W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych do dochodów (...)

2018-12-14 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych do dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Doradca podatkowy
online 24h
Kliknij, aby zadać pytanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 października 2018 r. (data wpływu: 15 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych do dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2018 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych do dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Muzeum (dalej zwane: ?Muzeum? lub ?Wnioskodawcą?) jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo.

Uchwałą Sejmik Województwa nadał Muzeum Statut. Na mocy § 5 Statutu, do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii, geologii, etnografii, numizmatyki oraz sztuki. Zgodnie z § 7 Muzeum prowadzi działalność m.in. przez

 • inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych a także upowszechnianie zasad dokumentacji archeologicznej i prowadzenie nadzoru nad ich stosowaniem;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;
 • zabezpieczenie i konserwacja muzealiów oraz zabezpieczanie zabytków oraz stanowisk archeologicznych;
 • organizowanie i prowadzenie badań specjalistycznych, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych w kraju i za granicą;
 • organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej; udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych i edukacyjnych;
 • (...).

Na mocy § 14 majątek Muzeum stanowią nieruchomości i ruchomości będące jego własnością oraz przysługujące Muzeum inne prawa majątkowe. Majątek i przychody Muzeum służą realizacji jego celów statutowych.

Głównym źródłem finansowania Muzeum jest dotacja podmiotowa otrzymywana ze środków Województwa, które zgodnie ze statutem zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum. Instytucja uzyskuje również przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym ze sprzedaży biletów, składników majątku trwałego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także z tytułu otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych oraz pochodzące z innych źródeł. Oprócz tego jednostka otrzymuje dotacje celowe i inwestycyjne na sfinansowanie częściowe lub w całości zadań polegających np. na zorganizowaniu wystaw czasowych lub stałych, zakupu składników majątkowych niezbędnych do wykonywania działalności statutowej, itp.

Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej dwoma budynkami. Zarówno budynki jak i grunt są własnością Muzeum. Muzeum nabyło nieruchomość w 1997 r. (od innego podmiotu, na mocy umowy sprzedaży). W budynkach były przechowywane okresowo zabytki i prowadzone prace przez pracowników merytorycznych. Oba budynki wybudowano prawdopodobnie przed I wojną światową, ich stan według zleconego przez Wnioskodawcę operatu szacunkowego, jest średni, nie były nigdy modernizowane.

Uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki finansowe Wnioskodawca planuje w całości przeznaczyć na cele statutowe.

Ponadto, istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że Wnioskodawca prowadzi działalność statutową m.in. kulturalną i naukową, a dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczony i wydatkowany na te cele statutowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy transakcja sprzedaży nieruchomości, o której mowa w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) wniosku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z przeznaczeniem uzyskanych ze sprzedaży środków finansowych na cele statutowe.

Na mocy art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Działalność kulturalna w rozumieniu ww. ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

W myśl art. 3 ustawy, działalność kulturalna nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. Do działalności tej jednak, w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy dotyczącymi organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosuje się przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ?u.p.d.o.p.?), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p., dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W świetle zaś art. 17 ust. 1. pkt 4 u.p.d.o.p., wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z ust. 1c, przepis ten nie ma zastosowania w:

 1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;
 2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Ze zwolnienia nie mogą więc korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c u.p.d.o.p. Wśród wyżej wymienionych podmiotów brak jest instytucji kultury (muzeów), w związku z powyższym ustawodawca nie wyłączył ich podmiotowo z możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie przewidziane w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 dotyczy tylko tej części uzyskanych dochodów, która jest przeznaczona na cele wymienione w tym przepisie.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Ponadto, stosownie do art. 17 ust. 1a u.p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu poniżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
  1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,
 2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Zatem, omawiane zwolnienie jest zwolnieniem warunkowym. W celu skorzystania z niego, konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 1. podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) określoną w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.;
 2. dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej wymienione w tym przepisie;
 3. dochody muszą być - bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym m.in. na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Skoro zatem Wnioskodawca prowadzi działalność statutową m.in. kulturalną i naukową, a dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczony i wydatkowany na te cele statutowe, to może on zostać zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo.

Wnioskodawca jest więc podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036, ze zm. dalej: ?updop?). Jednocześnie, muzeum nie zostało wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 tej ustawy, jako podmiot, który zwolniony jest od podatku. W konsekwencji Wnioskodawca podlega ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 14 ust. 1 updop, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy określa ten przychód w wysokości wartości rynkowej.

Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego ? w części przeznaczonej na te cele.

Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c updop:

 1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a updop. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, sformułowania ?w części przeznaczonej na te cele? oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie ? to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych ?innych celów? nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

A zatem sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły i niebudzący wątpliwości, by organy podatkowe mogły rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organy podatkowe nie są bowiem uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest zatem, aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zwolnienie podatkowe zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tę część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników ? czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.

Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej) ? toteż muszą być interpretowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna. Zatem wydatkowanie dochodu na inne cele niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, nie może być objęte przedmiotowo zwolnieniem.

Odnosząc się do powyższego, dla możliwości nabycia prawa do zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, uprawniające do niego cele muszą jasno wynikać ze statutu, gdyż aby stwierdzić, czy został spełniony warunek wyłączenia dochodu z opodatkowania, porównuje się treść celów statutowych oraz treść przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Organy podatkowe, jak wykazano powyżej, badają jedynie, czy cele określone w statucie są tożsame z celami wymienionymi w treści przepisu regulującego zwolnienie podatkowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo. Uchwałą Sejmik Województwa nadał Muzeum Statut. Na mocy § 5 Statutu, do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii, geologii, etnografii, numizmatyki oraz sztuki.

Zgodnie z § 7 Muzeum prowadzi działalność m.in. przez

 • inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych a także upowszechnianie zasad dokumentacji archeologicznej i prowadzenie nadzoru nad ich stosowaniem;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;
 • zabezpieczenie i konserwacja muzealiów oraz zabezpieczanie zabytków oraz stanowisk archeologicznych;
 • organizowanie i prowadzenie badań specjalistycznych, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych w kraju i za granicą;
 • organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej; udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych i edukacyjnych;
 • (...).

Na mocy § 14 majątek Muzeum stanowią nieruchomości i ruchomości będące jego własnością oraz przysługujące Muzeum inne prawa majątkowe. Majątek i przychody Muzeum służą realizacji jego celów statutowych. Głównym źródłem finansowania Muzeum jest dotacja podmiotowa otrzymywana ze środków Województwa, które zgodnie ze statutem zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum. Instytucja uzyskuje również przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym ze sprzedaży biletów, składników majątku trwałego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także z tytułu otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych oraz pochodzące z innych źródeł. Oprócz tego jednostka otrzymuje dotacje celowe i inwestycyjne na sfinansowanie częściowe lub w całości zadań polegających np. na zorganizowaniu wystaw czasowych lub stałych, zakupu składników majątkowych niezbędnych do wykonywania działalności statutowej, itp. Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami. Zarówno budynki jak i grunt są własnością Muzeum. Muzeum nabyło nieruchomość w 1997 r. od innego podmiotu, na mocy umowy sprzedaży. W budynkach były przechowywane okresowo zabytki i prowadzone prace przez pracowników merytorycznych. Oba budynki wybudowano prawdopodobnie przed I wojną światową, ich stan według zleconego przez Wnioskodawcę operatu szacunkowego, jest średni, nie były nigdy modernizowane. Uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki finansowe Wnioskodawca planuje w całości przeznaczyć na cele statutowe. Wnioskodawca prowadzi działalność statutową m.in. kulturalną i naukową, a dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczony i wydatkowany na te cele statutowe.

Dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 4 pojęć takich jak nauka czy kultura. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku wykładnią gramatyczną tych pojęć. Według Słownika Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/) przez naukę należy rozumieć ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, a także dyscyplinę badawczą odnoszącą się do pewnej dziedziny rzeczywistości, zespół poglądów stanowiących usystematyzowaną całość i wchodzących w skład określonej dyscypliny badawczej.

Zaś przez kulturę należy rozumieć materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory (Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/).

Jeśli chodzi o zdefiniowanie działalności kulturalnej, to przede wszystkim wskazać należy, że w praktyce słowo ?kultura? ma bardzo szeroki zakres znaczeniowy, a ponadto może być to pojęcie analizowane w różnych aspektach, np. w aspekcie naukowym, społecznym, psychologicznym, historycznym itd., z uwzględnieniem takich dziedzin kultury jak kultura materialna, kultura duchowa, kultura społeczna, kultura języka.

Encyklopedia Popularna w haśle ?kultura? określa, że jest to ?całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania? (Encyklopedia Popularna, wydanie dwudzieste drugie, Warszawa 1992 r., s. 422).

Jednocześnie przez ?upowszechnianie kultury (działalność kulturalną)? można rozumieć ?intencjonalnie organizowane oddziaływanie służące kształtowaniu, rozwijaniu potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz stymulowaniu i wspomaganiu jednostek i małych grup społecznych do rozwijania i sublimacji swojej aktywności kulturalnej (recepcyjnej, współtwórczej i twórczej, zabawowej i rekreacyjnej? (D. Jankowski. Zróżnicowane rozumienie upowszechniania kultury i jego współczesna wykładnia. [w:] Współczesne dylematy upowszechniania kultury; pod red. J. G. L 1991).

Zauważyć także trzeba, że w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1983), działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ww. ustawy).

W myśl natomiast art. 9 ust. 1 ww. ustawy, jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że działalność statutowa Wnioskodawcy mieści się w pojęciu działalności naukowej i kulturalnej. Aktywności podejmowane przez Wnioskodawcę koncentrują się bowiem wokół gromadzenia zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii, geologii, etnografii, numizmatyki oraz sztuki i polegają na inwentaryzowaniu, katalogowaniu i naukowym opracowywaniu zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych a także upowszechnianiu zasad dokumentacji archeologicznej i prowadzeniu nadzoru nad ich stosowaniem; przechowywaniu gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i magazynowaniu ich w sposób dostępny dla celów naukowych; zabezpieczeniu i konserwacji muzealiów oraz zabezpieczaniu zabytków oraz stanowisk archeologicznych; organizowaniu i prowadzeniu badań specjalistycznych, organizowaniu ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych w kraju i za granicą; organizowaniu wystaw stałych, czasowych i objazdowych; prowadzeniu działalności edukacyjnej oraz udostępnianiu zbiorów i dokumentacji do celów naukowych i edukacyjnych.

Można więc je uznać za wpisujące się w działalność kulturalną i naukową, wskazaną w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b updop, o ile w istocie przeznaczony i wydatkowany zostanie na cele związane z prowadzoną działalnością statutową.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ?, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne