Gdy wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 nabywa podmiot uprawniony (...)

Gdy wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 nabywa podmiot uprawniony do zwolnienia od akcyzy (organ administracji publicznej), sprzedaż podlega na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy zwolnieniu z uwagi na status tego podmiotu. Gmina jest uprawniona do nabycia w ramach zwolnienia z akcyzy, wyrobów gazowych zużywanych przez nią do celów opałowych we wszystkich budynkach stanowiących jej własność.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2018 r. (data wpływu 18 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie:

 • zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych przez organ administracji publicznej ? jest prawidłowe,
 • sposobu określenia zwolnienia od akcyzy w przypadku budynków w części wynajmowanych innym podmiotom, a w części wykorzystywanych na własne potrzeby organu administracji publicznej ? jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych przez organ administracji publicznej ? Gminę M., oraz sposobu określenia zwolnienia od akcyzy w przypadku budynków w części wynajmowanych innym podmiotom, a w części wykorzystywanych na własne potrzeby organu administracji publicznej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 września 2018 r. (data wpływu 27 września 2018 r.) w zakresie wskazania adresu elektronicznego do doręczeń.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina jest podmiotem prawa publicznego o charakterze określonym przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994). Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samorządowe osoby prawne nie mają własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu.

Zgodnie z art. 11a ww ustawy organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Gmina M. dokonuje zakupu gazu do celów opałowych w budynkach stanowiących mienie Gminy:

 1. Urząd Gminy (biura administracji publicznej, biura Ośrodka Pomocy Społecznej, pomieszczenia użytkowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury na podstawie umowy użyczenia, pomieszczenia wynajmowane Poczcie Polskiej oraz powierzchnia wynajmowana agencji ubezpieczeniowej),
 2. Budynek przy ulicy (...) w M. - wynajmowany (NZOZ, gabinet stomatologiczny, niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, apteka, gabinet weterynaryjny, najem mieszkań),
 3. Budynek przy ulicy (...) w M. - wynajmowany na podstawie umowy najmu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą oraz najem mieszkań,
 4. Budynek na (...) (wynajmowany w większej części na podstawie umowy najmu Gminnej Spółce Komunalnej oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej),
 5. OSP T. (działalność statutowa jednostki) ? wg KRS Nr (...) Stowarzyszenie,
 6. OSP M. (w części wynajmowany na podstawie umowy najmu pod działalność gospodarczą),
 7. OSP Krz. (działalność statutowa jednostki) wg KRS Nr (...) Stowarzyszenie,
 8. OSP Kr. (działalność statutowa jednostki) wg KRS Nr (...) Stowarzyszenie,
 9. OSP D. (działalność statutowa jednostki) wg KRS Nr (...) Stowarzyszenie,
 10. Budynek w J. nr (...) (świetlica środowiskowa),
 11. Budynek we F., ul. (...) (świetlica środowiskowa),
 12. Budynek w T. pod nr (...) (świetlica środowiskowa, w części wynajmowana pod działalność gospodarczą),
 13. Szkoła Podstawowa w D. (w części wynajmowana na podstawie umowy najmu pod działalność gospodarczą),
 14. Szkoła Podstawowa w Krz. (w części najem mieszkań),
 15. Szkoła Podstawowa w Kr.,
 16. Szkoła Podstawowa w J.,
 17. Szkoła Podstawowa w P. (w części najem mieszkań),
 18. Szkoła Podstawowa w M. (sezonowy wynajem sali gimnastycznej).

W budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych paliwo gazowe przeznaczone jest do ogrzewania pomieszczeń garażowych w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej.

Gmina zamierza zmienić dostawcę paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń stanowiących mienie Gminy. Paliwo gazowe ma symbol CN 2711 21 00. Stroną umowy na zakup paliwa gazowego jest Gmina M.. Nabywcą na fakturach dokumentujących zakup gazu jest Gmina M. Faktury za zużycie paliwa gazowego w szkołach, które są jednostkami organizacyjnymi gminy, wskazują Gminę M. jako nabywcę, natomiast odbiorcą są poszczególne szkoły podstawowe, i to one opłacają wymienione faktury.

W projekcie umowy na kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego załączone jest oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, w którym Gmina ma określić przeznaczenie paliwa gazowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania

 1. W związku z brakiem w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym definicji ?organu administracji publicznej?, czy Gmina jest organem administracji publicznej i zgodnie z dyspozycją normy wynikającej z przepisu art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym objęta jest wskazanym zwolnieniem od akcyzy w przypadku zakupu wyrobów akcyzowych przeznaczonych do celów opałowych?
 2. Jeśli tak, w jaki sposób ma określić zwolnienie od akcyzy w przypadku budynków w części wynajmowanych innym podmiotom, a w części wykorzystywanych na własne potrzeby jako organ administracji publicznej?

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego:

W myśl art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez organy administracji publicznej. Zgodnie z art. 31b ust. 5 ustawy w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach wskazanych zwolnień, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w art. 31 b ust. 2, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów

Ustawodawca, określając w art. 31 b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym katalog podmiotów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia z akcyzy posłużył się w większości przypadków odwołaniem do konkretnych przepisów obowiązujących ustaw (dzięki temu możliwym jest jednoznaczne określenie zakresu podmiotowego zwolnienia), to w przypadku ?organów administracji publicznej? (pkt 2) nie wskazał konkretnych aktów prawnych. Ustawa o podatku akcyzowym również nie zawiera legalnej definicji ?organu administracji publicznej?. W związku z powyższym przyjmuje się, że właściwym, w ramach stosowania zasad wykładni systemowej, jest odwołanie się do definicji ?organu administracji publicznej? zawartej w przepisie art. 5 § 2 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

Zgodnie z art. 5 § 2 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przez pojęcie organów administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych (art. 1 pkt 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

W myśl art. 5 § 2 pkt 6 tej ustawy, ilekroć w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego jest mowa o organach jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.

Z kolei zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta). W myśl art. 33 ust. 1 tej ustawy, wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Z powyższego wynika, że urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie organizacyjnym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy.

W związku z tym, że z dyspozycji normy wynikającej z przepisu art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym wynika wprost zwolnienie od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych na cele opałowe przez organy administracji publicznej oraz mając na uwadze definicję organu administracji publicznej zawartą w art. 5 § 2 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), Gmina M. stoi na stanowisku, że wykorzystując wyroby gazowe na cele określone w art. 31 b ust. 1 pkt 2 jest organem administracji publicznej i ma do niej zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania drugiego:

Zwolnieniem z akcyzy nie będzie objęte zużycie wyrobu gazowego na ogrzanie lokali użytkowych wynajmowanych przez Gminę, w całości pod działalność gospodarczą i mieszkań:

 • budynek przy ulicy (...) w M. - wynajmowany na podstawie umowy najmu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą oraz mieszkań.

Gmina będzie zwolniona z zapłaty podatku akcyzowego z tytułu zużycia paliwa gazowego na ogrzanie lokali użytkowych wykorzystywanych wyłącznie do wykonywania zadań organu administracji publicznej:

 • OSP T. (działalność statutowa jednostki),
 • OSP Krz. (działalność statutowa jednostki),
 • OSP Kr. (działalność statutowa jednostki),
 • OSP D. (działalność statutowa jednostki),
 • budynek w J. nr (...) (świetlica środowiskowa),
 • budynek we F., ul. (...) (świetlica środowiskowa),
 • Szkoła Podstawowa w Kr.,
 • Szkoła Podstawowa w J.

W przypadku budynków stanowiących mienie Gminy M.:

 • Urząd Gminy (biura administracji publicznej, biura Ośrodka Pomocy Społecznej, pomieszczenia użytkowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury na podstawie umowy użyczenia, pomieszczenia wynajmowane Poczcie Polskiej oraz powierzchnia wynajmowana agencji ubezpieczeniowej),
 • Szkoła Podstawowa w D. (w części wynajmowana na podstawie umowy najmu pod działalność gospodarczą),
 • OSP M. (w części wynajmowany na podstawie umowy najmu pod działalność gospodarczą),
 • Szkoła Podstawowa w Krz. (w części najem mieszkań),
 • Szkoła Podstawowa w P. (w części najem mieszkań),
 • Szkoła Podstawowa w M. (sezonowy wynajem sali gimnastycznej),
 • Budynek w T. pod nr (...) (świetlica środowiskowa, w części wynajmowana pod działalność gospodarczą)
 • budynek na (...) (wynajmowany w większej części na podstawie umowy najmu Gminnej Spółce Komunalnej oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej),
 • budynek przy ulicy (...) w M. - wynajmowany (NZOZ L., gabinet stomatologiczny, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, gabinet weterynaryjny, apteka, najem mieszkań),

które są w części wynajmowane na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych innym podmiotom, zwolnienie, o którym mowa w art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, należy określić proporcjonalnie w stosunku do powierzchni, która nie jest wynajmowana innym podmiotom.

Dla przykładu budynek Urzędu Gminy tylko w 5,11% całkowitej powierzchni jest wynajmowany innym podmiotom (Poczta Polska oraz agencja ubezpieczeniowa). W związku z tym zwolnienie o którym mowa w art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym powinno obejmować 94,89% podatku akcyzowego dotyczącego tego budynku.

W myśl art. 31b ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Z kolei zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160) podmiotami leczniczymi są przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą. W związku z powyższym w przypadku budynku przy ulicy (...) zwolnieniu z podatku akcyzowego podlegało będzie zużycie gazu w celach opałowych przez NZOZ L., gabinet stomatologiczny, Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz gabinet weterynaryjny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest w zakresie:

 • zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych przez organ administracji publicznej ? prawidłowe;
 • sposobu określenia zwolnienia od akcyzy w przypadku budynków w części wynajmowanych innym podmiotom, a w części wykorzystywanych na własne potrzeby organu administracji publicznej ? nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1114 z późn. zm.) zwanej dalej ?ustawą?, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej ?akcyzą?, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy, przy czym wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 to wyroby gazowe (art. 2 ust. 1 pkt 1b).

W myśl art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym;

Zgodnie z art. 31b ust. 2 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez:

 1. gospodarstwa domowe;
 2. organy administracji publicznej;
 3. jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
 5. żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 6. podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 7. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 8. organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stosownie do art. 31b ust. 5 ustawy w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego Gmina M. dokonuje zakupu gazu do celów opałowych w budynkach stanowiących mienie Gminy. Gmina zamierza zmienić dostawcę paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń stanowiących mienie Gminy. Paliwo gazowe ma symbol CN 2711 21 00. Stroną umowy na zakup paliwa gazowego jest Gmina M. Nabywcą na fakturach dokumentujących zakup gazu jest Gmina M. Faktury za zużycie paliwa gazowego w szkołach, które są jednostkami organizacyjnymi gminy, wskazują Gminę M. jako nabywcę, natomiast odbiorcą są poszczególne szkoły podstawowe, i to one opłacają wymienione faktury.

W projekcie umowy na kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego załączone jest oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, w którym Gmina ma określić przeznaczenie paliwa gazowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania Gminy za organ administracji publicznej i możliwości objęcia zwolnieniem wynikającym z przepisu art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym zakupu przez Gminę wyrobów akcyzowych przeznaczonych do celów opałowych.

Zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez organy administracji publicznej. Ustawa o podatku akcyzowym nie zawiera definicji pojęcia ?organ administracji publicznej?.

W myśl przepisów art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Przepis art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym przyznaje gminie osobowość prawną.

Należy zauważyć, że zgodnie art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o organach administracji publicznej - rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2.

W myśl art. 5 § 2 pkt 6 tej ustawy, ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o organach jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.

W tym miejscu podkreślić należy, że wszelkie zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową. Ustawodawca posiada przy tym swobodę w określaniu warunków skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych. Nie można domniemywać czy uzupełniać przesłanek skorzystania z nich w drodze wykładni celowościowej, jeżeli nie zostały one wyraźnie przewidziane w przepisach prawnych.

Spośród podmiotów wymienionych w art. 31b ust. 2 jedynie w stosunku do gospodarstw domowych (pkt 1 tego przepisu) ustawa wprowadza dodatkowe ograniczenia w postaci wyłączenia z zakresu pojęcia gospodarstwa domowego nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (art. 31b ust. 8) oraz nieprzekraczalnych limitów o których mowa w art. 31b ust. 6 i konieczności złożenia oświadczenia o nieużywaniu tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku przekroczenia wspomnianych limitów. Tym samym tylko w przypadku zwolnienia wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych przez gospodarstwa domowe brany pod uwagę jest cel zużycia wyrobów gazowych ? potrzeby gospodarstwa domowego. Natomiast w sytuacji, gdy wyroby gazowe nabywają i zużywają podmioty uprawnione do zwolnienia od akcyzy, inne niż gospodarstwo domowe, sprzedaż tych wyrobów podmiotom uprawnionym podlega zwolnieniu z uwagi na status tego podmiotu.

Uwzględniając powyższe, zakupywane przez Wnioskodawcę (Gminę) wyroby gazowe o kodzie CN 2711 21 00 podlegają zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy, jako zużywane przez organ administracji publicznej do celów opałowych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego Gmina M. dokonuje zakupu gazu do celów opałowych w budynkach stanowiących mienie Gminy:

 1. Urząd Gminy (biura administracji publicznej, biura Ośrodka Pomocy Społecznej, pomieszczenia użytkowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury na podstawie umowy użyczenia, pomieszczenia wynajmowane Poczcie Polskiej oraz powierzchnia wynajmowana agencji ubezpieczeniowej),
 2. Budynek przy ulicy (...) w M. - wynajmowany (NZOZ, gabinet stomatologiczny, niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, apteka, gabinet weterynaryjny, najem mieszkań),
 3. Budynek przy ulicy (...) w M. - wynajmowany na podstawie umowy najmu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą oraz najem mieszkań,
 4. Budynek na (...) (wynajmowany w większej części na podstawie umowy najmu Gminnej Spółce Komunalnej oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej),
 5. OSP T. (działalność statutowa jednostki) ? wg KRS Nr (...) Stowarzyszenie,
 6. OSP M. (w części wynajmowany na podstawie umowy najmu pod działalność gospodarczą),
 7. OSP Krz. (działalność statutowa jednostki) wg KRS Nr (...) Stowarzyszenie,
 8. OSP Kr. (działalność statutowa jednostki) wg KRS Nr (...) Stowarzyszenie,
 9. OSP D. (działalność statutowa jednostki) wg KRS Nr (...) Stowarzyszenie,
 10. Budynek w J. nr (...) (świetlica środowiskowa),
 11. Budynek we F., ul. (...) (świetlica środowiskowa),
 12. Budynek w T. pod nr (...) (świetlica środowiskowa, w części wynajmowana pod działalność gospodarczą),
 13. Szkoła Podstawowa w D. (w części wynajmowana na podstawie umowy najmu pod działalność gospodarczą),
 14. Szkoła Podstawowa w Krz. (w części najem mieszkań),
 15. Szkoła Podstawowa w Kr.,
 16. Szkoła Podstawowa w J.,
 17. Szkoła Podstawowa w P. (w części najem mieszkań),
 18. Szkoła Podstawowa w M. (sezonowy wynajem sali gimnastycznej).

W budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych paliwo gazowe przeznaczone jest do ogrzewania pomieszczeń garażowych zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest sposób określenia zwolnienia od akcyzy w przypadku budynków w części wynajmowanych innym podmiotom, a w części wykorzystywanych na własne potrzeby jako organu administracji publicznej.

Rozpatrując kwestię przysługiwania zwolnienia w odniesieniu do jednostek budżetowych Gminy i pozostałych podmiotów, którym Wnioskodawca (Gmina) dostarcza ciepło powstałe w wyniku spalania wyrobów gazowych w budynkach Gminy to należy zauważyć, że w sytuacji, gdy wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 nabywa podmiot uprawniony do zwolnienia od akcyzy (organ administracji publicznej ? Gmina), sprzedaż wyrobów gazowych podmiotowi uprawnionemu podlega na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy zwolnieniu z uwagi na status tego podmiotu.

Podmiot uprawniony do zwolnienia od akcyzy, inny niż gospodarstwo domowe, nabywający wyroby gazowe musi w umowie podpisywanej ze sprzedawcą tych wyrobów wskazać, że zużyje przedmiotowe wyroby na cele uprawniające do zwolnienia. Spełnienie powyższych warunków jest wystarczające dla zastosowania zwolnienia od akcyzy w stosunku do wyrobów gazowych nabywanych przez uprawnione podmioty wymienione w art. 31b ust. 2 pkt 2-8 ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa o podatku akcyzowym nie precyzuje na jaką dokładnie działalności prowadzoną przez podmioty uprawnione, wymienione w art. 31b ust. 2 pkt 2-8, mają być przeznaczone wyroby gazowe nabyte ze zwolnieniem od podatku akcyzowego. Nabycie wyrobów gazowych przez podmiot uprawniony i przeznaczenie ich przez ten podmiot do celów opałowych jest zatem wystarczające dla zastosowania zwolnienia od akcyzy i bez znaczenia jest fakt, że z wytworzonej na skutek użycia tych wyrobów energii cieplnej skorzystają także inne podmioty, które współużytkują razem z uprawnionym podmiotem nieruchomość stanowiącą własność tego uprawnionego podmiotu. Rodzaj działalności prowadzonej przez ww. współużytkowników nie będzie w takim przypadku miał wpływu na ocenę wspomnianych przesłanek, które musi spełnić podmiot uprawniony wymieniony w art. 31b ust. 2 pkt 2-8 by skorzystać ze zwolnienia od akcyzy w stosunku do nabywanych wyrobów gazowych. Dokonując w tym przypadku analizy zasadności zastosowanego przez sprzedawcę zwolnienia pod uwagę będą brane jedynie status nabywcy i wskazany przez niego cel opałowy.

Mając na uwadze powyższe, wskazany przez Wnioskodawcę sposób ustalenia w stosunku do których budynków zużycie wyrobów gazowych będzie zwolnione w całości, stosunku do których zwolnienie nie będzie przysługiwało, oraz sposób obliczenia współczynnika, na podstawie którego obliczana miałaby być ilość podlegających zwolnieniu wyrobów gazowych zużywanych do ogrzania budynków w części wynajmowanych innym podmiotom, a w części wykorzystywanych na własne potrzeby organu administracji publicznej jest błędny. Z uwagi na status nabywcy, zwolnieniu podlegać będzie całość nabywanych i zużywanych przez Wnioskodawcę wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 przeznaczonych do celów opałowych.

Reasumując Gmina jest uprawniona do nabycia w ramach zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy, wyrobów gazowych zużywanych przez nią do celów opałowych we wszystkich budynkach stanowiących jej własność. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest nabycie gazu przez uprawniony podmiot (Gminę), zużycie gazu przez Gminę do celów opałowych we własnych kotłowniach znajdujących się w budynkach gminy oraz spełnienie warunku określonego w art. 31b ust. 5, tj. określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do celów uprawniających do zwolnienia. Natomiast w przypadku gdyby następowała sprzedaż gazu przez Wnioskodawcę zamiast użycia go do celów objętych zwolnieniem, czynność ta podlegałaby opodatkowaniu na podstawie art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie pytania drugiego jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k?14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.1.2019

  Zwolnienie od akcyzy pojazdów elektrycznych, hybrydowych i z napędem wodorowym

  Komisja Europejska zatwierdziła zwolnienie od podatku akcyzowego pojazdów elektrycznych, hybrydowych i z napędem wodorowym. Od kiedy można stosować zwolnienie od akcyzy?

 • 16.8.2018

  Wkrótce zerowa akcyza na gaz LNG

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem.

 • 17.2.2015

  Akcyza - podatek akcyzowy 2015

  Akcyza 2015 - ważne zmiany. Sprawdź, jaki towar jest opodatkowany podatkiem akcyzowym i czym jest wiążąca informacja akcyzowa.

 • 25.6.2017

  Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie

  Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy, która wprowadza akcyzę na płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie. Przewiduje też obowiązek (...)

 • 2.3.2017

  Podatek akcyzowy

  Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim. Podatki pośrednie, stosownie do zapisów traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, są zharmonizowane (...)