Zwolnienie z akcyzy wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych przez podmioty systemu oświaty (...)

Zwolnienie z akcyzy wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych przez podmioty systemu oświaty i gospodarstwa domowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 grudnia 2017 r. (data wpływu 15 grudnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z 22 stycznia 2018 r. (data wpływu 22 stycznia 2018 r.) oraz pismem z 22 stycznia 2018 r. (data wpływu 30 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienie z akcyzy wyrobów węglowych ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienie z akcyzy wyrobów węglowych. Ww. wniosek został uzupełnionym pismem z 22 stycznia 2018 r. (data wpływu 22 stycznia 2018 r.) oraz pismem z 22 stycznia 2018 r. (data wpływu 30 stycznia 2018 r.) stanowiącymi odpowiedź na wezwanie Organu z 10 stycznia 2018 r. znak 0111-KDIB3-3.4013.277.2017.1.MK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się sprzedażą węgla opałowego. Wśród klientów znajdują się również takie podmioty jak szkoły i przedszkola oraz gospodarstwa domowe, które dokonują zakupu węgla z przeznaczeniem na cele opałowe. Szkoły, przedszkola i gospodarstwa domowe dotychczas dokonując zakupów węgla z przeznaczeniem na cele opałowe korzystały ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2017 poz. 43). Faktury wystawiane były na szkołę lub przedszkole czy też gospodarstwo domowe, czyli na podmiot, na którego rzecz zakup był dokonywany. To szkoła, przedszkole czy gospodarstwo domowe były na fakturze jak dotąd nabywcą jak i odbiorcą zakupionego towaru.

Jednakże obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, od dnia 1.01.2017 r. faktury wystawione za zakup towarów na rzecz szkół, przedszkoli oraz gospodarstw domowych prowadzonych przez Gminy, muszą w miejscu nabywcy zawierać dane gminy, albowiem jednostki te podlegają gminie i są przez nią kierowane - to gmina jest organem nadrzędnym dla szkół i przedszkoli i niektórych gospodarstw domowych. Zatem fakturowanie sprzedaży towarów i usług tylko na jednostkę lub zakład budżetowy gminy, zamiast na gminę jako podmiot nadrzędny, jest od 1 stycznia 2017 r. niemożliwe. Od 1 stycznia 2017 r. każda faktura sprzedażowa musi zawsze zawierać podwójne dane - czyli zarówno pełne dane identyfikacyjne gminy jako nabywcy, tj.: jej nazwę, jej adres i jej numer NIP w przypadku gdy nabywcą i odbiorcą jest gmina.

Dodatkowo faktura zawiera dane identyfikacyjne jej jednostki organizacyjnej (szkoła, przedszkole), jako podmiotu dla którego opał jest nabywany czyli: nazwę odbiorcy towaru, jego adres, czyli w tym przypadku dane szkoły czy też przedszkola.

W przypadkach, kiedy gmina przy dokonywanym zakupie wskazuje adres odbiorcy, którym jest budynek mieszkalny - gospodarstwo domowe, wówczas na fakturze nabywcą jest Gmina, natomiast odbiorcą gospodarstwo domowe.

Reasumując:

 • faktury dotyczące sprzedaży dokonywanych na rzecz gminy gdy ona jest odbiorcą opału zawierają opis podstawa zwolnienia z podatku akcyzowego art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2017 poz. 43) - organ administracji publicznej;
 • faktury dotyczące sprzedaży dokonywanych na rzecz gminy gdy odbiorcą opału jest szkoła, przedszkole zawierają opis podstawa zwolnienia z podatku akcyzowego art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2017 poz. 43) - podmiot systemu oświaty;
 • faktury dotyczące sprzedaży dokonywanych na rzecz gminy gdy odbiorcą opału jest gospodarstwo domowe zawierają opis podstawa zwolnienia z podatku akcyzowego art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2017 poz. 43) - gospodarstwo domowe.

Tak faktury dla jednostki lub zakładu budżetowego gminy choć bezpośrednio do nich będzie trafiać węgiel, a nie do gminy i przez te jednostki będą księgowane, muszą zawierać dane jednostki macierzystej.

W związku z tą zmianą obecnie to gmina widnieje na fakturach jako nabywca, natomiast szkoła czy przedszkole lub gospodarstwo domowe widnieje jako odbiorca towaru - to gmina więc dokonuje zakupu węgla na cele opałowe dla szkół, przedszkoli i gospodarstw domowych jej podległych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest pośredniczącym podmiotem węglowym o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 43 ze zm.), a wyroby węglowe będące przedmiotem wniosku klasyfikowane są do kodu CN 2701 i 2704.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż węgla przeznaczonego na cele opałowe dla gminy, która kupuje go dla szkół i przedszkoli, korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i czy poprawny jest wpis wskazujący podstawę zwolnienia - art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2017 poz. 43) - podmiot systemu oświaty; i czy sprzedaż węgla przeznaczonego na cele opałowe dla gminy, która kupuje go dla gospodarstwa domowego korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i czy poprawny jest wpis wskazujący podstawę zwolnienia - art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2017 poz. 43) - gospodarstwo domowe?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przepis z art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2017 poz. 43) mówi: ?Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone dla celów opałowych (...) przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).? Szkoły i przedszkola są podmiotami systemu oświaty zgodnie z wymienionym art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59). System oświaty obejmuje m.in. przedszkola (w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego) oraz szkoły (podstawowe - w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego: ponadpodstawowe - w tym specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa; artystyczne), a więc bezsprzecznie mogą one korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Podobnie również gmina korzysta z tego zwolnienia jako organ administracji publicznej, albowiem art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego definiuje organy administracji publicznej w następujący sposób: ?Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o: (...) organach administracji publicznej - rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działającego w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego (...)?

Wymienione przepisy wskazują że zarówno szkoły i przedszkola, gospodarstwa domowe, jak i gmina korzystają ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Ponadto, sam fakt iż na fakturach za zakup węgla widnieje gmina jako nabywca, nie zmienia tego, że węgiel ten przeznaczany jest na cele opałowe przez szkołę, przedszkole i gospodarstwo domowe, a nie przez gminę. To szkoła/przedszkole lub gospodarstwo domowe korzysta z nabytego przez gminę towaru, to szkoła, przedszkole bądź gospodarstwo domowe w całości go zużywa.

Wobec powyższego należy uznać, iż ponieważ zarówno gmina jako organ administracji publicznej jak i szkoły i przedszkola oraz gospodarstwa domowe są wymienione w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2017 poz. 43), a więc sprzedaż węgla na ich rzecz korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego jeżeli przeznaczona jest do celów opałowych tych jednostek, a opis podstawy zwolnienia na fakturach stosowany przez Spółkę jest poprawny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. roku o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 43, ze zm.) zwaną dalej ?ustawą?, wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy przez wyroby węglowe rozumie się wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy. Zgodnie z treścią wskazanego załącznika do wyrobów akcyzowych zalicza się:

 • węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgła - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN ex 2701,
 • węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN ex 2702,
 • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN ex 2704 00.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy faktura oznacza fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług zawierającą dane nabywcy i jego adres oraz dane dotyczące ilości (liczby) i miary nabywanych wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych.

Z kolei dokument dostawy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy to dokument, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Za podmiot zużywający w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy rozumie się podmiot:

 1. mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,
 2. niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy, finalny nabywca węglowy ? podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe
 • niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.

Natomiast pośredniczący podmiot węglowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub
 2. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą
 • który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności - art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 3. import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 4. użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 5. użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:
  1. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,
  2. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  3. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;
 6. użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 7. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

W myśl art. 9a ust. 2 ustawy, za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 1579);
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 3. wydanie w zamian za wierzytelności;
 4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
 5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
 7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
 8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
 9. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej - art. 9a ust. 3 ustawy.

W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych, zgodnie z art. 9a ust. 4 i 5 ustawy - sprzedawca wyrobów węglowych jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu sprzedawca może zażądać od niego przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, a w razie odmowy jego przedstawienia może odmówić sprzedaży wyrobów węglowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

W myśl art. 31a ust. 3 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:

 1. w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego;
 2. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego - udokumentowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego fakturą wystawioną przez sprzedawcę wyrobów węglowych lub dokumentem dostawy potwierdzającym to nabycie i określającym przeznaczenie tych wyrobów;
 3. w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego - udokumentowanie importu dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa celnego.

Zgodnie z art. 31a ust. 4 ustawy, podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

 1. na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub
 2. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

Zatem podmiot nabywający wyroby węglowe w ramach zwolnienia o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy, zobligowany jest nadać nabywanym wyrobom węglowym określone przeznaczenie.

Ustawa o podatku akcyzowym nie definiuje pojęcia ?gospodarstwo domowe?.

Zasadne zatem jest odwołanie się do językowego znaczenia tego pojęcia. Z Małego słownika języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999, str. 231 wynika, że ?gospodarstwo? to m.in. posiadłość wiejska obejmująca grunty i zabudowania, natomiast ?domowy? (str. 144) to w szczególności odnoszący się do domu. Dom to pomieszczenia mieszkalne, miejsce stałego zamieszkania, jak i ogół spraw, obowiązków rodzinnych domowych, gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne (służy jako miejsce stałego zamieszkania, w którym koncentruje się ogół spraw, obowiązków rodzinnych, domowych).

Ustawodawca nie definiuje również pojęcia organ administracji publicznej. Należy zauważyć zatem, że zgodnie art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o organach administracji publicznej - rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2.

W myśl art. 5 § 2 pkt 6 tej ustawy, ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o organach jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z art. 11a ustawy organami gminy są rada gminy i wójt.

W myśl zaś art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Kierownikiem urzędu jest wójt - art. 33 ust. 3 ustawy.

Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - art. 33 ust. 5 ustawy.

Samorządowe osoby prawne nie mają własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu którego kierownikiem jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub utworzonych przez gminę odrębnych jednostek organizacyjnych.

Zauważyć należy, że w świetle art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) sektor finansów publicznych tworzą m.in.:

 • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 • jednostki budżetowe.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności - art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej "planem finansowym jednostki budżetowej" - art. 11 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

W myśl art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) system oświaty obejmuje:

 1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
 2. szkoły:
  1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  2. ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
  3. artystyczne;
 3. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 4. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 5. placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
 6. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 7. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 8. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 9. placówki doskonalenia nauczycieli;
 10. biblioteki pedagogiczne;
 11. kolegia pracowników służb społecznych.

Stosownie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną (art. 8 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne ? art. 8 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Mając na uwadze powyższe wskazać w pierwszej kolejności należy, że ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U., poz. 1454, z późn. zm.) nie ma zastosowania w zakresie podatku akcyzowego. Centralizacja, o której mowa w ww. ustawie dotyczy tylko i wyłącznie rozliczeń w podatku od towarów i usług. Co do zasady zatem obowiązek podatkowy wynikający z innych ustaw podatkowych pozostaje bez zmian. Równocześnie jednostki organizacyjne utworzone przez gminy nadal pozostają odrębnymi podatnikami na gruncie m.in. ustawy o podatku akcyzowym.

Wskazać również należy, że gmina jest samorządową osobą prawną, która nie ma własnych struktur organizacyjnych. Nałożone na nią zadania wykonuje za pośrednictwem urzędu lub też utworzonych przez gminę odrębnych jednostek organizacyjnych. W ramach jednostek organizacyjnych tworzone są przez organy gminy m.in. jednostki budżetowe. Nie posiadają one osobowości prawnej, podstawą ich gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków. Swoje wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu gminy. Takimi jednostkami budżetowymi są m.in. szkoły i przedszkola utworzone przez gminę, które zaliczane są do podmiotów systemu oświaty. Niemniej na gruncie ustawy o podatku akcyzowym, jak już wskazano wyżej, jednostki te są odrębnymi podmiotami. Zatem zarówno szkoła, przedszkole czy też w niektórych przypadkach gospodarstwa domowe, na rzecz których wyroby węglowe zakupuje gmina, są traktowane jako osobne podmioty.

Przechodząc do możliwość zastosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych nabywanych przez gminy na rzecz utworzonych przez nie podmiotów systemu oświaty, a także na rzecz niektórych gospodarstw domowych wskazać należy, że kluczowym elementem uprawniającym do sprzedaży przez pośredniczący podmiot węglowy (Wnioskodawcę) wyrobów węglowych w ramach zwolnienia o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy jest nadanie wyrobom węglowym określonego przeznaczenia przez podmiot o którym mowa w tymże przepisie, tj. w rozpatrywanym przypadku przeznaczenie wyrobów węglowych do celów opałowych przez podmiot systemu oświaty lub też przez gospodarstwo domowe.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego sprzedawane przez Wnioskodawcę wyroby węglowe będą odbierane i zużywane przez szkoły, przedszkola i gospodarstwa domowe. Równocześnie na fakturach dotyczących sprzedaży wyrobów węglowych będą wyszczególnione dane zarówno gminy jako nabywcy wyrobów węglowych oraz dane podmiotu odbierającego, a następnie zużywającego tych wyrobów (podmiotu systemu oświaty lub gospodarstwa domowego). Stwierdzić zatem należy, że w przedstawionym opisie stanu faktycznego wypełnione są przesłanki do sprzedaży przez Wnioskodawcę wyrobów węglowych z uwzględnieniem zwolnienia o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy tj. na rzecz podmiotów systemu oświaty oraz na rzecz gospodarstw domowych (po spełnieniu warunków o których mowa w art. 31a ust. 3 i 4 ustawy).

W powyższych przypadkach faktycznym podmiotem nabywającym i zużywającym wyroby węglowe do celów opałowych będzie podmiot systemu oświaty lub gospodarstwo domowe. Z kolei fakt, iż w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług, faktury zawierać winny również dane gminy, która będzie na rzecz tych podmiotów nabywać wyroby węglowe, nie ma w analizowanym stanie faktycznym znaczenia. Rozliczenia bowiem w ramach podatku od towarów i usług co do zasady nie mają znaczenia w podatku akcyzowym.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w opisanym stanie faktycznym sprzedaż przez Wnioskodawcę wyrobów węglowych na rzecz podmiotów systemu oświaty i gospodarstw domowych będzie mogła zostać objęta zwolnieniem o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy (po spełnieniu pozostałych warunków o których mowa w art. 31a ust. 3 i 4 ustawy). Podstawą zwolnienia jaką należy uwzględnić m.in. w dokumentacji na potrzeby podatku akcyzowego (w sytuacji będącej przedmiotem wniosku) jest wyszczególnienie podstawy prawnej i konkretnego podmiotu, który faktycznie będzie odbierał i zużywał wyroby węglowe (nadawał odpowiednie przeznaczenie uprawniające do zwolnienia) tj. art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy i odpowiednio podmiot sytemu oświaty lub gospodarstwo domowego.

Odpowiadając zatem wprost na zadane przez Wnioskodawcę pytanie stanowisko Spółki uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy.

Interpretacja dotyczy wyłącznie zapytania Zainteresowanego. Inne kwestie nie objęte pytaniem nie mogą być ? zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa ? rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ul. Augustyna Kośnego 70, 46-020 Opole, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: