

Również faktyczny sposób wykonywania obowiązków przez pracowników Zespołu Projektowego i praca przy prowadzonych przez Spółkę Projektach wskazuje, iż charakter wykonywanych działań pozwala na ich uznanie za działania badawczo-rozwojowe. Kompleksowe prace wykonywane przez Zespoły Projektowe (Scrumowe) nad prowadzonymi przez Spółkę Projektami polegają bowiem na zaprojektowaniu odpowiednich modułów (funkcjonalności), programowaniu, przetestowaniu funkcjonowania nowoopracowanych rozwiązań i wprowadzaniu poprawek.

Skorzystanie z premii podatkowej jest związane z koniecznością wykazania w zeznaniu kosztów kwalifikowanych, podlegających odliczeniu. Z kolei, korzystanie z możliwości zastosowania odliczenia kosztów kwalifikowanych wiąże się z wyodrębnieniem w ewidencji księgowej przedsiębiorcy wszystkich kosztów badawczo-rozwojowych.

Jednocześnie, w przepisach nie wskazano jak ma wyglądać owo wyodrębnienie. W szczególności przepisy nie określają, czy wystarczą odrębne konta czy powinna to być odrębna ewidencja. Ustawodawca wymaga jedynie, aby koszty działalności badawczo-rozwojowej zostały wyodrębnione. To oznacza, że wystarczy, by podatnik zastosował odpowiednie księgowania. Jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka prowadzi ewidencję czasu pracy, która pozwala na jednoznaczne określenie, jaki czas pracy danego pracownika jest przeznaczony na pracę przy projektach badawczo-rozwojowych. W konsekwencji uznać należy, iż Spółka dysponuje precyzyjną dokumentacją, umożliwiającą precyzyjną alokację (wyodrębnienie) kosztów pracowniczych do prac badawczo-rozwojowych oraz prac innego rodzaju.

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, do kosztów prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawca może zaliczyć wydatki na zatrudnienie wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację Projektów, których czas pracy jest udokumentowany w szczegółowej ewidencji czasu pracy.

Ad. 2.

Biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną w uzasadnieniu stanowiska Spółki do pytania nr 2a, w ocenie Wnioskodawcy, w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Spółka, w rozliczeniu za 2018 r. oraz za lata następne, Wnioskodawca może uwzględnić nakłady poniesione na Wydatki Pracownicze w zakresie w jakim pracownicy Zespołów Projektowych (Scrumowych) wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu pracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest w części prawidłowe a w części nieprawidłowe.

Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767) do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: ?updop?), zostały wprowadzone zmiany, które odnoszą się do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej: ?kosztami kwalifikowanymi?.

Ustawodawca w art. 18d ust. 2 updop, wskazał, że kosztami kwalifikowanymi są m.in. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej.

Ponadto, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie (art. 18d ust. 5 updop).

W myśl art. 18d ust. 6 updop, prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku, gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej ? 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3;
 2. w przypadku pozostałych podatników:
  1. 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
  2. 30% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3.Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. (art. 18d ust. 8 updop).

Zgodnie z art. 18e updop, podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.

Na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175) oraz ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2201), z dniem 1 stycznia 2018 r. zostały wprowadzone zmiany, które odnoszą się do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 updop, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej ?kosztami kwalifikowanymi?. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

W myśl art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, za koszty kwalifikowane uznaje się poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Ponadto, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 updop).

W myśl art. 18d ust. 6 updop, podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej ? 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a ? 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników ? 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia ? odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części ? dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 18d ust. 8 updop).

W myśl art. 9 ust. 1b updop, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

W świetle powołanych regulacji prawnych należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

 1. podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 2. koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 - 3 updop,
 4. ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,
 5. w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust.

  1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 6. podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 7. kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 8. nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,
 9. podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wszyscy pracownicy zatrudnieni w ramach Zespołów Projektowych wykonywali w roku 2017 i wykonują obecnie głównie prace badawczo-rozwojowe; jedynie wyjątkowo (w ramach obowiązków pracowniczych) mogli wykonywać również inne czynności, niezwiązane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową. Pracownicy prowadzili w 2017 r. i prowadzą obecnie ewidencję czasu pracy, z której wprost wynika, jaka część czasu pracy pracowników poświęcona była na wykonywanie obowiązków związanych z uczestniczeniem w pracach badawczo-rozwojowych.

Nadto, w ramach prowadzonej w Spółce ewidencji, możliwe jest rozliczenie czasu pracy Zespołu Projektowego w podziale na osoby, projekty, pełnione przez te osoby role w projektach, a także rodzaje prac w ramach danego projektu.

W związku z zatrudnianiem pracowników, Spółka ponosi następujące wydatki pracownicze:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia chorobowe,
 • premie, bonusy i nagrody,
 • diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika,
 • wydatki na zapewnienie pracownikom określonych świadczeń o charakterze niepieniężnym (tj. pakiety medyczne, karnety sportowe, dopłaty do parkingu).

Przechodząc na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane należności z tytułu wynagrodzeń pracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe. Za pracownika zatrudnionego w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej należy uznać pracownika, w zakresie obowiązków którego, pozostaje czynne uczestnictwo w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych. Jednakże istotne jest też, aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych. Nie wystarczy zatem, że umowa o pracę bądź inny dokument potwierdza, że w zakresie kompetencji danego pracownika znajduje się wykonywanie czynności stanowiących realizację działalności badawczo-rozwojowej, pracownik ten musi też faktycznie uczestniczyć w tych pracach. Tylko wówczas wynagrodzenie takiego pracownika oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w całości.

Zatem, w przypadku, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

W tym miejscu zauważyć należy, że wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody zostały wymienione wprost w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm., dalej: ?updof?), jako przychody ze stosunku pracy, a zatem mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop.

Natomiast, użyty w art. 12 ust. 1 updof, zwrot ?w szczególności? oznacza, że poszczególne kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Zatem, ww. katalog jest katalogiem otwartym. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

W odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę za czas choroby, stwierdzić należy, że umożliwienie pracownikom wykorzystania zwolnienia chorobowego, za które zgodnie z przepisami prawa pracy przysługuje wynagrodzenie jest wynikiem pozostawania określonego pracownika w stosunku pracy. Należy jednak wskazać, że odliczenie o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, dotyczy tylko i wyłącznie czasu pracy faktycznie poświęconego na działalność badawczo-rozwojową. Odliczeniu nie będą zatem podlegały kwoty wynagrodzeń oraz składek proporcjonalnie przypisanych do dni nieobecności pracownika (np. wynagrodzenie za czas choroby). W sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za czas choroby, za którą zgodnie z przepisami prawa pracy przysługuje wynagrodzenie, a zatem za czas, w którym nie będzie faktycznie realizował działalności badawczo-rozwojowej, wówczas ww. wynagrodzenie wraz ze sfinansowanymi przez płatnika składkami od ww. przychodu, określonymi w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie będzie stanowiło kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop.

Natomiast, w przypadku Pracowników B+R, którzy całkowity czas swojej pracy faktycznie przeznaczają na realizację projektów badawczo-rozwojowych, Spółka ma prawo do uznania za koszt kwalifikowany podlegający odliczeniu od podstawy opodatkowania całość należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof, oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu tych należności określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Prezentowane stanowisko jest zgodne z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów publikowanymi na stronie internetowej dot. zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Zdaniem Ministerstwa Finansów, to faktyczne wykonywanie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przesądza o zaliczeniu wynagrodzenia (w całości bądź części) do kosztów kwalifikowanych. Bezspornym jest, że podczas nieobecności w pracy Pracownika B+R spowodowanej np. urlopem czy chorobą Pracownik ten nie wykonuje czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej a zatem za ten czas, jego wynagrodzenie wraz ze sfinansowanymi przez płatnika składkami od ww. przychodu, określonymi w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie będzie stanowiło kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop.

Ponadto, za prawidłowością prezentowanego stanowiska przemawia zmiana z 1 stycznia 2018 r. brzmienia art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, w którym ustawodawca doprecyzował, że za koszty kwalifikowane uznaje się poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d Updop, Wnioskodawca może ująć w ramach przewidzianych w Updop limitów w rozliczeniu za:

 • 2017 r. nakłady poniesione przez Spółkę na Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Zespołów Projektowych (Scrumowych) wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu prac projektowych oraz składki od tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowane przez płatnika:
  • w części dot. zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za czas choroby oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części jest prawidłowe,
 • 2018 r. oraz lata następne nakłady poniesione przez Spółkę na opisane powyżej Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Zespołów Projektowych (Scrumowych) wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu pracy oraz składki od tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowane przez płatnika:
  • w części dot. zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za czas choroby oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu ww. należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części jest prawidłowe.Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1, 2b, 3a i 3b zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k?14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: